•  
  •  
 

Polish Title

Muzyczny idiom Ośmiu nokturnów Władysława Sebyły. Rozpoznanie wstępne

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4893-9426 Tenczyńska Anna

Abstract

This article analyses the aspects of the lexical, stylistic and structural levels of Eight Nocturns from Władysław Sebała’s volume Egotic Concerto, which make up the musical idiom of the cycle. The analysis of its relationship with the eponimous musical genre, and especially with its realizations in Fryderyk Chopin’s work, is based on the categories developed within the poetics of the literary text, and by researchers dealing with the musical nocturn genre (Barbara Chmara) and, in particular, Chopin’s nocturns. (Mieczysław Tomaszewski, Charles Rosen).

Polish Abstract

Artykuł stanowi propozycję analizy tych aspektów poziomu leksykalno-stylistycznego i strukturalnego Ośmiu nokturnów Władysława Sebyły z tomu Koncert egotyczny, które składają się na idiom muzyczny cyklu. Analiza ich związku z tytułowym gatunkiem muzycznym, a zwłaszcza z jego realizacjami w twórczości Fryderyka Chopina, opiera się zarówno na kategoriach wypracowanych w obrębie poetyki tekstu literackiego, jak i przez badaczy zajmujących się problematyką nokturnu muzycznego (Barbara Chmara) oraz, w szczególności, nokturnów Chopina (Mieczysław Tomaszewski, Charles Rosen).

Keywords

Władysław Sebyła, Eight Nocturnes, Nocturne, Nocturnes by Fryderyk Chopin

Polish Keywords

Władysław Sebyła, Osiem nokturnów, nokturn, nokturny Fryderyka Chopina

References

Całbecki Marcin, „Czarna kropla nieskończoności”. Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2008.

Chmara Barbara, Do genezy nokturnu instrumentalnego przed Chopinem, w: F.F. Chopin, red. Zofia Lissa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1960, s. 219, 235.

Eigeldinger Jean-Jacques, Nokturny i impromptus, w: Jean-Jacques Eigeldinger, Fryderyk Chopin, przekł. Joanna Żurowska, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2011, s. 72.

Fryde Ludwik, Władysław Sebyła: „Koncert egotyczny” [recenzja], „Droga” 1935, nr 1, s. 88.

Hersant Yves, Czerwona melancholia, przekł. Marek Bieńczyk, „Ogród” 1992, nr 2, s. 279–290.

Makowiecki Andrzej, Zapomniany poeta ciemnej wyobraźni, w: Władysław Sebyła, Poezje zebrane, wstęp i oprac. Andrzej Makowiecki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 5–25.

Piotrowiak Jan, „Ciemny nurt mego życia…”. O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Piotrowiak Jan, „Czarno na świat patrzę?”. Władysława Sebyły poetyckie spotkania w ciemności, w: Jan Piotrowiak, W świetle... i w mroku... Studia i szkice o poezji dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 104–105.

Rosen Charles, Happy Birthday, Fryderyku!, przekł. Anna Tenczyńska, „Kwartalnik Chopinowski 2”, dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2010, nr 31, s. 4.

Sebyła Władysław, Osiem nokturnów, w: Władysław Sebyła, Koncert egotyczny, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa 1934.

Sebyłowa Sabina, Okładka z pegazem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960.

Szymański Wiesław Paweł, Liryka „nurtu ciemnego” (poezja Władysława Sebyły), w: Wiesław Paweł Szymański, Moje dwudziestolecie 1918–1939, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 1998, s. 137–140.

Szymański Wiesław Paweł, Neosymbolizm. O awangardowej poezji polskiej w latach trzydziestych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.

Tomaszewski Mieczysław, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2010.

Zarych Elżbieta, Nocna rozmowa – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie romantyzmu, „Teksty Drugie” 2015, nr 5, s. 357–386.

First Page

87

Last Page

98

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.