•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Dyskurs herezji w literaturze polskiej po II światowej wojnie. Heretycy Herlinga i Herberta

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-4416-371X Grigorova Margreta

Abstract

The present text explores the theme of heresies and their persecution in the works of a group of writers, survivors of World War II and of the two dictatorships of the century – Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Andrzej Szczypiorski, Jerzy Andrzejewski. An artistic-documentary reconstruction of medieval processes and executions of heretics, as well as striving for protection and rehabilitation are observed in a series of their works. Deep allusions to the dictatorships of the 20th century are made. Particular attention is being paid to Herbert’s essays, connected with heresies and to a heretic image of Christ in the short story Drugie przyjście by Herling-Grudzinski.

Polish Abstract

Heretycy, stosy i inkwizytorzy zasiedliły literaturę polską drugiej połowy XX wieku. Widać to w twórczości polskich twórców, którzy przeszli przez apokalipsę II wojny światowej i dyktatury minionego wieku: Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Andrzeja Szczypiorskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Jerzego Andrzejewskiego. Niniejszy tekst skupia się na dominacji fabuł, związanych z herezją i jej prześladowaniem w utworach wymienionych twórców. Rekonstrukcje artystyczno-dokumentalne odczytano w obronie tezy o istniejącym parabolicznym i historiozoficznym dyskursie herezji w powojennej literaturze polskiej. Specjalną uwagę zwrócono na eseje Herberta, związane z herezją oraz na heretyczną postać Chrystusa w Drugim przyjściu Herlinga.

Keywords

Discourse of heresy, Polish post-WWII literature, heretic image of Christ, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert

Polish Keywords

dyskurs herezji, literatura polska po II światowej wojnie, heretyczna postać Chrystusa, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert

References

Бренон Андре, Въведение, in: P. Нели, Ръкописите на катарите, trans. Васил Стоев, ИК Мириам, София, 1999, pp. 5–12.

Herbert Zbigniew, Il Duomo, in: Barbarzyńca w ogrodzie, Zeszyty Literackie, Warsaw, 2004, pp. 51–61.

Herbert Zbigniew, O albigensach, inkwizytorach i trubadurach, in: Barbarzyńca w ogrodzie, Zeszyty Literackie, Warsaw, 2004, pp. 123–159.

Herbert Zbigniew, Obrona Templariuszy, in: Barbarzyńca w ogrodzie, Zeszyty Literackie, Warsaw, 2004, pp. 159–179.

Herling-Grudziński Gustaw, Drugie przyjście, in: G. Herling-Grudziński, Pisma wybrane. T.I. Opowiadania, Czytelnik, Warsaw, 2001, pp. 138–165.

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą, Czytelnik, Warsaw 2001.

Herling-Grudziński Gustaw, Głęboki cień, in: Gorący oddech pustyni, Czytelnik, Warsaw, 1997.

Herling-Grudziński Gustaw, Bolecki Włodzimierz, Rozmowy w Dragonei, Szpak, Warsaw, 1997.

Karagiozow Panajot, Degradacja prometeizmu na podstawie literatury antycznogreckiej i polskiej, “Postcriptum polonistycznie”, 2013, issue 2(12), pp. 113–135.

Miłosz Czesław, Traktat teologiczny, in: Druga przestrzeń, Znak, Krakow 2002, pp. 63–87.

Opacka-Walasek Danuta, Czytając Herberta, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice, 2001.

Siemaszko Piotr, Zmienność i trwanie. O eseistyce Herberta, Świadectwo, Bydgoszcz, 1996.

Стоянов, Юрий, Другият бог. Дуалистичните религии от Античността до Катарската ерес. Trans. Л. Дуков, Кралица Маб, Sofia, 2006.

First Page

451

Last Page

467

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.