•  
  •  
 

Polish Title

Współczesne łódzkie dziennikarstwo kulturalne – magazyny z tradycją

Abstract

The aim of the article is to look at cultural magazines in Łódź. The author analyses magazines which play the most important role in the city’s cultural and intellectual life. The group includes Kalejdoskop, Kronika Miasta Łodzi and Tygiel Kultury. The publication indicated the profile of selected magazines, their history, content, issues discussed, as well as recipient groups.

Polish Abstract

Artykuł ma na celu prezentację łódzkich pism kulturalnych. Autorka poddała analizie czasopisma, które pełnią najistotniejszą rolę w życiu kulturalnym i intelektualnym miasta. Do ich grona zaliczono „Kalejdoskop”, „Kronikę Miasta Łodzi” oraz „Tygiel Kultury”. W publikacji wskazano profil wybranych magazynów, ich historię, zawartość, podejmowaną problematykę, a także grupy odbiorców.

Keywords

Łódź press, culture press, Łódź press history

Polish Keywords

prasa łódzka, prasa kulturalna, historia prasy łódzkiej

References

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. 4, zm., uzup., rozszerz., Universitas, Kraków 2012, s. 255–280.

Besançon A., Granice Europy na wschodzie – kwestia rosyjska, „Tygiel Kultury” 2016, nr 1, s. 13–19.

Cieślak T., Ironia? Zamiast łez, „Kalejdoskop” 2017, nr 2, s. 56–57.

Czas na armatkę!, „Kalejdoskop” 2017, nr 2, s. 10–11.

Filanowski B., 15 Międzynarodowe Trienalle Tkaniny. Przywiązanie do przeszłości i nowe wątki, „Kronika Miasta Łodzi” 2016, nr 1, s. 94–101.

Gawin R., Co było słychać, „Kalejdoskop” 2017, nr 2, s. 14–17.

„Kalejdoskop” 1974, nr 5.

„Kalejdoskop” 1986, nr 10.

Kawka M., Literacki i dziennikarski punkt widzenia. Od reportażu do tabloidu, [w:] Dziennikarstwo a literatura w XXI wieku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, Warszawa 2011, s. 71–80.

Konopacki S., Europa Żaków, „Tygiel Kultury” 2016, nr 1, s. 15–28.

Kopańska M., W dworze stanął czas, „Kalejdoskop” 2017, nr 1, s. 58–59.

„Kronika Miasta Łodzi” 2012, nr 1–2.

Kuźmicki M., Skok, „Kalejdoskop” 2017, nr 1, s. 57–60.

Materiały do bibliografii wydawnictw ciągłych Łodzi i województwa łódzkiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Dział Zbiorów Regionalnych, Łódź 2007.

Matt G., Muzeum jako przedsiębiorstwo. Łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2006.

Oczy świata zwrócone na Łódź, „Kalejdoskop” 2017, nr 2, s. 2.

Od redakcji, „Kalejdoskop” 1974, nr 5, s. 2–3.

Pleszczyński J., Dobre dziennikarstwo, [w:] J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2015, s. 234–245.

Poniedzielski A., Dusza musi z czegoś żyć, „Kalejdoskop” 2017, nr 2, s. 11–13.

Romanowski G., Jubileusz miejskiego czasopisma. Dwadzieścia lat minęło, „Kronika Miasta Łodzi” 2012, nr 1–2, s. 7–15.

Romanowski G., Periodyk skuteczny lokalnie. Pięćdziesiąt zeszytów „Kroniki Miasta Łodzi”, „Kronika Miasta Łodzi” 2010, nr 50, s. 83–89.

Romanowski G., Retrospektywa Andrzeja Gieragi, „Kronika Miasta Łodzi” 2016, nr 1, s. 89–94.

Romanowski G., Wystawa Okińczyca w Łodzi. Laboratorium organizowania przestrzeni, „Kronika Miasta Łodzi” 2016, nr 3, s. 95–101.

Sasin M., „Kalejdoskop” – od informatora do magazynu, [w:] Łódzkie media dawniej i dziś, red. B. Bogołębska, J. Mikosz, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, s. 77–90.

Sidor M., Retrospektywy po raz piąty. Teatr offowy tradycją Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 2016, nr 3, s. 102–109.

Sondej M., Książka wielkiej wagi, „Kalejdoskop” 2017, nr 1, s. 34–36.

Szot L., Studia nad dziennikarstwem w Polsce, [w:] Studia nad dziennikarstwem, red. I. Hofman, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 9–27.

Talaga-Nowacka A., Wydobywanie mistrza, „Kalejdoskop” 2017, nr 1, s. 15.

Tatarowski K., „Tygiel Kultury” – czasopismo i coś więcej, [w:] Łódzkie media dawniej i dziś, red. B. Bogołębska, J. Mikosz, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, s. 68–76.

„Tygiel Kultury” 1996, nr 8–9.

„Tygiel Kultury” 2016, nr 1.

W kompozytora, „Kalejdoskop” 2017, nr 2, s. 8.

Wolność i pasja, „Kalejdoskop” 2017, nr 2, s. 40–41.

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2011, http://bn.org.pl/download/document/1302078803.pdf [dostęp: 15.02.2017].

Doceniono nas w Polsce… 15 lat „Tygla Kultury”, ze Zbigniewem Nowakiem rozm. Małgorzata Golicka-Jabłońska, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjfx7PPkJTSAhVDlSwKHR7YAzcQFggzMAQ&url=http%3A%2F%2Fuml.lodz.pl%2Fget.php%3Fid%3D3359&usg=AFQjCNFoLojN-qH_8JLyrm2SLmPMipBKNQ&cad=rja [dostęp: 16.02.2017].

Gajda P., Reaktywacja „Tygla Kultury”, http://pgajda.blogspot.com/2015/09/reaktywacja-tygla-kultury.html [dostęp: 16.02.2017].

http://archiwum.rp.pl/artykul/63863-Kronika-Miasta-Lodzi.html [dostęp: 9.01.2017].

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Kalejdoskop [dostęp: 2.10.2017].

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Tygiel_Kultury [dostęp: 2.10.2017].

http://klubszafa.pl/kulszafka-magazyn/ [dostęp: 15.02.2017].

http://ldk.lodz.pl/Data/Sites/1/media/kalejdoskop/2_2014/kalejdos_2_2014_inter.pdf [dostęp: 15.02.2017].

http://tygielkultury.org/redakcja/ [dostęp: 2.10.2017].

http://uml.lodz.pl/miasto/o_miescie/wydawnictwa_o_lodzi/kronika_miasta_lodzi/[dostęp: 25.04.2017].

http://uml.lodz.pl/miasto/o_miescie/wydawnictwa_o_lodzi/kronika_miasta_lodzi/rok_2003__nr_1 [dostęp: 2.01.2017].

http://www.e-kalejdoskop.pl/ [dostęp: 2.10.2017].

http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/10428/katarasinski [dostęp: 15.02.2017].

http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl/lodz/index.php?page=wysyp_l&sel=R&klucz=5 [dostęp: 2.01.2017].

http://www.uml.lodz.pl/miasto/o_miescie/wydawnictwa_o_lodzi/kronika_miasta_lodzi/ [dostęp: 11.01.2017].

https://www.instagram.com/aktivist_magazyn/ [dostęp: 15.02.2017].

kne.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2011/11/Ratujmy-Tygiel-Kultury.doc [dostęp: 17.02.2017].

First Page

119

Last Page

141

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.