•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Tkaczyszyna-Dyckiego nieustannie ponawiana „piosenka o…”

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9796-185X Pietrych Krystyna

Abstract

In this article, the author analyzes the poetry of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, positing that through his individulal works we are in contact with One Poem, constantly written, which cannot be fully realized; it exists to some extent in every realization, but never completely and ultimately. This is the reason for his subsequent attempts to create it – a constantly repeated, never-ending song. Dycki’s omnipresent, intrusive rhythm reveals with its persistent, obsessive presence the meta-text plane and activates it. By exposing itself, the intensified pattern of repetition becomes the most important carrier of the poetic function, pointing to the endless process of the continuously repeated verse as the ultimate and most important goal of the poetry.

Polish Abstract

Autorka w swoim artykule analizuje poezję Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Zakłada ona, że poprzez jego odrębne utwory jesteśmy w rzeczywistości w kontakcie z jednym, ciągle pisanym wierszem, który wciąż nie może być w pełni zrealizowany, a jednocześnie istnieje dla niektórych w zakresie każdej realizacji, ale nigdy całkowicie i ostatecznie. To jest powód kolejnych prób jego stworzenia – stale powtarzanej, niekończącej się piosenki. Wszechobecny, natrętny rytm Dyckiego ujawnia się z jego uporczywą, obsesyjną obecnością na płaszczyźnie meta-tekstu i aktywuje ją. Zintensyfikowany wzorzec powtarzania, odsłaniając się, staje się najważniejszym nośnikiem funkcji poetyckiej i wskazuje na niekończącą się procesualność ciągłego powtarzania wiersza jako ostatecznego i najważniejszego celu transu poety.

Keywords

Poetry, Musicality, Trance, Rhythm, Tkaczyszyn-Dycki

Polish Keywords

poezja, muzyczność, trans, rytm, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

References

Hoffmann Krzysztof, Dubitatio. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Wydawnictwo Forma, Szczecin 2012.

Hoffmann Krzysztof, Dycki. Niepowtarzalna powtarzalność, „Czas Kultury” 2010, nr 5.

Jankowicz Grzegorz, Alegoria (Dycki), „Studium” 2005, nr 2 .

Jesień już Panie a ja nie mam domu. Eugeniusz Tkaczyszyn Dycki i krytycy, pod red. Grzegorza Jankowicza, Ha!art, Kraków 2001.

Kopkiewicz Aldona, O ostatniej książce Tkaczyszyna-Dyckiego (i o wszystkich innych jego książkach), „Dekada Literacka 2009, nr 5–6 .

Matusz Sławomir, Dwojaki koniec – dumki na głos i papier Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, „Migotania, Przejaśnienia” 2009, nr 3–4 .

Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, pod red. Piotra Śliwińskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2012.

Śliwiński Piotr, Świat podminowany, „Przystanek Literacki” 2011, nr 2 .

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Imię i znamię, Biuro Literackie, Wrocław 2011.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Kochanka Norwida, Biuro Literackie, Wrocław 2014.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Nie dam ci siebie w żadnej postaci, Lokator Media, Kraków 2016.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz, Oddam wiersze w dobre ręce (1988–2010), Biuro Literackie, Wrocław 2010

Tomicki Ggrzegorz, Po obu stronach lustra. O poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Wyd. Forma, Szczecin 2015.

Wolny-Hamkało Agnieszka, Tkaczyszyna-Dyckiego życie z duchami, “Gazeta Wyborcza” 2009, nr z 4.10 .

First Page

213

Last Page

229

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.