•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Radio Obywatelskie z Poznania jako przykład radia społecznego

Abstract

In the article, the third community broadcasting sector, alongside the public and commercial sectors – is described. The history of community radio journalism is also analysed. Attention is focused on the pioneers of Polish private radio broadcasting that created pirate local stations in the early 1990s, which were born as grassroots and community oriented initiatives. The lack of well-thought-out state policies to support such stations and the escalating globalization processes have led to a crisis of radio in this form and of civil radio journalism as a whole. The history of Radio Obywatelskie from Poznań, founded by the American Robert Gamble, is described in greater detail. The operating model of this station is compared with the operating model of the community radio outlined in the first part of the article. In the publication, available media-related studies as well as community media documents in Europe were used, in addition, information from a recorded conversation with Robert Gamble, minutes from the meeting of Radio Obywatelskie representatives with the National Broadcasting Council and publications publications from the popular press titles were also analysed.

Polish Abstract

W artykule scharakteryzowano trzeci – obok publicznego i komercyjnego – społeczny sektor radiofonii. Omówione zostały również źródła obywatelskiego dziennikarstwa radiowego. Uwaga została skupiona na pionierach polskiej radiofonii prywatnej, tworzących pirackie lokalne stacje na początku lat 90., które powstawały jako inicjatywy oddolne, często z pobudek prospołecznych. Brak przemyślanej polityki państwa w zakresie wspierania tego typu stacji i nasilające się procesy globalizacyjne doprowadziły do kryzysu radia realizowanego w tej formule i obywatelskiego dziennikarstwa radiowego. Szczegółowo została opisana historia Radia Obywatelskiego z Poznania założonego przez Amerykanina Roberta Gamble’a. Porównano model działania tej stacji z modelem funkcjonowania radia społecznego zarysowanym w pierwszej części artykułu. W publikacji wykorzystano dostępne opracowania o charakterze medioznawczym i dokumenty dotyczące mediów społecznych w Europie, informacje pozyskane podczas rozmowy z Robertem Gamble’em, a także protokół ze spotkania przedstawicieli Radia Obywatelskiego z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a także publikacje z prasy popularnej poświęcone tej rozgłośni.

Keywords

radio, community radio, Radio Obywatelskie, radio in Poland, community media

Polish Keywords

radio, radio społeczne, Radio Obywatelskie, radio w Polsce, media społeczne

References

Ada, Wrzenie w Radiu Obywatelskim, „Głos Wielkopolski” 1993, 21.10, s. 2.

AP, Radio obywatelskie milczy, „Głos Wielkopolski” 1993, 3–4.07, s. 2.

[b.a.], Fundacja Obywatelska proponuje. Słuchające radio, „Gromada Rolnik Polski” 1993, nr 16, s. 9.

Bogomilska K., Radio, które słucha, „Nowy Świat” 1992, 17.11, s. 5.

Ciechanowski R., Hyde Park? Spowiedź życia?, „Trybuna” 1993, 19.04, s. 5.

Dolata W., Nie ma konfliktów, „Gazeta Poznańska” 1994, 8.02, s. 2.

Dolata W., Radio Obywatelskie zamilknie? Pastor mówi basta, „Gazeta Poznańska” 1994, 3.02, s. 1.

Doliwa U., Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016.

Gamble R., List do Słuchaczy Radia Obywatelskiego do Roberta Gamble’a, „Gazeta Poznańska” 1993, 19.10, s. 13.

Goodwyn L., Jak to zrobiliście. Powstanie Solidarności w Polsce, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk 1992.

Gra, Radio, które słucha, „Głos Wielkopolski” 1995, 19.10, s. 8.

Grabarkiewicz P., Wadzyński R., Radio słuchające, „Głos Wielkopolski” 1993, 11.10, s. 17.

Ipo, Radio obywatelskie. Konkurs na szefa, „Gazeta Poznańska” 1994, 8.07, s. 2.

KOMP, Radio, które zarabia, „Gazeta Wyborcza” (Wielkopolska) 1998, 6.03, s. 9.

Kramerek P., Radio, które słucha, „Głos Wielkopolski” 1994, 19–20.02, s. 9.

KRRiT, Protokoły z wysłuchań wnioskodawców ubiegających się o przyznanie częstotliwości na nadawanie lokalnego programu radiowego i telewizyjnego, Wrocław–Poznań 24–25.02.1994, Archiwum Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sygnatura akt 196-13.

Lewis P., Community Media Policy, [w:] The Routledge Companion to Alternative and Community Media, ed. Ch. Atton, Routledge, London 2015, s. 179–188.

MAZ, Komu scheda po pastorze. Obywatelska umowa, „Gazeta Poznańska” 1998, 27.02, s. 4.

Modrzejewska B., Radia idei. Nadzieje i niewielkie pieniądze, „Rzeczpospolita” 1994, 17.02, s. 3.

Paw, Czy „Obywatelskie” straci sponsora, „Głos Wielkopolski” 1993, 17.12, s. 1.

RP-DGW, Telefoniczna opinia publiczna, „Gazeta Wyborcza” 1993, 19.08, s. 13.

Sarikakis K., Access denied: the anatomy of silence, immobilization and the gendered migrant, “Ethnic and Racial Studies” 2012, nr 35:5, s. 800–816.

Skworz A., Radio & Gamble, „Gazeta Wyborcza” 1993, 13.08, s. 1.

Skworz A., „Radio and Gamble”, „Gazeta Wyborcza” 1993, 25.08, s. 12.

Szymkowiak K., Deszczowa petycja. Wokół konfliktu w Radiu Obywatelskim, „Gazeta Poznańska” 1993, 23–24.10, s. 1–2.

Weiss J., Będziemy reklamować chmury, „Gazeta Wyborcza” 1992, 21.12, s. 10.

Zachara P., BOR Wielkopolski, „Media Polska” 1998, nr 11, s. 21.

Zag, Słuchające Radio Obywatelskie, „Głos Wielkopolski” 1992, 20.10, s. 2.

Declaration of Principles Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium, http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html [dostęp: 10.03.2017].

Informacja Zarządu Fundacji Obywatelskiej z dnia 7 września 1990 roku, http://bibliotekacyfrowa.eu/Content/39107/43901-0001.pdf [dostęp: 23.03.2017].

KRRiT, Informacja o głównych problemach radiofonii i telewizji za rok 1996, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr1997/inf1997.pdf [dostęp: 10.11.2014].

KRRiT, Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, 1996, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr1996/spr1996.pdf [dostęp: 10.10.2014].

KRRiT, Wykaz nadawców społecznych, http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-nadawcow-spolecznych/ [dostęp: 10.03.2017].

Lewis P., Promoting a Social Cohesion – the Role of Community Media, 2008, http://www.amarc.org/conference_europe/document/Promoting_Social_Cohesion_The_Role_of_Communit_Media.pdf [dostęp: 13.09.2012].

List Lecha Wałęsy do Przewodniczącego Rady Fundacji Bronisława Geremka z 10 lipca 1990 roku, http://bibliotekacyfrowa.eu/Content/39107/43901-0001.pdf [dostęp: 3.03.2017].

Parlament Europejski, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2008 roku w sprawie mediów społecznych w Europie 2008/2011(INI), http://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2008/09-25/P6_TA-PROV(2008)09-25_PL.pdf [dostęp: 10.10.2014].

Strzałka J., Taka piękna zabawa…, http://www.tygodnik.com.pl/felietony/musierowicz/musierowicz.html [dostęp: 23.02.2016].

First Page

65

Last Page

82

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.