•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Kierunki opracowywania spuścizny Sabiny z Gostkowskich Grzegorzewskiej (na podstawie materiałów Biblioteki PAU i PAN w Krakowie)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7137-6094 Berkan-Jabłońska Maria

Abstract

The aim of the article was to describe the collection of manuscripts preserved in the family archives as a memorial to Sabina Grzegorzewska née Gostkowska, a 19th‑century writer, which are currently in the possession of The Scientific Library of the PAAS and the PAS in Cracow. That analysed archival legacy consists of various documents, which include a few letters, several rough drafts with notes and quotations on Grzegorzewska’s philosophical and religious lectures, excerpts from her dissertations, and drafts and fair copies of novels and memoirs. The article presented their content and material condition. The prospects for further processing of that legacy were also discussed. An important issue is the question on the importance of the task for the history of Polish literature of the 19th century, especially with regard to the creator of minorum gentium. According to the author of the article, it would be reasonable to link the methods of the analysis of avant-textes, adopted in genetic research, with the proposals of the so-called cultural genetics.

Polish Abstract

Celem artykułu jest prezentacja dokumentów rękopiśmiennych stanowiących spuściznę dziewiętnastowiecznej pisarki, Sabiny Grzegorzewskiej. Zespół materiałów, na który składają się listy, notatki z lektur, brudnopisy i czystopisy rozpraw, powieści oraz pamiętników, znajduje się aktualnie w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Artykuł przedstawia wstępnie ich zawartość, stan materialny, związki z wersjami drukowanymi za życia autorki i tuż po jej śmierci, a także omawia perspektywy dalszych etapów opracowywania tej spuścizny. Ważną kwestią jest pytanie o znaczenie podjętego zadania dla historii polskiego piśmiennictwa XIX wieku, zwłaszcza w odniesieniu do twórcy minorum gentium. Zdaniem autora artykułu, zasadne byłoby powiązanie metod analizy przedtekstów, przyjętych w badaniach genetycznych, z propozycjami tzw. genetyki kulturowej.

Keywords

Grzegorzewska, 19th century Polish diaries, personal archives, literary legacy, genetic criticism

Polish Keywords

Grzegorzewska, pamiętniki polskie XIX wieku, archiwum osobiste, spuścizna, krytyka genetyczna

References

[affiliation missing], “Wspomnienia rodzinne” [review], Gazeta Polska 1863, issue 69, pp. 1–2.

[A. Borkowska], “Silva rerum”, Kronika Rodzinna 1887, issue 6, p. 188.

[A. Borkowska], “Silva rerum”, Kronika Rodzinna, issue 8, p. 252.

[J. Bartoszewicz], “Pamiętniki pani Grzegorzewskiej”, Dziennik Warszawski 1855, issue 227, pp. 1–2.

[J. Bartoszewicz], “Pani Sabina Grzegorzewska”, Dziennik Warszawski 1855, issue 219, pp. 1–2.

[W. Zieliński], “Echa warszawskie”, Przegląd Tygodniowy 1886, issue 45, p. 500.

Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, Maria Prussak, Paweł Bem, Łukasz Cybulski (eds.), Warsaw: IBL PAN, 2017.

Biasi de Pierre-Marc, Genetyka tekstów, trans. Filip Kwiatek, Maria Prussak, Warsaw: IBL PAN, 2015.

Bieniarzówna Janina, “Grzegorzewska Sabina” (entry), in: Polski Słownik Biograficzny, vol. 9, Wrocław–Krakow: Ossolineum, 1960, pp. 94–95.

Borkowska of the Chomętowskis Aleksandra, “Sabina z Gostkowskich Grzegorzewska. Wspomnienie”, Tygodnik Ilustrowany 1872, issue 244, pp. 97–98.

Dawidowicz-Chymkowska Olga, Przez kreślenie do kreacji. Analiza procesu twórczego zapisanego w brulionach dzieł literackich, Warsaw: IBL PAN, 2007.

Dobieszewska (Śmigielska) Józefa, “Dopełnienie życiorysu Sabiny Grzegorzewskiej”, Tygodnik Ilustrowany 1872, issue 250, pp. 181–182.

Grzegorzewska of the Gostkowskis Sabina, Pamiętniki, Warsaw: Nakładem Redakcji „Kroniki Rodzinnej”, 1888.

Hordyński Zdzisław, “Grzegorzewska Sabina, Pamiętnik o Maryi Wesslównie” [review], Kwartalnik Historyczny 1887, vol. 1, pp. 684–687.

L. T., [review], Gazeta Lwowska 1887, issue 86, p. 4.

Lewinówna Zofia, “Wstęp” and “Nota wydawnicza”, in: Sabina Grzegorzewska, Pamiętnik o Maryi Wesslównie Króleiwiczowej Konstantowej Sobieskiej, introduction and editing Z. Lewinówna, Warsaw: Czytelnik, 1865.

Oszacka Aleksandra, “Wstęp”, in: S. Grzegorzewska, “Dziesięć dni w Puławach w roku 1828. Urywek z pamiętnika…”, Krakow: Drukarnia „Czasu” Pr. Kluczyckiego i Spółki, 1898.

P.M., [rec.], Przegląd Polski 1887, vol. III, p. 172.

S. G. (Godlewski), [review of “Pamiętniki”], Niwa 1886, vol. 30.

Tyrowicz M., “Grzegorzewski Aleksander” (entry), in: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Krakow: Ossolineum, 1960, vol. 9, p. 95.

Wójcicki Kazimierz Władysław, Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, vol. 1, Warsaw: S. Orgelbrand, 1855.

First Page

9

Last Page

30

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.