•  
  •  
 

Polish Title

Przeciwko „zglobalizowanej obojętności”. Reportażysta radiowy wobec problematyki uchodźczej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8507-6802 Michalak Katarzyna

Abstract

Since it intensified in 2015, the migration crisis has become one of the major topics of media coverage. With time those numerous pieces resulted in society becoming indifferent to the plight of migrants. The newcomers, stereotypically treated as aliens, became a group of the unnecessary and unneeded, which then started to bear social tension and divisions. The author of the article intends to indicate that reportage/feature, radio reportage in particular, is one of the methods for building dialogue between cultures. In following the remarks of Ryszard Kapuściński and Emmanuel Levinas, the author noted that an encounter with “the Other” is one of the major challenges of the 21st century. The three analysed programmes seem to prove the fact that the medium of radio may fulfil a special role in overcoming “globalised indifference.”

Polish Abstract

Od swojego nasilenia w roku 2015 – kryzys migracyjny stał się jednym z ważniejszych tematów doniesień medialnych. Z biegiem czasu owe częste doniesienia przyczyniły się do społecznego zobojętnienia na krzywdę migrantów. Przybysze – traktowani stereotypowo jako obcy – stali się grupą ludzi zbędnych, niepotrzebnych, co z kolei zaczęło prowadzić do społecznych napięć i podziałów. Autorka prezentowanego artykułu zamierza wykazać, że jednym ze sposobów budowania dialogu między kulturami może być reportaż, szczególnie reportaż radiowy. Podążając za myślą Ryszarda Kapuścińskiego i Emmanuela Levinasa autorka uważa, że spotkanie z „Innym” to jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Trzy analizowane reportaże zdają się potwierdzać, że radiowe medium może pełnić szczególną rolę w przezwyciężaniu „zglobalizowanej obojętności”.

Keywords

migration, reportage, the other, philosophy of dialogue, use of sounds

Polish Keywords

migracja, reportaż, inny, filozofia dialogu, użycie dźwięku

References

Bauman Z., Obcy u naszych drzwi, trans. W. Mincer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Brys E., Mechanics of Emotions, a lecture delivered during the international Prix Italia competition in 1993. I possess a copy of the text.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, vol. 2, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009.

Kapuściński R., Autoportret reportera, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.

Kapuściński R., Podróże z Herodotem, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2008.

Kapuściński R., Ten Inny, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.

Klimczak K., “Reportaż radiowy – definicja i podział”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2011, issue 1(14), pp. 123-133.

Klimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Primum Verbum, Łódź 2011.

Piłatowska I., “Reportaż jako artystyczny gatunek radiowy”, Media – Społeczeństwo – Kultura 2009, issue 1(2), pp. 30–39.

Pleszkun-Olejniczakowa E., “Demiurg czy cicerone? O sposobach istnienia słowa i tekstu audialnego na antenie”, [in:] Słowo w kulturze współczesnej, W. Kawecki, K. Flader (eds.), Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, pp. 252–253.

Tischner J., Filozofia dramatu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.

Wejs-Milewska V., “Współczesne radio – pytanie o tożsamość”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2017, issue 1(39), pp. 29–30.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2-a54959b99ed6 [accessed on: 3.01.2019].

https://publicystyka.ngo.pl/w-liczbach-o-uchodzcach-w-polsce [accessed on: 3.01.2019].

https://radio.lublin.pl/news/58d1298d83ba889b0e3c9869 [accessed on: 5.01. 2019].

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1766075,Kryzys-migracyjny-w-Europie-kalendarium-wydarzen [accessed on: 3.01.2019].

https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/1018310,Przystanek-Inny-reportaz-Agnieszki-CzyzewskiejJacquemet-PR-Lublin [accessed on: 5.01.2019].

https://www.radiolodz.pl/posts/25221-eden-za-waska-rzeka [accessed on: 5.01.2019].

https://www.ted.com/talks/julian_treasure_5_ways_to_listen_better [accessed on: 5.01.2019].

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/szef-mswia-mariusz-blaszczak-o-czeczenach-na-polskiej-granicy,672450.html [accessed on: 5.01.2019].

First Page

261

Last Page

274

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.