•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

„Biały klawisz, czarny, czarny, biały…” czyli jak rozwiązać muzyczne łamigłówki z przeszłości. Tego lata, w Zawrociu Hanny Kowalewskiej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8885-813X Krajewski Piotr

Abstract

In Tego lata, w Zawrociu, Hanna Kowalewska presents a multi-layered story about the fate of the young heiress to the family fortune, called Matylda. This turns out to be an attempt to face the past, history and music that describe the mythical space of Zawrocie. The mysterious bond that combines music and nature complements the discovered puzzles of the past. Diary cards, old photographs are elements of the game which Matilda joins.

Polish Abstract

Hanna Kowalewska w Tego lata, w Zawrociu prezentuje wielowątkową opowieść o losach młodej dziedziczki rodzinnej fortuny – Matyldy. Okazuje się to próbą zmierzenia się z przeszłością, historią, muzyką, które opisują mityczną przestrzeń Zawrocia. Tajemnicza więź łącząca muzykę i naturę stanowi uzupełnienie odkrywanych zagadek z przeszłości. Kartki pamiętnika, pożółkłe fotografie stanowią elementy gry, w którą włącza się Matylda.

Keywords

Memory, Music, „Little Homland”

Polish Keywords

pamięć, muzyka, „mała ojczyzna”

References

Czapliński Przemysław, Kobiety i duch tożsamości, w: Przemysław Czapliński, Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

Głowiński Michał, Przestrzenne tematy i wariacje, w: Michał Głowiński, Dzieło wobec odbiorcy, Szkice z komunikacji literackiej, Universitas, Kraków 1998, s. 251–270 .

Kledzik Emilia, Prowincja w najnowszej literaturze polskiej i niemieckiej oraz współczesnych polonistycznych i germanistycznych badaniach literackich, „Porównania” 2009, nr 6, s. 153–154.

Kledzik Emilia, Środkowoeuropejski realizm magiczny? Rozważania o postkolonialnych strategiach literackich na przykładzie wybranych utworów Olgi Tokarczuk, Ádáma Bodora i Václava Pankovčína, w: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja, red. B. Bakuła, Bonami, Poznań 2015, s. 496–497.

Kołodziejczyk Dorota, Odzyskiwanie miejsca. Realizm magiczny w powieści postkolonialnej i polskiej powieści lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracji XX wieku, red. H. Gosk i B. Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 134–154.

Kowalewska Hanna, Tego lata, w Zawrociu, Świat Książki, Warszawa 1998.

Kraskowska Ewa, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1999.

Hanna Kowalewska, http://culture.pl/pl/tworca/hanna-kowalewska [dostęp: 31.08.2016].

Mam jedną zasadę — nie nudzić. Wywiad z Hanną Kowalewską, http://hannakowalewska.pl/?page_id=1135 [dostęp: 1.09.2016].

Z Hanną Kowalewską rozmawia Ada Romanowska, „Gazeta Studencka”, http://hannakowalewska.pl/?page_id=114 [dostęp: 2.07.2016].

First Page

231

Last Page

248

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.