•  
  •  
 

Polish Title

Deprecjacja czy podziw? O Skrzypcach i Klawesynie Zbigniewa Herberta

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0208-8969 Wiśniewski Jerzy

Abstract

In Zbigniew Herbert’s early works from the volume Hermes, pies i gwiazda (Hermes, a dog and a star, 1957), one can find cues indicating that contacts with music were his source of ambivalent feelings and reflections. This is evidenced by, among other things, his observations and opinions on symphonic music, expressed in poetic prose Po koncercie (After the concert), as well as considerations regarding the sound of musical instruments in the prose of Skrzypce (Violin) and Klawesyn (Harpsichord). In both these works, one can see the presence of the mechanism of unmasking, characteristic – according to Stanisław Barańczak – of many poetic statements by Herbert, which organizes the works’ construction. The poetic prose of Skrzypce (Violin) initially seems to be the unmasking of the intellectual abuse that “musical reviewers” admit, wanting to explain why violins sound in the special moving way (“cry”). Herbert’s intention, however, is first of all to indicate the reasons that determine the nature of these sounds, causing ambiguous feelings and opinions. In turn, the poetic prose of Klawesyn (Harpsichord) initially seems to be the unmasking of the incompetence of someone looking at the not well-known musical instrument for the first time. However, the poet’s intention is to develop a valuable reflection on the peculiar sounds. These sounds are described figuratively in the last sentence in a way indicating their aesthetic ambivalence (“And there really is only a cuckoo tangled in the thicket of silver leaves”). Herbert’s Considerations of the violin and harpsichord are a way of expressing ambiguous judgments about music. They are also a confirmation of his preference for making poetic statements ambiguous.

Polish Abstract

Już we wczesnych utworach Zbigniewa Herberta z tomu Hermes, pies i gwiazda (1957) można odnaleźć sygnały wskazujące, że kontakty z muzyką stanowiły dla poety źródło ambiwalentnych odczuć i refleksji. Świadczą o tym między innymi spostrzeżenia i opinie na temat muzyki symfonicznej, wyrażone w prozie poetyckiej Po koncercie, a także rozważania dotyczące dźwięku instrumentów muzycznych zawarte w prozach Skrzypce i Klawesyn. W obu tych utworach można dostrzec obecność mechanizmu demaskacji, charakterystycznego – według Stanisława Barańczaka – dla wielu poetyckich wypowiedzi Herberta i organizującego ich konstrukcję. Proza poetycka Skrzypce początkowo wydaje się demaskacją myślowych nadużyć, których dopuszczają się „recenzenci muzyczni”, chcący wyjaśnić, dlaczego skrzypce brzmią w specyficzny i przejmujący sposób („płaczą”). Intencją Herberta jest jednak przede wszystkim wskazanie przyczyn, decydujących o naturze tych brzmień, wywołujących dwuznaczne odczucia i opinie. Z kolei, proza poetycka Klawesyn początkowo wydaje się demaskacją niekompetencji kogoś przyglądającego się po raz pierwszy dawnemu i niezbyt dobrze znanemu instrumentowi muzycznemu. Zamiarem poety jest jednak rozwinięcie wartościującej refleksji o jego osobliwych dźwiękach. Brzmienia te zostały opisane przenośnie w ostatnim zdaniu prozy w sposób wskazujący na ich estetyczną ambiwalencję („A naprawdę jest tam tylko kukułka zaplątana w gąszczu srebrnych liści.”). Rozważania o skrzypcach i klawesynie stają się dla Herberta sposobem wyrażenia niejednoznacznych sądów na temat muzyki. Są także potwierdzeniem jego upodobań do nadawania poetyckim wypowiedziom ujęć dwuznacznych.

Keywords

Poetry of the 20th Century, Zbigniew Herbert, Musicality, Music in Literature

Polish Keywords

Poezja XX wieku, Zbigniew Herbert, Muzyczność, Muzyka i Literatura

References

Antoniuk Mateusz, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

Barańczak Stanisław, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1994.

Czech Adam, Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.

Drobner Mieczysław, Instrumentoznawstwo i akustyka. Podręcznik dla szkół muzycznych II stopnia, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1980.

Elste Martina, Klawesyn – nostalgiczna maszyna muzyczna. Historia bezprecedensowego renesansu, „Canor” 1994, nr 3 [10], s. 37–44.

Gloger Zygmunt, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.

Herbert Zbigniew, Bajki, oprac. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2009.

Herbert Zbigniew, Listy do Muzy. Prawdziwa historia nieskończonej miłości, red. M. Marchlewska, Wydawnictwo Małgorzata Marchlewska, Gdynia 2000.

Herbert Zbigniew, Skrzypce, Klawesyn, Po koncercie, w: Zbigniew Herbert, Wiersze zebrane, oprac. Ryszard Krynicki, Wydawnictwo a5, Kraków 2008, s. 167, 172, 185.

Herbert Zbigniew / Elzenberg Henryk, Korespondencja, red. Barbara Toruńczyk, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2002.

Herbert Zbigniew / Zawieyski Jerzy, Korespondencja 1949–1967, oprac. Paweł Kądziela, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2002.

Iwaszkiewicz Jarosław, Jan Sebastian Bach, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014.

Kopaliński Władysław, Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.

Pociej Bohdan, Klawesyniści francuscy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1969.

Sachs Curt, Historia instrumentów muzycznych, przeł. Stanisław Olędzki, Kraków 1989.

Sacks Oliver, Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu, tłum. Jerzy Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009.

First Page

139

Last Page

162

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.