•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Biel, blask i światło w poezji Czesława Miłosza

French Title

Blanc, lux et lumen dans la poésie de Czesław Miłosz

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8810-192X Renouf Magdalena

Abstract

The use of the colour white, as with other colours evoked by Czesław Miłosz, is not the result of conscious elaboration (technical, philosophical or mystical). Instead, it seems that the colours belong to another level of thought; they are not chosen, they choose us. However, and this is the object of my demonstration, white and its various nuances structure Miłosz’s work. This work, which has been called the “wonderful mess” due to the many antithetical and apparently disparate themes with which it overflows, has already been explored using several critical approaches and following various common threads. Here, my chosen common thread is the colour white.

Polish Abstract

Biel i jej niezliczone niuanse jest ważnym motywem kolorystycznym w poezji Czesława Miłosza. Wbrew zapewnieniom samego poety, który wymienia swoje ulubione kolory w opozycji do bezbarwnej bieli, ta ostatnia ma ogromne znaczenie i co najmniej kilka funkcji w jego dziele. W pierwszej części tego artykułu przeprowadzam rodzaj dokładnego przeglądu tych wierszy, w których pojawia się semantyka bieli; w drugiej części dokonuję pracy strukturyzacji, proponując rozróżnienie między bielą jako antykolorem o zdecydowanie negatywnej konotacji (śmierć, zniszczenie, zagłada) a bielą jako zjawiskiem świetlnym o konotacji pozytywnej (Lumen jako symbol boskości i lux jako symbol świata).

Keywords

Czesław Miłosz, poetry, symbolism of color, white, light, lux, lumen

Polish Keywords

Czesław Miłosz, poezja, symbolika koloru, biel, światło, promień, blask

References

Bayard Jean-Pierre, La symbolique du feu, Payot, Paris 1973.

Biblia Tysiąclecia, Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 2000.

Biedermann Hans, Leksykon symboli, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa 1997.

Blake William, The Poems of William Blake, Brown University Press, London–New York 1971.

Cirlot Juan-Eduardo, Słownik symboli, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Chevalier Jean, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, Paris 1990.

Dante Alighieri, Boska Komedia, Wydawnictwo Polskie Media Amer.Com S.A., Warszawa 2003.

Davy Marie-Madeleine, Le thème de la lumière dans le judaisme, le christianisme et l’islam, Berg International, Paris 1976.

Eliade Mircea, Significations de la lumière intérieure, en : « Eranos Jakrbuch », 1957, n° 26.

Guénon Réné, Symboles de la science sacrée, Gallimard, Paris 1962.

Léon Dufour Xavier, red. Słownik Teologii Biblijnej, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994.

Les grands courants de la mystique juive, Payot & Rivages, Paris 1994.

Lurker Manfred, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1989.

Miłosz Czesław, Wiersze wszystkie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.

Miłosz Oscar, Les Arcanes, Le Club Français du Livre, Paris 1945.

Miłosz Oscar, Magnar Maniara, Le Club Français du Livre, Paris 1957.

Scholem Gershom, La Kabbale, Cerf, Paris 1998.

First Page

409

Last Page

425

Language

fre

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.