•  
  •  
 

Polish Title

Tekst kontrapunktyczny i rondo (w poezji Desmonda Egana i Jaroslava Seiferta)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1458-6837 Novák Radomil

Abstract

This paper is concerned with the complicated relationships between poetry and music. It tries to show that one of the common denominators between both arts can be the musical form in poetry, strictly speaking a method of poetry creation based on a musical principle. For this paper, two illustrations of this process are chosen: an Irish poet Desmond Egan’s contrapuntal poems (chosen from all Egan’s poetry) and a Czech poet Jaroslav Seifert’s Mozart in Prague. The conclusions concern the impact on the reader’s reception of poetic texts, which in their graphic form or theme stimulate references to music. We conclude that knowing (active and passive) the musical principles of counterpoint and ronda can help readers to better understand the structure, theme and meaning of the texts.

Polish Abstract

Artykuł dotyczy skomplikowanych relacji między poezją a muzyką. Próbuje pokazać, że jednym ze wspólnych mianowników między obiema sztukami może być forma muzyczna w poezji, ściślej mówiąc metoda tworzenia poezji oparta na zasadzie muzycznej. W tym celu wybrano dwie ilustracje tego procesu: wiersze kontrapunktyczne poety irlandzkiego Desmonda Egana i czeskiego poety Mozarta Jaroslava Seiferta w Pradze (wzięto pod uwagę wybrane utwory z ich dorobku). Wnioski dotyczą wpływu na odbiór tekstów poetyckich, które w formie graficznej lub temacie wskazują na odniesienia do muzyki. Wnioskujemy, że znajomość (aktywna i pasywna) zasad muzycznych kontrapunktu i ronda może pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć strukturę, temat i znaczenie tekstów.

Keywords

Music Principle, poetry and music, Contrapuntal Poems, Rondo, Desmond Egan, Jaroslav Seifert

Polish Keywords

zasada muzyczna, poezja a muzyka, poemat kontrapunktyczny, rondo, Desmond Egan, Jaroslav Seifert

References

Bozděchová Ivana, Desmond Egan – Hlas irské krajiny (Domov jako inspirace a téma), „Světová literature” 1994, no. 2, pp. 165–168.

Brown Calvin Smith, Music and Literature, University Press of New England 1987.

Novák Radomil, Hudba jako inspirace poezie, Ostrava 2005.

Novák Radomil, Česká literatura jazzující, Ostrava 2012.

Pešat Zdeněk, Jaroslav Seifert, Československý spisovatel, Praha 1991.

Wolf Werner, Intermedialita: široké pole významů, „Česká literature” 2011, no. 59, pp. 62–85.

Zenkl Luděk, ABC hudebních forem, Supraphon, Praha 1990.

Egan Desmond, Collected Poems, Tha National Poetry Foundation. University of Maine at Orono 1983.

Egan Desmond, DESpectrum, trans. I. Bozděchová, Carpe diem, Brumovice 2002.

Egan Desmond, Smiluj se nad básníkem, trans. I. Bozděchová, Volvox Globator, Praha 1996.

Seifert Jaroslav, Zpěvy o Praze, Československý spisovatel, Praha 1968.

First Page

345

Last Page

358

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.