•  
  •  
 

Polish Title

Gawęda radiowa – dzieło mistrzów mikrofonu (na przykładzie wybranych audycji Rozgłośni Polskiej RWE)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9743-7687 Tatarowski Konrad Witold

Abstract

The article includes a definition and a description of radio gawęda (or talk radio show) in comparison to the literary gawęda, and a discussion of its various genre variants, using the examples of radio shows by Zygmunt Nowakowski, Alfred Zbyszewski, and Tadeusz Nowakowski, and the television shows by Jerzy Waldorff and Bogusław Kaczyński.

Polish Abstract

Artykuł zawiera definicję i charakterystykę gawędy radiowej w porównaniu z gawędą literacką oraz omówienie różnych odmian gatunkowych gawędy radiowej na przykładach twórczości mikrofonowej Zygmunta Nowakowskiego, Alfreda Zbyszewskiego i Tadeusza Nowakowskiego, a także telewizyjnych programów Jerzego Waldorffa i Bogusława Kaczyńskiego.

Keywords

radio chat, radio genres, Polish Brodcaster RFE

Polish Keywords

gawęda radiowa, gatunki radiowe, pisarze w Rozgłośni Polskiej RWE

References

Ingarden R., “Z teorii dzieła literackiego”,[in:] Problemy teorii literatury, selection of works H. Markiewicz, vol. 2, Ossolineum, Wrocław 1967, pp. 7–59.

Kielanowski L., “Wieczory pod dębem”, Na Antenie 1965, issue 33, p. 6.

Makowski B., “Gawęda”, [in:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, G. Gazda, S. Tynecka-Makowska (eds.), Universitas, Kraków 2006, pp. 270–273.

Nowakowski T., “Czesio”, Na Antenie 1963, issue 7, p. 4.

Nowakowski T., “Extra Cracoviam non estvita”, Wiadomości 1963, issue 49 (923), p. 1.

Skwarczyńska S., “Niedostrzeżony problem podstawowy genologii”, [in:] Problemy teorii literatury, selection H. Markiewicz, Ossolineum, Wrocław 1967, pp. 145–164.

Słownik terminologii medialnej, W. Pisarek (ed.), Universitas, Kraków 2006.

First Page

237

Last Page

245

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.