•  
  •  
 

Polish Title

Projekt“Legiony”. Wokół ostatniej powieści Henryka Sienkiewicza

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6305-7595 Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka

Abstract

The archived rough draft of Legiony, the last novel by Henryk Sienkiewicz, contains 139 separate pages, including drafts of textual varieties, subsequent variants, and the printed version. The diverse material and the remaining writer’s notes enabled the researcher to present the author’s writing methods and his dilemmas. The rich collection of letters was the source of additional facts on his writing process. Similarly to other creative situations, Henryk Sienkiewicz worked in his characteristic way on the concept of the crucial fragments as well as on the mode of narration.

Polish Abstract

Brulion Legionów, ostatniej powieści Henryka Sienkiewicza, zawiera 139 oddzielnych stron, w tym zarówno rzuty odmian tekstowych, kolejne warianty, jak i wersję drukowaną. Zróżnicowany materiał i pozostałe notatki pisarza pozwalają badaczowi przedstawić metody pisania autora i jego dylematy. Bogata kolekcja listów jest źródłem dodatkowej wiedzy na temat procesu pisania. Podobnie jak w innych sytuacjach twórczych, Henryk Sienkiewicz w swoisty sposób pracował nad koncepcją kluczowych fragmentów, a także sposobu narracji.

Keywords

Sienkiewicz, rough draft, novel, textual varieties

Polish Keywords

Sienkiewicz, brulion, powieść, odmiany tekstu

References

Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, Czytane pod skreśleniem. Sienkiewiczowskie bruliony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SubLupa, 2017.

Kuniczuk-Trzcinowicz Agnieszka, “Urwana powieść–rękopis–fragment. ‘Legiony’ jako rzecz trudna”, in: Przekleństwo niekończonego, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2014, pp. 282–298.

Sienkiewicz Henryk, “Legiony. Powieść historyczna”, in: Pisma w układzie Ignacego Chrzanowskiego, Lviv: Gebethner i Wolff, 1932.

Sienkiewicz Henryk, Listy, vol. III, part 1. Warsaw: PIW, 2008.

Sienkiewicz Henryk, “Z Wenecji”, in: Pisma Henryka Sienkiewicza, vol. 3, Warsaw: Gebethner i Wolff, 1880.

First Page

53

Last Page

64

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.