•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

“Dziennik wojenny” Leopolda Buczkowskiego – wyzwanie dla (młodego) edytora

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9838-0467 Buryła Sławomir

Abstract

The paper discussed Dziennik wojenny [War Journal] by Leopold Buczkowski. It posed a question concerning the origins of the text and the subsequent stages of its development. That is a challenging task since the original version of the work is not available. Additionally, the lack of the first version makes it difficult to examine the so-called material sphere of the journal. It can be reconstructed only based on the surviving manuscript version. The author of the paper also discussed Dziennik wojenny against the background of other early works by Buczkowski (Wertepy and Czarny potok, a collection of a few dozen poems), from the perspective of editorial and philological problems. He also demonstrated the need for a new edition of Dziennik wojenny, and indicated the errors committed in the existing edition.

Polish Abstract

Artykuł traktuje o Dzienniku wojennym Leopolda Buczkowskiego. Chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące genezy tego tekstu, kolejnych faz jego powstawania. Jest to trudne zadanie, gdyż nie dysponujemy pierwotna wersją dzieła. Brak pierwotnej wersji utrudnia też badanie tzw. sfery materialnej dziennika. Możemy ja zrekonstruować tylko na podstawie zachowanej wersji rękopiśmienniczej. Autor artykułu (z pozycji problemów edytorskich i filologicznych) omawia też Dziennik wojenny na tle innych wczesnych utworów Buczkowskiego (Wertepy, Czarny potok, zbiór kilkudziesięciu wierszy). Wskazuje na potrzebę nowego wydania Dziennika wojennego oraz na błędy popełnione w istniejącym wydaniu.

Keywords

Leopold Buczkowski, journal, new edition, Second World War

Polish Keywords

Leopold Buczkowski, dziennik, nowe wydanie, II wojna światowa

References

Biasi de Pierre-Marc, Genetyka tekstów, trans. Filip Kwiatek, Maria Prussak, IBL, Warsaw 2015.

Błażejewski Tadeusz, Przemoc świata. Pisarstwo Leopolda Buczkowskiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1991.

Bojarska Katarzyna, Wydarzenia po Wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman, IBL, Warsaw 2012.

Buczkowski Leopold, Dziennik wojenny, Sławomir Buryła, Radosław Sioma (eds.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2001.

Buczkowski Leopold, Proza żywa, Pomorze, Bydgoszcz 1986.

Buczkowski Leopold, “Wiersze”, Sławomir Buryła, Radosław Sioma (eds.), Przegląd Artystyczno-Literacki 1998, issue 10, p. 69–73.

Buczkowski Leopold, “Wiersze”, Sławomir Buryła, Radosław Sioma (eds.), Regiony 2000, issue 2/4, p. 29–34.

Buczkowski Leopold, “Wiersze”, Sławomir Buryła, Radosław Sioma (eds.), Twórczość 1999, issue2, p. 3–4.

Buczkowski Leopold, Wszystko jest dialogiem, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warsaw 1984.

Buczkowski Leopold, Trziszka Zygmunt, Żywe dialogi, Pomorze, Bydgoszcz 1989.

Buryła Sławomir, “Edytorskie aspekty twórczości Leopolda Buczkowskiego. Rekonesans”, Pamiętnik Literacki 2008, col. 2, p. 167–189.

Buryła Sławomir, “Między ‘Wertepami’ a ‘Czarnym potokiem’. Wybrane zagadnienia ewolucji prozy Leopold Buczkowskiego”, Teksty Drugie 2001, col. 2, pp. 265–273.

Buryła Sławomir, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, Universitas, Krakow 2003.

Górski Konrad, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.

Gruchała Janusz, “Wirtualny wydawca i użytkownik edycji elektronicznej”, in: Europejski kanon literacki, Elżbieta Wichrowska (ed.), Wydawnictwo UW, Warsaw 2012.

Indyk Maria, Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego, Ossolineum, Wrocław 1987.

Konteksty 2015, issue 3 [themed issue devoted to the works of Leopold Buczkowski].

Nycz Ryszard, Sylwy współczesne. Problemy konstrukcji tekstu, Ossolineum, Wrocław 1984.

Nycz Ryszard, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, IBL, Warsaw 1993.

Owczarek Bogdan, Poetyka powieści niefabularnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1999.

Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na Kresach południowo-wschodniej Polski w latach 1939–1946, Bogusław Paź (ed.), Wydawnictwo UWr, Wrocław 2011.

Rodak Paweł, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Wydawnictwo UW, Warsaw 2011.

Skrabek Dawid, Traumatyczna tkanka sztuki (typescript of doctoral dissertation, UJ).

Staroń Justyna, Listy Leopolda Buczkowskiego do żony Marii – próba edycji (typescript of master’s thesis, KUL).

“Znakiem tego, dialogizujemy dalej”, Sławowmir Buryła, Zygmunt Trziszka (eds.), Regiony 1998, issue 1/3, pp. 89–102.

…zimą bywa się pisarzem. O Leopoldzie Buczkowskim, Sławomir Buryła, Agnieszka Karpowicz, Radosław Sioma (eds.), Universitas, Krakow 2008.

First Page

183

Last Page

200

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.