•  
  •  
 

Polish Title

Konteksty muzyczne w Rymach dziecięcych Kazimiery Iłłakowiczówny

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-8421-3729 Rosół Patrycja

Abstract

The topic of this paper is Kazimiera Iłłakowiczówna Children’s Rhymes – a book of poetic miniatures for children, to which Karol Szymanowski composed a set of songs for voice and piano entitled Children’s Rhymes Op. 49 in memory of his late niece Alusia. The author of this paper discusses the circumstances of the work’s composition and recalls the conflict between the poetess and the composer that arose when he got the songs published by the Universal-Edition publishing house without her permission. Next, the autor focuses on an intersemiotic analysis of the musical interpretation of the poems (dynamic, rythmical, agogic and melodic modifications), based on the conception of illustrating text with the use of sounds.

Polish Abstract

Szkic poświęcony jest Rymom dziecięcym Kazimiery Iłłakowiczówny – tomikowi miniatur poetyckich przeznaczonych dla dzieci, do których Karol Szymanowski skomponował cykl pieśni na głos i fortepian pt. Rymy dziecięce op. 49 zadedykowanych zmarłej siostrzenicy – Pamięci Alusi. Autorka szkicu przywołuje okoliczności napisania cyklu oraz wspomina o konflikcie, jaki powstał między poetką a kompozytorem, który bez zgody autorki wydał pieśni w wydawnictwie Universal-Edition. W dalszej części szkicu Autorka skupia uwagę na intersemiotycznej analizie muzycznego przekładu wierszy (zabiegi dynamiczne, rytmiczne, agogiczne oraz melodyczne), w którym przejawia się kompozytorski zamysł ilustrowania tekstu dźwiękami.

Keywords

Karol Szymanowski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Children’s Rhymes, Poetry, Musicality

Polish Keywords

Karol Szymanowski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Rymy dziecięce, poezja, muzyczność

References

Danielewska Łucja, Portrety Godzin. O Kazimierze Iłłakowiczównie, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1987.

Dziębowska Elżbieta, Karol Szymanowski, w: Encyklopedia muzyczna PWM, Część biograficzna, t. 10, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2007.

Iłłakowiczówna Kazimiera, O muzyce i Szymanowskim, w: Kazimiera Iłłakowiczówna, Wspomnienia i reportaże, oprac. i posł. opatrzyli Jacek Biesiada i Aleksandra Włoszczyńska, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1997, s. 182.

Iłłakowiczówna Kazimiera, Rymy dziecięce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972.

Iwaszkiewicz Jarosław, Spotkania z Szymanowskim, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1981.

Jacobson Roman, Poetyka w świetle językoznawstwa, w: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, wybór, red. nauk. i wstęp Maria Renata Mayenowa, t. 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, s. 113.

Kwiatkowski Jerzy, Dwudziestolecie międzywojenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Pawelec Dariusz, Od kołyski do trenu. Z hermeneutyki form poetyckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

Podhorska-Okołów Stefania, Z tajników poetyckiego rzemiosła. J.K. Iłłakowicz o swojej twórczości, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 9, s. 2.

First Page

415

Last Page

423

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.