•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Wzajemne relacje dziennikarstwa wojennego i stosunków międzynarodowych – przyczyny, mechanizmy, konsekwencje

Abstract

The aim of this article is to try to identify the bilateral relations between war journalism and international relations – it is an attempt to answer the questions of why and how they affect one another. Also, what are the consequences for both the international environment and the media? The research explores media and political phenomena that have taken place in history and in recent times.

Polish Abstract

Celem artykułu jest próba uchwycenia obustronnych relacji między dziennikarstwem wojennym a stosunkami międzynarodowymi – próba odpowiedzi na pytania, dlaczego i w jaki sposób wpływają wzajemnie na siebie? Ponadto, jakie są tego konsekwencje zarówno dla środowiska międzynarodowego, jak i dla mediów? Analizą badawczą objęte są zjawiska medialne i polityczne, mające miejsce w historii i w czasach najnowszych.

Keywords

war journalism, war information, war photography, international relations, international politics, military conflict, war, media

Polish Keywords

dziennikarstwo wojenne, informacja wojenna, fotografia wojenna, stosunki międzynarodowe, polityka międzynarodowa, konflikt zbrojny, wojna, media

References

Antczak A., Korespondenci wojenni i oficerowie prasowi – współdziałanie czy przymus, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1, s. 65–77.

Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Universitas, Kraków 2009.

Bednarek Z., Kategorie genologiczne ortogatunku, paragatunku i metagatunku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 20: Dziennikarstwo, s. 111–123.

Bednarek Z., Korespondencja wojenna, [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich. Nowe wydanie, red. G. Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 484–488.

Bednarek Z., Narracje wojenne i obrazy konfliktów kulturowo-politycznych: istota funkcjonowania w mediach a wpływ na postawy społeczeństw, [w:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka, red. A. Kalisz, E. Tyc, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017, s. 27–34.

Hodalska M., Korespondent wojenny: ofiarnik i ofiara we współczesnym świecie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

Ignatieff M., Homage to Bosnia, New York Review of Books, Nowy Jork 1994.

Katovsky B., Carlson T., Embedded. The media at war in Iraq, The Lyons Press, Guilfard 2003.

Latoś H., Z historii fotografii wojennej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1985.

Mroziewicz K., Korespondent, czyli jak opisać pełzający koniec świata, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2013.

Nye J.S. Jr, Soft Power. The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004.

Nye J.S. Jr, The Future of Power, Public Affairs, New York 2011.

Poletyło M., Propaganda wojenna w liberalnej demokracji. Argument bałkański – analiza przypadku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Roselle L., Miskimmon A., O’Loughlin B., Strategic Narrative. A New Means to Understand Soft Power, “Media, War & Conflict” 2014, nr 7(1), s. 70–84.

Szymborski W., Międzynarodowe stosunki polityczne, Wydawnictwo Edukacyjne WERS, Bydgoszcz 2012.

Wańkowicz M., Wojna i pióro, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wyd. 3, Warszawa 1983.

Wyciechowska I., Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, [w:] Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2003, s. 579–586.

Gadziński M., David Halberstam nie żyje, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,4086443.html [dostęp: 15.03.2017].

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Howard_Russell [dostęp: 15.03.2017].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale [dostęp: 15.03.2017].

Osińska A., Historia informacji wojennej, http://www.reporterzy.info/article.php?go=historia,37,historia_informacji_wojennej [dostęp: 21.06.2008].

Tomicki Ł.S., Rola publicystyki wojennej w kształtowaniu opinii społecznej i międzynarodowej, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,5688 [dostęp: 15.06.2008].

First Page

31

Last Page

41

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.