•  
  •  
 

Polish Title

Wywiad w początkach swojej historii. Zmiany w realizacji gatunku

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-1456-634X Kita Małgorzata

Abstract

The interview as a journalistic genre formed in the first half of the 19th century. The author of the article studies how interviews developed in the first century of its existence. As the material basis I use the anthology: Wywiady prasowe wszech czasów originally edited by C. Silvester as The Penguin Book of Interviews. The genological analysis indicates that even at the beginning of the genre, interviewers selected as interviewees persons who had something to say about a certain topic. In terms of the structure of the interview, one might conclude that the first instances had the shape and form of a dialogue of two persons of specific pragmatic qualities: a journalist and the person with whom a conservation was considered worthy of publishing in a newspaper. Somewhat along that form, there emerged interviews which included narration, similar in form to the report. The author discusses the reasons for the similarities between the interview and the report.

Polish Abstract

Wywiad jako gatunek dziennikarski powstał w pierwszej połowie XIX w. Autorka bada, jak były konstruowane wywiady w pierwszym stuleciu swego istnienia. Materiału dostarcza antologia Wywiady prasowe wszech czasów, którą skonstruował Ch. Silvester. Z analizy genologicznej wynika, że już u początków gatunku jako rozmówców wybierano osoby, które mają coś do powiedzenia na jakiś temat. Pod względem struktury można uznać, że pierwsze egzemplarze miały postać i formę dialogu dwóch osób o określonych właściwościach pragmatycznych: dziennikarza i osoby uznanej za wartą tego, by rozmowę z nią opublikować na łamach gazety. Obok tej formy powstawały wywiady z obecnością składnika narracyjnego, zbliżone do formy reportażu. Autorka zastanawia się nad przyczynami podobieństwa wywiadu i reportażu.

Keywords

interview, historical genology, similarities between the interview and the report

Polish Keywords

wywiad, genologia historyczna, podobieństwa między wywiadem i reportażem

References

Andersen H.L., “L’interview comme genre médiatique: sous-catégories pragmatiques et leurs traits linguistiques caractéristiques”, [in:] Le français parlé des médias, M. Broth et al. (eds.), Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm 2007, pp. 153–172.

Bartmiński J., “Jak opisywać gatunki mowy”, Język a Kultura 2012, vol. 23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, A. Burzyńska-Kamieniecka (ed.), pp. 13–32.

Białek M., Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań–Opole 2010.

Bielas K., “Wywiad”, [in:] Biblia dziennikarstwa, A. Skworz, A. Niziołek (eds.), Wydawnictwo Znak, Kraków 2010, pp. 479–489.

Fallaci O., Wywiad z historią, trans. A. Czepnik, A. Osmólska-Mętrak, J. Ugniewska, Świat Książki, Warszawa 2016.

Grzela R., Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska, Prószyński i s-ka, Warszawa 2017.

Kapuściński R., Autoportret reportera, selection and introduction by K. Strączek, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.

Kita M., “Bel Ami – prototyp nowoczesnego dziennikarza”, [in:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, vol. 3: Tożsamość dziennikarza, M. Kita, M. Ślawska (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, pp. 197–238.

Kita M., “Śmierć wywiadu? Gatunek w ponowoczesnej Polsce”, [in:] Gatunki mowy i ich ewolucja, vol. 4: Gatunek a komunikacja społeczna, D. Ostaszewska (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, pp. 201–213.

Kita M., Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.

Nierenberg B., “Dziennikarstwo w XXI w. – między potrzebami społecznymi a wymogami rynku”, Zeszyty Naukowe KUL 2014, issue 3(227), pp. 33–43.

Słownik rodzajów i gatunków literackich, G. Gazda (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, pp. 1141–1142.

Słownik terminologii medialnej, W. Pisarek (ed.), Universitas, Kraków 2006.

Sobczak B., Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006.

Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton: sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.

Szylko-Kwas J., Wywiad telewizyjny. Cechy twórcze a norma gatunkowa, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Warszawa 2013.

Ślawska M., Formy dialogu w gatunkach prasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Ślawska M., “O relacjach międzygatunkowych w prasie”, [in:] Linguarum Silva, vol. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście, B. Mitrenga (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, pp. 161–174.

Torańska T., Oni, Aneks, London 1985.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Wojtak M., “Genologia historyczna – stan, perspektywy, konteksty”, [in:] Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, M. Pastuch, M. Siuciak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, p. 74–86.

Wojtak M., “Genologiczna analiza tekstu”, Prace Językoznawcze UWM 2014, col. 16/3, pp. 63–71.

Wolny-Zmorzyński K., Kozieł A., “Genologia dziennikarska”, Zeszyty Medioznawcze 2013, issue 3, pp. 23–34.

Wywiady prasowe wszech czasów. Antologia, selected and edited by Ch. Silvester, trans. M. Słysz, K. Obłucki, Iskry, Warszawa 2005.

http://christophersilvester.com/about.html [accessed on: 26.09.2018].

http://jean-paul.desgoutte.pagesperso-orange.fr/ressources/itw/itw_morin.htm [accessed on: 26.09.2018].

http://www.polskatimes.pl/artykul/3690220,jedyny-polski-wywiad-z-adolfem-hitlerem-dziennikarski-sukces,2,id,t,sa.html [accessed on: 26.09.2018].

http://www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=22177&id_znaczenia=0 [accessed on: 26.09.2018].

http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=1331&id_znaczenia=5066930&l=21&ind=0 [accessed on: 26.09.2018].

https://sjp.pwn.pl/sjp/pierwowzor;2500012.html [accessed on: 26.09.2018].

https://whisperinggums.com/2010/04/22/rudyard-kipling-an-interview-with-marktwain/ [accessed on: 26.09.2018].

https://www.britannica.com/biography/Brigham-Young [accessed on: 26.09.2018].

https://www.britannica.com/biography/Horace-Greeley [accessed on: 26.09.2018].

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/interview [accessed on: 26.09.2018].

https://www.focus.pl/artykul/jak-sie-robi-wywiad-z-hitlerem?page=2 [accessed on: 26.09.2018].

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/interview/43894 [accessed on: 26.09.2018].

https://www.thoughtco.com/horace-greeley-1773640 [accessed on: 26.09.2018].

https://www.youtube.com/watch?v=sTKA0ZwLyfQ [accessed on: 26.09.2018].

First Page

123

Last Page

136

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.