•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Topos ogrodnika na przykładzie wiersza “Ogrodnik” Czesława Miłosza. Analiza tekstu

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-8459-148X Noga Monika Anna

Abstract

„The gardener’s topos based on the example of the poem Ogrodnik by Czesław Miłosz (text analysis)”. The article is a detailed consideration of a poem by Czesław Miłosz entitled Ogrodnik [Gardener]. The main object of the hermeneutic and structural analysis of this poem is the “topos of the gardener”. The analysis is meant to characterize the topos of the gardener and point to the role of a modern poet and modern Polish literature.

Polish Abstract

Artykuł prezentuje szczegółową interpretację wiersza Czesława Miłosza pt. Ogrodnik. Głównym przedmiotem hermeneutycznej i strukturalnej analizy jest „topos ogrodnika”. Analiza ma na celu scharakteryzowanie toposu ogrodnika i wskazanie roli współczesnego poety i współczesnej polskiej literatury.

Keywords

topos, topos of the gardener, garden, utopia, God, Satan, paradise, Adam and Eve

Polish Keywords

topos, topos ogrodnika, ogród, utopia, Bóg, Szatan, raj, Adam i Ewa

References

Letter by K. Wierzyński to T. Terlecki of 17 May 1960.

Letter by K. Wierzyński to T. Terlecki of 11 October 1960.

Letter by K. Wierzyński to T. Terlecki of 21 October 1960.

Letter by K. Wierzyński to T. Terlecki of 2 December 1960.

Miłosz Czesław, Abecadło (Mein ABC), Cracow, Wydawnictwo Literackie 2001.

Miłosz Czesław, Wiersze wszystkie, Cracow, Wydawnictwo Znak 2011.

Miłosz Czesław, Wiersze rozproszone (1930–1936)

Miłosz Czesław, Wiersze dla opętanych?, pp. 31–32

Miłosz Czesław, Collection Nieobjęta ziemia (1984)

Miłosz Czesław, Raj, p. 782

Miłosz Czesław, Świadomość, pp. 836–840

Miłosz Czesław, Ksiądz Ch., po latach, pp. 852–856

Miłosz Czesław, Teodycea, p. 878

Miłosz Czesław, Collection Dalsze okolice (1991)

Miłosz Czesław, Adam i Ewa, p. 978

Miłosz Czesław, To (2000)

Miłosz Czesław, Mój dziadek Zygmunt Kunat, pp. 1143–1144

Miłosz Czesław, Wybierając wiersze Jarosława Iwaszkiewicza na wieczór jego poezji, pp. 1177–1178

Miłosz Czesław, Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II, ibidem, pp. 1179–1180

Miłosz Czesław, Krawat Aleksandra Wata, p. 1190

Miłosz Czesław, Unde Malum, p. 1195

Miłosz Czesław, Różewicz, p. 1196

Miłosz Czesław, Ogrodnik, pp. 1197–1198

Miłosz Czesław, Jeden i wiele, p. 1199

Miłosz Czesław, Druga przestrzeń (2002)

Miłosz Czesław, Na próżno, p. 1261

Miłosz Czesław, Czytaliśmy w katechizmie, p. 1264

Miłosz Czesław, Tak więc Ewa, p. 1266

Miłosz Czesław, Wiersze ostatnie (2006)

Miłosz Czesław, Antegor, p. 1346

Miłosz Czesław, Sancitifetur p. 1352

Miłosz Czesław, Ziemia Ulro, Cracow, Wydawnictwo Znak 2000.

Bieńkowska Ewa, Przestrzeń ocalenia, „Więź” 1981, no. 3, pp. 25–41.

Błoński Jan, Miłosz jak świat, Cracow, Wydawnictwo Znak 1999.

Cicero, Tusculanae disputationes II 5, 13. Quotation in: Tusculanae disputationes. Gespräche in Tusculum. Deutsch und Latein, edited and translated by Ernst A. Kirfel, Stuttgart, Reclam 1997.

Davidson Gustav, Słownik aniołów w tym aniołów upadłych, translated by Janusz Ruszkowski, Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1998.

Fiut Aleksander, Poezja w kręgu hermeneutyki, in: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, Jerzy Kwiatkowski (ed.), Cracow, Wydawnictwo Literackie 1985.

Fiut Aleksander, Pragnienie wiary, „Tygodnik Powszechny” 2001, no. 11/12, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/60-61/fiut.html [access: 18.06.2009]

Freise Mathias, Slawistische Literaturwissenschaft, with the cooperation of Katja Freise, Tübingen, Narr Verlag 2012.

Freise Matthias, Vier Weisen, nach dem Text zu fragen, in: Finis coronat opus. Festschrift für Walter Kroll zum 65. Geburtstag, Göttingen 2006, pp. 71–83.

Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Zarys teorii literatury, Warsaw, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1975.

Kochanowski Jan, Fraszki, pieśni, treny, Cracow, Wydawnictwo Sowa 2000.

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Konrad Górski (ed.), Warsaw, Czytelnik 1988.

Mickiewicz Adam, Wiersze, Czesław Zgorzelski (ed.), Warsaw, Czytelnik 1983.

Moja astronomia, http://www.maribert.com/index.php/Teleskop.html [access: 24.08.2011]

Noga Monika Anna, Zum Topos des „Gärtners” bei Leopold Staff (Ogrodnicy), „Konteksty Kultury” 2016, no. 13, 4, pp. 446–468.

Publius Ovidius Naso, Metamorphosen. Die Weltzeitalter, translated and edited by Erich Rösch, München 1968.

Бахтин, М. М., Проблемы поэтики Достоевского (1929), in: Собрание сочинений в семи томах. Vol. 6: Ред. С. Г. Бочаров, Л А. Гоготишвили. Москва 2002, pр. 7-300; čužaja reč, in: Глава пятая – Слово у Достоевского. І. Типы прозаического слова. Слово у Достоевского, pp. 203–228.

Rudwin Laut Maximilian, Diabeł w legendzie i literaturze, translated by Jacek Illg, Cracow, Wydawnictwo Znak 1999.

Sławiński Janusz, Słownik Terminów Literackich, edited by Janusz Sławiński, with the cooperation of Aleksandra Okopień-Sławińska, Wrocław–Warsaw–Cracow, Ossolineum 2002.

Zając Roman, Szatan w Starym Testamencie, Lublin, Wyd. KUL 1998.

Zych Joanna, Miłosz i poetyka wyznania, Cracow, Universitas 1994.

King James Version of the Bible: Jeremiah 3, 23

King James Version of the Bible: John 4, 23 --- 24

King James Version of the Bible: Matthew 15, 31

King James Version of the Bible: Moses / Genesis 1, 31

King James Version of the Bible: Moses / Genesis 1, 26 --- 30

King James Version of the Bible: Moses 2, 7

King James Version of the Bible: Moses 3, 19

King James Version of the Bible: Romans 5, 12 --- 15

First Page

427

Last Page

449

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.