•  
  •  
 

Polish Title

Filozofia Karola Wojtyły wobec problemu moderny

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9661-0828 Wierzbicki Alfred Marek

Abstract

Karol Wojtyła’s anthropology is characterised by a synthesis of objectivity and subjectivity, and his combination of aletheic and agapic notions. By accepting the modern anthropological turn, on the one hand, he attempted in his works a synthesis of the classic philosophy of being with the philosophy of awareness, and, on the other, he strived to correct the extreme anthropocentrism of modern thought. The author of the article analysed the relationship between Wojtyła’s concept of awareness and subjectivity with the personalistic style of John Paul II’s ministry of “man as the basic path of the Church.” The other pillar of the analysis is the question about the meaning of human freedom. In Wojtyła’s thought and in the teachings of John Paul II, any discussion of freedom as the basic property of a personal being was combined with a reflection on its ethical dimension.

Polish Abstract

Specyfiką antropologii Karola Wojtyły jest synteza obiektywizmu i subiektywności, łączy on wątki aleteiczne i agapiczne. Akceptując nowożytny zwrot antropologiczny, z jednej strony, podejmuje w swych pracach próbę syntezy klasycznej filozofii bytu z filozofią świadomości, a z drugiej strony, dąży do korekty skrajnego antropocentryzmu myśli nowożytnej. Autor artykułu analizuje związek Wojtyły koncepcji świadomości i podmiotowości z personalistycznym stylem duszpasterstwa Jana Pawła II, głoszącego, że „człowiek jest podstawową drogą Kościoła”. Drugim filarem analizy jest pytanie o sens ludzkiej wolności. W myśli Wojtyły oraz w nauczaniu Jana Pawła II rozważania o wolności jako podstawowej właściwości bytu osoby łączą się z namysłem nad jej etycznym wymiarem.

Keywords

personalism, modernism, awareness, subjectivity, freedom, conscience

Polish Keywords

personalizm, moderna, świadomość, podmiotowość, wolność, sumienie

References

Adornato F., “Karol Wojtyła: jedyny (ostatni?) filozof moralista naszego czasu”, trans. A. Wierzbicki, Ethos 2002, issue 3–4(59–60), pp. 40–53.

Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, trans. J. Merecki SDS, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 2010, pp. 82–93.

Gałkowski J.W., Szkice o filozofii Karola Wojtyły, Instytut Jana Pawła II, Wydawnictwo Academicon, Lublin 2017, pp. 23–40.

John Paul II, Pamięć i tożsamość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

John Paul II, Redemptor hominis, 10, [in:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.

Merecki J., “Podmiotowość i transendencja. Świadomość w filozofii Karola Wojtyły i Jana Pawła II teologii ciała”, Ethos 2013, issue 1(101), pp. 95–104.

Półtawski A., Po co filozofować? Ingarden – Wojtyła – skąd i dokąd?, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, pp. 237–257.

Seifert J., Karol “Cardinal Wojtyła (Pope John Paul II) As Philosopher and The Cracow/Lublin School Of Philosophy”, Aletheia. An International Journal of Philosophy 1981, vol. 2, pp. 130–199.

Skrzypczak R., Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2011.

Styczeń T. SDS, “Być sobą to przekraczać siebie”, [in:] T. Styczeń SDS, Świadek prawdy. O świętym Janie Pawle II – Uczeń, Dzieła Zebrane, A.M. Wierzbicki (ed.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, vol. 6.

Styczeń T. SDS, “Etyka jako antropologia normatywna”, [in:] T. Styczeń SDS, Wolność w prawdzie. Dzieła zebrane, A.M. Wierzbicki (ed.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, vol. 4.

Taylor Ch., A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge MA 2007.

Weigel G., “John Paul II as Defensor Hominis – Christian Humanism and the Gods that failed”, [in:] Servo Veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Uniwersytet Jagielloński 9-11 października 2003 r., Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003, pp. 405–415.

Wierzbicki A.M., Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja moderny, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005.

Wojtyła K., “O humanizmie św. Jana od Krzyża”, [in:] K. Wojtyła, Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, pp. 233–243.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994.

Wojtyła K., “Osoba: podmiot i wspólnota”, [in:] Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994, pp. 373–414.

Wojtyła K., “Podmiotowość i to, co nieredukowalne w człowieku”, [in:] Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin 1994, pp. 435–443.

First Page

173

Last Page

185

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.