•  
  •  
 

Polish Title

Ciała i scena między obecnością i brakiem

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8750-3337 Cascetta Annamaria

Abstract

European theatre engages with the problems of our time with ever greater commitment and responsibility, crucial both on the existential and the social level. At the same time it is researching and experimenting with a language suited for the communicative and aesthetic horizon of our age. This essay, intended to inaugurate in this journal a series of critical studies of the theatre, analyses two works, highly successful internationally, emblematic both by their theme (the body, death, memory) on which they invite the spectators to reflect and the experimental technique through which they involve audiences. The performances analysed are “La Merda” by the Italian Cristian Ceresoli, interpreted by Silvia Gallarani and “Nachlass” by the Swiss-German Stephen Kaegi for the Berlin group Rimini Protokoll.

Polish Abstract

Teatr europejski podejmuje problemy naszych czasów z coraz większym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, zarówno na poziomie egzystencjalnym, jak i społecznym. Jednocześnie bada i eksperymentuje z językiem dostosowanym do komunikacyjnego i estetycznego horyzontu naszych czasów. W eseju, który inauguruje w piśmie serię poświęconą studiom nad teatrem, analizuję dwa cieszące się uznaniem na arenie międzynarodowej dzieła. Są one emblematyczne zarówno pod względem tematyki (ciało, śmierć, pamięć), do której kontemplacji zapraszają czytelnika, jak i pod względem eksperymentalnej techniki, poprzez którą angażują odbiorców. Analizowane spektakle to La Merda włoskiego twórcy, Cristiana Ceresoli, w interpretacji Silvii Gallarani oraz Nachlass szwajcarsko-niemieckiego artysty, Stephena Kaegi, stworzony dla berlińskiej grupy Rimini Protokoll.

Keywords

theatre, body, death, memory

Polish Keywords

teatr, ciało, śmierć, pamięć

References

Cascetta Annamaria, European Performative Theatre, London and New York, Routledge 2019.

Cascetta Annamaria, Melchiorre Virgilio (eds.), Il corpo in scena, Milano, Vita e Pensiero 1983.

Courtine Jean-Jacques (sous la direction de), Histoire du corps. 3. Les mutations du regard. Le XX siècle, Paris, Les Éditions du Seuil, 2006.

Fourier Anne, Gilardi Paola, Andreas Härter, Maeder Claudia (eds.), Rimini Protokoll, “Mimos 2015”, Bern, Berlin, Peter Lang 2014.

Melchiorre Virgilio, Corpo e persona, Genova, Marietti 1987.

First Page

483

Last Page

490

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.