•  
  •  
 

Polish Title

„Uczcijcie nąjwiększego poetę”. Wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego w rozwój polskiej dantologii

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9116-8308 De Carlo Andrea F.

Abstract

The article analyses the Józef Ignacy Kraszewski’s contribution to the development of Dante studies in Poland. It was thanks to his lectures on Dante, held in Krakow and Lviv in 1867, and later published under the title Studies on The Divine Comedy, 1869. The article presents other opinions of Dante scholars of the time and more or less critical reviews of the results of Kraszewski’s research.

Polish Abstract

Artykuł przedstawia wkład Józefa Ignacego Kraszewskiego w rozwój polskiej dantologii. Działo się to za sprawą lekcji, które Kraszewski prowadził na temat Dantego w Krakowie i Lwowie w 1867 roku, które następnie, w roku 1869, ukazały się drukiem pod tytułem: Studja nad Komedją Boską. W artykule zaprezentowano inne ówczesne opinie badaczy-dantystów oraz mniej lub bardziej krytyczne recenzje wyników badań Kraszewskiego.

Keywords

Polish Dante’s studies, Józef Ignacy Kraszewski, Dante Alighieri, Studies on The Divine Comedy

Polish Keywords

Polska dantologia, Józef Ignacy Kraszewski, Dante Alighieri, Studja nad Komedją Boską

References

Biliński Bronisław, Incontri polacco-italiani a Porta Pia: J.I. Kraszewski, W. Kulczycki, M. Konopnicka. Nel centenario di Roma capitale d’Italia 1870–1970, Wyd. PAN, Wrocław–Warsaw–Cracow–Gdańsk 1971.

Biliński Bronisław, Roma antica e moderna nelle opere di Giuseppe Ignazio Kraszewski, Wyd. PAN, Wrocław–Warsaw–Cracow 1965.

Bursztyńska Halina, Kraszewski Orzeszkowa Sienkiewicz. Studia i szkice, Wyd. Naukowe WSP, Cracow 1998.

De Carlo Andrea Fernando, Dramat w niebie i na ziemi. Kraszewski jako krytyk Giotta w Kartkach z podróży 1858–1864, in: Drogi i bezdroża komunikacji, Piotr Bering, Grzegorz Łukomski (eds.), Wyd. Kropka J. i W. Śliwczyńscy, Gniezno 2008, pp. 185–195.

De Carlo Andrea Fernando, La Divina Commedia nella Polonia del XIX secolo. Le prime traduzioni polacche del poema dantesco a confronto, in: Il Dante dei moderni. La Commedia dall’Ottocento a oggi. Saggi critici, a cura di Joanna Szymanowska, Izabela Napiórkowska, LoGisma, Firenze 2017, pp. 125–144.

De Carlo Andrea Fernando, Między piekłem a niebem. Postrzeganie Boskiej Komedii Dantego przez Zygmunta Krasińskiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego, in: Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku. W dwustulecie urodzin pisarzy, Maciej Junkiert, Wiesław Ratajczak, Tomasz Sobieraj (eds.), Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2016, pp. 33–45.

De Carlo Andrea Fernando, O specyfice języka J.I. Kraszewskiego w rękopisie zawierającym tłumaczenie Boskiej Komedii Dantego, in: Kraszewski i wiek XIX. Studia, idea and layout Jarosław Ławski; Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Paweł Kuciński (eds.), Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód–Zachód”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, pp. 291–309.

Frąckiewicz Michał, Józef Ignacy Kraszewski w Krakowie i we Lwowie w r. 1867 i odczyty jego o Dantem. Wspomnienia z przeszłości w setną rocznicę urodzin, Nakładem Autora, Cracow 1912.

Giotto. Compianto sul Cristo morto, a cura di Federico Zeri, Rizzoli, Milano 1998.

Gorskij Ivan K., Kpaшeвcкийи Дaнтe, “Дaнтoвcкиe чтeния” 1968, pp. 33–52. Kraszewski Józef Ignacy, Dante (z odczytów J.I. Kraszewskiego 1867 r.), in: Kłosy i kwiaty. Książka zbiorowa w Krakowie, W Drukarni W. Kirchmayera, Cracow 1869, pp. 67–97.

Kraszewski Józef Ignacy, Dante. Studja nad Komedją Bozką przez J.I. Kraszewskiego, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1869, vol. V, p. 95–189.

Kraszewski Józef Ignacy, Dante. Vorlesungen ueber die Goettliche Komoedie Gehalten in Krakau und Lemberg 1867 von J.I. Kraszewski. Ins Deutsche uebertragen von S. Bohdanowicz, Druk und Verlag von J.I. Kraszewski, Dresden 1870.

Kraszewski Józef Ignacy, Pamiętniki, Wincenty Danek (ed.), Ossolineum, Wrocław 19724.

La metafora in Dante, a cura di Marco Ariani, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2008.

Morawski Kalikst, La dantologia polacca moderna, “Beitræge zur romanischen Philologie” 1965, no. 2 (IV), pp. 90–97.

Płaszczewska Olga, „Onorate l’altissimo poeta”: Józef Ignacy Kraszewski jako komentator Dantego, in: Kraszewski: poeta i światy. Tadeusz Budrewicz, Ewa Ihnatowicz, Ewa Owczarz (eds.), Wyd. UMK, Toruń 2012, pp. 191–203.

Preisner Walerian, Dante i jego dzieła w Polsce. Bibliografia krytyczna z historycznym wstępem: I. Stan badań nad Dantem w Polsce; II. Próba polskiej bibliografii dantejskiej / Dante e le sue opere in Polonia. Bibliografia critica con una introduzione storica: I. Gli studi danteschi in Polonia; II. Saggio d’una bibliografia dantesca polacca, PWN, Toruń 1957.

Scartazzini Andrea Giovanni, [review] Dante, Vorlesungen ueber die Goettliche Komoedie, gehalten in Krakau und Lemberg 1867 von J.I. Kraszewski. Ins Deutsche uebertragen von S. Bohdanowicz, Dresden Druk und Verlag von J.I. Kraszewski, 1870, “Nuova Antologia” 1871, vol. 17, pp. 524–526.

First Page

363

Last Page

381

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.