•  
  •  
 

Polish Title

„Życie jest piękne”. Szkic o cyklach reportaży radiowych Fundacji „Głos Ewangelii”

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3247-7420 Bachura-Wojtasik Joanna

https://orcid.org/0000-0002-2482-8385 Czarnek-Wnuk Paulina

https://orcid.org/0000-0002-1706-3273 Sygizman Kinga

Abstract

The article discusses the radio reports prepared by the Głos Ewangelii Foundation. The Życie jest piękne series was analysed and interpreted in terms of the themes, the sound effects used, and the presence of religious themes and the notion of God. The selected audio material also enabled the researchers to indicate the general qualities of the reporting style of the Głos Ewangelii Foundation.

Polish Abstract

Artykuł omawia reportaże radiowe przygotowane przez Fundację „Głos Ewangelii”. Cykle reportaży Życie jest piękne zostały zanalizowane i zinterpretowane pod kątem tematyki, zastosowanych środków dźwiękowych oraz obecności wątków religijnych i Boga. Wybrany materiał audialny pozwolił również na wskazanie ogólnych cech stylu reportaży Fundacji „Głos Ewangelii”.

Keywords

radio, report, mission, religiosity

Polish Keywords

radio, reportaż, misja, religijność

References

A telephone conversation between the authors of this article and Waldemar Kasperczak conducted on 12 July 2018. The recorded conversation is kept by the authors.

Bachura-Wojtasik J., Sygizman K., “Autonarracje w reportażu radiowym”, Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2016, issue 12/4, pp. 107–120.

Balcerak M., Współczesne formy ewangelizacji na przykładzie Fundacji „Głos Ewangelii”, a master’s thesis written under the supervision of Prof. Bogusław Milerski, professor of ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna in Warsaw, Warszawa 2014.

Białek M., Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia, Scriptorium, Poznań–Opole 2010.

Biczysko D., “‘Wiara przecież rodzi się ze słuchania’. Rozmowa z Henrykiem Dedo i Waldemarem Kasperczakiem, reportażystami Fundacji ‘Głos Ewangelii’”, Głos Ewangeliczny. Kwartalnik Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan autumn 2006, pp. 26–28.

Bogołębska B., “Religijność we współczesnych reportażach”, Łódzkie Studia Teologiczne 2018, issue 1(27), p. 37–47.

Czarnek P., Klimczak K., “Rola muzyki we współczesnym reportażu radiowym”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2012, issue 3(17), pp. 171–181.

http://www.mobilnaparafia.pl/pl/biblioteka/zycie-jest-piekne [accessed on: 1.08.2018].

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.com.materna.muam.kroplawiecznosci&hl=pl [accessed on: 31.07.2018].

Information Bulletin of the Głos Ewangelii Foundation 2013.

Jankowska J., “Sztuka reportażu radiowego”, [in:] 70 lat Polskiego Radia, Polskie Radio, Warszawa 1995, pp. 101–111.

Kaziów M., O dziele radiowym. Z zagadnień estetyki oryginalnego słuchowiska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.

Kempna M., “Religijność jako paratekst. Na obrzeżach teorii filmu religijnego”, [in:] Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, A. Gwóźdź (ed.), TAiWPN Universitas, Kraków 2010, pp. 243–261.

Klimczak K., “Reportaż radiowy – definicja i podział”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2011, issue 1(14), pp. 123–133.

Klimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Primum Verbum, Łódź 2011.

Kwiecień M., “50 lat działalności radiowej Głosu Ewangelii. Słowo drąży serca”, Słowo i życie 2015, issue 4, pp. 30–31.

fr. Lewek A., “Mass media w służbie ewangelizacji”, Studia Theologica Varsaviensia 1998, issue 2(36), pp. 89–98.

Pleszkun-Olejniczakowa E., “O reportażu radiowym”, [in:] Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, K. Stępnik, M. Piechota (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, pp. 115–123.

Pleszkun-Olejniczakowa E., “O reportażu radiowym, jego pochodzeniu, definicji i próbach podziału”, [in:] Seminarium reportażu radiowego poświęcone prezentacji i dyskusji nad radiowym dokumentem artystycznym, Kazimierz Dolny,19–22.10.2003, pp. 33–50.

Sobolewski T., “Poszukiwanie sensu”, [in:] Ukryta religijność kina, M. Lis (ed.), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, p. 3–14 .

fr. Śpiewak R., “Obecność katolickich treści religijnych w mediach publicznych po ustawie medialnej z 1992 roku”, Łódzkie Studia Teologiczne 2018, issue 1(27), pp. 155–175.

Welman M., “Fundacja ‘Głos Ewangelii’. Nieść nadzieję”, Słowo i życie 2006, issue 4, pp. 30–31.

First Page

247

Last Page

259

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.