•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Muzyka i muzyczność w utworach Vladimira Nabokova

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6735-6149 Ginter Anna

Abstract

This paper aims to present music and musicality as aspects of Vladimir Nabokov’s prose, as well as his relationship with music. As is shown in this article, Nabokov’s literary texts involve at least three different aspects of music and musicality: musical terminology and titles of musical masterpieces, sound instrumentation combined with synaesthesia, and music used as a part of a story. For instance, in the short story entitled Music, it conveys some information related to the emotional state of the protagonist and determines the understanding of the title, as well as the whole text.

Polish Abstract

W niniejszym artykule przedstawione zostały aspekty nawiązujące do muzyki i muzyczności w dziele literackim obecne w utworach Vladimira Nabokova. Rozważania te poprzedzone zostały przybliżeniem stosunku pisarza do muzyki. Elementy muzyki i muzyczności, obecne w twórczości Nabokova, dotyczą przynajmniej trzech różnych aspektów, do których należą: terminologia muzyczna i tytuły dzieł muzycznych, instrumentacja dźwiękowa połączona z synestezją oraz muzyka stanowiąca element fabuły utworu literackiego. Przykładem tego ostatniego może być opowiadanie zatytułowane Muzyka, w którym muzyka nie tylko służy opisaniu stanu emocjonalnego bohaterów, ale też warunkuje zrozumienie tytułu opowiadania i jego fabuły.

Keywords

Music, Musicality, Synaesthesia, Sound Instrumentation, Vladimir Nabokov

Polish Keywords

muzyka, muzyczność, synestezja, instrumentacja dźwiękowa, Vladimir Nabokov

References

Ginter Anna, Świat za słowami Vladimira Nabokova. Zabawy słowne i ich przekład, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Ginter Anna, Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Nabokov Vladimir, Ada albo Żar. Kronika rodzinna, przeł. Leszek Engelking, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2009.

Nabokov Vladimir, Czas i zmierzch, w: Kęs życia i inne opowiadania, t. 2, przeł. Leszek Engelking, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2011, s. 543–553.

Nabokov Vladimir, Dar, przeł. Eugenia Siemaszkiewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2003.

Nabokov Vladimir, Dźwięki, w: List, który nigdy nie dotarł do Rosji i inne opowiadania, t. 1, przeł. Michał Kłobukowski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2007, s. 33–48.

Nabokov Vladimir, Muzyka, w: Kęs życia i inne opowiadania, t. 2, przeł. Leszek Engelking, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2011, s. 139–147.

Nabokov Vladimir, Pamięci, przemów. Autobiografia raz jeszcze, przeł. Anna Kołyszko, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2004.

Nabokov Vladimir, Rozpacz, przeł. Leszek Engelking, Wydawnictwo Atext, Gdańsk 1993.

Nabokov Vladimir, Tamte brzegi, przeł. Eugenia Siemaszkiewicz, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1991.

Nabokov Vladimir, Własnym zdaniem, przeł. Michał Szczubiałka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2016.

First Page

313

Last Page

324

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.