•  
  •  
 

Polish Title

Inicjacja przekazu artystycznego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9644-4682 Władyka-Łuczak Zofia

Abstract

The article is an attempt to answer the question: When and why is artistic communication initiated? The analysis which leads to the final conclusion was conducted on the basis of an autoethnographic analysis of the process of creating Pomnik Początków Miasta Łodzi (Monument to the Beginnings of Łódź). Its main element was the search for the border between the pre-creative and the creative states during an artist’s work. The analysis indicated that: “Regardless of whether I am working on a sculpture which was commissioned or a sculpture for myself, the processes of triggering precreative and creative states are similar. I always begin work by collecting the material. I work as constructivists would like me to: I study the elements which refer to various differentiation systems. [...] I am aware of the fact that the expected transition from the pre-creative to the creative state can happen at any moment. Today, after many years, I already know that it is not worth evaluating the gathered material – the triggering of the creative state is going to happen either way.” The core of triggering the creative attitude is the development of the skills for observing the reality which surrounds an artist, and even more importantly: the development of the skills of extracting from it that which we are used to calling inspiration in the whole complex process. The line between the pre-creative and creative states emerges in the moment when an artist decides to transfer a fragment of the reality they noticed to the work of art they are creating. The evaluation of a work of art is a completely different issue, which was omitted in this article.

Polish Abstract

Przedstawiony artykuł to próba odpowiedzi na pytanie: Kiedy i z jakiego powodu pojawia się inicjacja przekazu artystycznego? Analiza kierująca do końcowego wniosku została przeprowadzona na podstawie autoetnograficznej analizy z procesu tworzenia Pomnika Początków Miasta Łodzi. Głównym jej wątkiem było poszukiwanie granicy pomiędzy stanem przedtwórczym a twórczym w trakcie pracy artysty nad dziełem. Z przeprowadzonej analizy wynika, że: „Niezależnie od tego, czy pracuję nad rzeźbą, która została zlecona, czy rzeźbię tylko dla siebie, proces inicjacji stanów przedtwórczych i twórczych wygląda podobnie. Zawsze rozpoczynam pracę od zgromadzenia materiałów. Postępuję tak, jak chcą tego konstruktywiści, przeprowadzam rozpoznanie elementów odnoszących się do różnorakich systemów dyferencyjnych. […] Mam świadomość, że oczekiwany stan przejścia ze stanu przedtwórczego do twórczego może nastąpić w każdej chwili. Dzisiaj, po wielu latach, już wiem, że nie warto oceniać wartości zebranych materiałów, inicjacja stanu twórczego i tak przyjdzie sama”. Istotą zainicjowania postawy twórczej jest wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającej artystę rzeczywistości, a co istotniejsze – wykształcenie umiejętności wydobywania z niej tego, co już w całym tym skomplikowanym procesie jest tym, co zwykliśmy nazywać inspiracją. Granica stanu przedtwórczego a twórczego powstaje w chwili, w której artysta podejmuje decyzję o przeniesieniu zauważonego fragmentu rzeczywistości do tworzonego właśnie dzieła. Ocena wartości dzieła sztuki to osobne zagadnienie, które w artykule zostało pominięte.

Keywords

output, visual communication, composition, painting’s formal structure, formal narration, theory of vision, verbal communication, visual message

Polish Keywords

twórczość, komunikacja wizualna, kompozycja, struktura formalna obrazu, narracja formalna, teoria widzenia, komunikat werbalny, komunikat wizualny

References

Fleischer M., “Dwa rodzaje reprodukcji systemów – dywersyfikacja i dyferencjacja”, [in:] Komunikatywizm w Polsce. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, Habrajska G. (ed.), Primum Verbum, Łódź 2011.

Fleischer M., Kapitał niestety nie( )ludzki, Libron – Filip Lohner, Kraków 2014.

“Geopoetyka materii rzeźbiarskiej”, [in:] Strategie twórcze w działaniu, G. Habrajska, J. Ślósarska (eds.), Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2016.

Głowacki J., “Przekroczyć próg”, [in:], Przekroczyć próg, BILBO Graficzne Studio Komputerowe, Łódź 2001, p. 7.

Luhmann N., Pisma o sztuce i literaturze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Statement of Komitet Obrony Demokracji, 3 Aug 2018, https://www.ruchkod.pl/oswiadczenie-komitetu-obrony-demokracji/ [accessed on: 20.08.2018].

Strzemiński W., “Bilans modernizmu, ‘Europa’”, [in:] Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki = Afterimages of life: Władysław Strzemiński and rights for art, J. Lubiak (ed.), Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, pp. 115–116.

Strzemiński W., Teoria widzenia, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2016.

Wallis M., Przeżycie i wartość. Pisma z estetyki i nauki o sztuce 1931–1949, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968.

Władyka-Łuczak Z. [publication in progress].

First Page

223

Last Page

236

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.