•  
  •  
 

Polish Title

Regulacje prawa karnego w informacyjnych materiałach prasowych

Abstract

The issue of criminal law is constantly present in press materials. Crime, for the media, is news. It occurs when we talk about the act of a particular person and the equally concrete, often extremely dramatic situation in which the act is done. Information about the applicable regulations is given primarily in the context of the application of the law. For the media, the report of a crime, trial and verdict are circumstances that are a pretext for discussing matters of criminal law. The message is characterized by personalization, dramatization and immediacy. Usually the message is simplistic and selective.

Polish Abstract

Problematyka prawa karnego jest stale obecna w materiałach prasowych. Przestępstwo dla mediów to news. A jest nim wtedy, gdy mówimy o czynie konkretnej osoby i równie konkretnej, często niezwykle dramatycznej sytuacji, w jakiej do niego dochodzi. Informacje o obowiązujących przepisach przekazywane są przede wszystkim w kontekście stosowania prawa. Doniesienie o przestępstwie, proces i wyrok to dla mediów okoliczności stanowiące pretekst do podjęcia zagadnień z obszaru prawa karnego. Przekaz ten cechuje m.in. personalizacja, dramatyzacja i natychmiastowość. Zazwyczaj jest on uproszczony i wybiórczy.

Keywords

criminal law, crime, press material, personalization, dramatization, immediacy, simplification, selectivity of relations

Polish Keywords

prawo karne, przestępstwo, materiał prasowy, personalizacja, dramatyzacja, natychmiastowość, uproszczenia, wybiórczość relacji

References

Białek-Szwed O., Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Błachut J., Doniesienia kryminalne w polskiej prasie codziennej, [w:] Relacje o przestępstwach i procesach karnych w prasie codziennej w Niemczech i w Polsce, red. D. Dӧlling, K.H. Gӧssel, S. Waltoś, Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 78–110.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 1999.

Daniel K., Rola mediów w kształtowaniu społecznych opinii o sądach, [w:] Prawo, media, władza, red. M. Magoska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 89–99.

Dąbała J., Dwie podstawowe odmiany tajemnicy w literaturze (agresja jako istotny kontekst), [w:] Przemoc i filozofia, red. J. Mizińska, M. Kociuba, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 313–326.

Garland D., The Culture of Control: Crime and Social Order In Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford 2001.

Gierowski J.K., Agresywność u sprawców zabójstw, [w:] Materiały IX Krajowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP. Stany afektywne w opiniowaniu sądowym psychiatryczno-psychologicznym, Kazimierz nad Wisłą 25–28.IX.1991, red. Z. Majchrzyk, T. Gordon, E. Milewska, [b.w.], Warszawa 1991, s. 93–105.

Kamińska A., Elementy schematu freak show w informacyjnych i publicystycznych programach telewizyjnych. Casus Mariusza Trynkiewicza, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2015, s. 321–336.

Kamińska E., Przekaz mediów a populizm penalny i jego znaczenie społeczne (na przykładzie sprawy „polskiego Fritzla”), „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 1, s. 55–75.

Kepplinger M., Mechanizmy skandalizacji w mediach, tłum. A. Kożuch, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Palczewski M., Kilka uwag o tabloidyzacji newsa, [w:] News i dziennikarstwo śledcze, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno‑Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010, s. 73–84.

Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nie rejestrowana w Polsce i na świecie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M., Atlas przestępczości w Polsce 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2017.

Sułkowski B., Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.

Szafrańska M., Penalny populizm a media, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

Szymanowska A., Polacy wobec przestępstw i karania. Opinie i postawy społeczeństwa polskiego wobec przestępstw, zachowań patologicznych i kontrowersyjnych oraz środków kontroli nad tymi zachowaniami, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.

Witkowska-Rozpara K., Przestępczość, środki masowego przekazu a polityka karna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Władyka W., Krew na pierwszej stronie. Sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej, Czytelnik, Warszawa 1982.

Woźniakowska-Fajst D., Media a przestępczość, [w:] Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2013, s. 369–392.

Yewkes I., Media i przestępczość, tłum. E. Magiera, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

Matczak M., Najsłynniejszy proces II RP wróci na wokandę?, http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/sprawa-gorgonowej-najslynniejszy-proces-ii-rp-zostanie-wznowiony-newsweek-pl,artykuly,280150,1.html [dostęp: 5.04.2017].

Matczak M., Sprawa Gorgonowej. Przedwojenna zbrodnia, która wciąż czeka na wyjaśnienie, http://www.newsweek.pl/polska/rita-gorgonowa-najglosniejszy-proces-ii-rzeczpospolitej,99728,1,1.html [dostęp: 5.04.2017].

Przestępczość kobiet, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przestepczosc-kobiet/50869,Przestepczosc-kobiet.html [dostęp: 5.04.2017].

First Page

103

Last Page

118

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.