•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Narodziny tekstu w poetyckim laboratorium Vladimira Aristova: model dyskretnego poziomu

Russian Title

Рождение текста в поэтической лаборатории Владимира Аристова: дискретно-уровневая модель

Abstract

In this article, the authors explore the creative method of Vladimir Aristov on the material of two poems with the involvement of the author’s comments and unique manuscripts. All stages of text creation are tracked. The unusual creative thinking of V. Aristov can be called discrete or multi-layered. In fact, each stage of his work on a poem is a separate and autonomous layer, and the creative process itself is presented in the author’s mind as a transition from one level to another. It is shown that each work is created not only in layers, but also in its final version has a multi-level structure, which is clearly reflected by splitting the text into levels using a horizontal dotted line. Finally, layer motifs are also present in the semantics of V. Aristov’s poems (layers of personal memory, layers of history, geological layers, etc.).

Polish Abstract

W artykule tym autorzy prześledzili metodę twórczą Wladimira Aristova, opierając się na dwóch utworach z komentarzem autora i unikalnych rękopisach. Przebadane i przeanalizowane zostały wszystkie etapy tworzenia tekstu. Niezwykłe twórcze myślenie Arystowa można określić jako dyskretne lub wielowarstwowe. W rzeczywistości każdy etap jego pracy nad wierszem tworzy osobną i autonomiczną warstwę, a sam proces twórczy jest przedstawiony w umyśle autora jako przejście z jednego poziomu na drugi. Pokazano nie tylko to, że praca nad tekstem dokonuje się w jego poszczególnych warstwach, ale również to, że ostateczna wersja utworu ma strukturę wielopoziomową, co wyraźnie widać dzięki podziałowi tekstu za pomocą poziomej linii przerywanej. Struktura wielowarstwowa ujawnia się również poprzez semantykę tekstów Aristova (warstwy pamięci osobistej, warstwy historii, warstwy geologiczne itp.).

Russian Abstract

В статье исследуется творческий метод поэта В. Аристова на примере двух стихотворений, с привлечением авторских комментариев и уникальных рукописных материалов. Прослеживаются все этапы создания этих текстов. Рассматривается особый тип творческого мышления Аристова – дискретный, или «слоистый», при котором каждый этап работы над произведением фактически представляет собой отдельный и относительно автономный слой, а процесс творчества присутствует в сознании автора как переход из одного слоя в другой. Показано, что каждое произведение не только создается послойно, но и его окончательный вариант имеет слоистую структуру, эксплицитно отражаемую разбивкой текста на части-уровни с помощью пунктирной горизонтальной черты. Наконец, мотивы слоев присутствуют и в семантике стихотворений Аристова (слои личной памяти, слои истории, геологические слои и др.).

Keywords

creative history of text, draft, layers, poetry, Vladimir Aristov

Polish Keywords

twórcza historia tekstu, warianty i warstwy tekstu, współczesna poezja rosyjska, Wladimir Aristov

Russian Keywords

творческая история текста, черновик, слои, поэзия, Владимир Аристов

References

Aristov Vladimir, Mezh dvukh videniy. Stikhi, ‘Novyy mir’ 2018, № 2.

Aristov Vladimir, Nochnaya iyul’skaya dal’, ‘Znamya’ 2016, № 10, pp. 61–64.

Bakhtin Mikhail M., Avtor i geroy. K filosofskim osnovam gumanitarnykh nauk, Azbuka, Sankt Peterburg 2000, p. 336.

Bondi Sergey M., O chtenii rukopisey Pushkina, v: Bondi Sergey M., Chernoviki Pushkina: Stat’i 1930–1970 gg., 2-ye izd., Prosveshcheniye, Moskva 1978, pp. 143–190.

Larionov Denís, Sosredotochennoye rasseyaniye. Vladimir Aristov. Stat’i i materialy, Knizhnoye obozreniye (ARGO-RISK), Moskva 2017, pp. 20–27.

Pertsov Nikolay V., Lingvistika, poetika, tekstologiya. Izbr. Stat’i, Yazyki slavyanskoy kul’tury, Moskva 2015, p. 696.

Piksanov Nikoláy K., Tvorcheskaya istoriya ‘Gorya ot uma’, 2-ye izd., Nauka, Moskva 1971, p. 400.

Shklovskiy Viktor B., Iskusstvo kak priyem, v: idem, Gamburgskiy schet. Stat’i, vospominaniya, esse (1914–1933), “Sovetskiy pisatel”, Moskva 1990, pp. 17–22.

Vekshin Georgy V., Semanticheskoye prostranstvo i fonostilistika porozhdeniya liricheskogo teksta (stikhotvoreniya A. Pushkina), v: idem, Fonostilistika teksta: zvukovoy povtor v perspektive smysloobrazovaniya, diss. … d-ra filol. nauk., Moskva 2006, pp. 394–455.

Vekshin Georgy V., Khomyakova Yekaterina V., Problemy predstavleniya tvorcheskoy istorii proizvedeniya v pechatnykh i elektronnykh izdaniyakh, ‘Izvestiya vuzov: problemy poligrafii i izd. dela’ 2015, № 4, pp. 22–27.

Vekshin Georgy, Khomyakova Yekaterina, The Videotext Project: Solutions for the New Age of Digital Genetic Reading, Advances in Digital Scholarly Editing. Papers pres. at the DiXiT conferences in The Hague, Cologne, and Antwerp, Ed. by Peter Boot, Anna Cappellotto, et al., Sidestone Press, Leiden 2017, pp. 207–209.

Vinokur Grigoriy O., Kritika poeticheskogo teksta, Gos. Akademiya khudozh. nauk, Moskva 1927, p. 133.

First Page

217

Last Page

228

Language

rus

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.