•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Archiwum pisarskie Włodzimierza Odojewskiego w świetle krytyki genetycznej. Rekonesans

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5690-8948 Krystek Jędrzej

https://orcid.org/0000-0002-4500-2806 Nawrot Jolanta

https://orcid.org/0000-0001-9941-901X Nowakowska Dagmara

Abstract

The article consists of two parts. The first includes a presentation of the records collected in the Archive of Włodzimierz Odojewski in Poznań and a reflection on the writer’s creative method. The second part presents an outline of research prospects in the field of genetic criticism, which opens materials gathered in that archive. The authors discussed how to study typescripts and manuscripts of the writer and how editors should prepare them, bearing in mind Odojewski’s specific work method.

Polish Abstract

Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje prezentację zbiorów Archiwum Włodzimierza Odojewskiego w Poznaniu i refleksję nad metodą twórczą pisarza, a druga przedstawia zarys perspektyw badawczych w dziedzinie krytyki genetycznej, które otwierają zgromadzone w tymże archiwum materiały. Autorzy zastanawiają się nad tym, jak można badać maszynopisy i rękopisy pisarza oraz jak powinno się opracowywać je edytorsko, mając na uwadze indywidualny sposób pracy Odojewskiego.

Keywords

Włodzimierz Odojewski, editorship, genetic criticism, textual studies, avant-texte, Poznań, writing archive

Polish Keywords

Włodzimierz Odojewski, edytorstwo, krytyka genetyczna, tekstologia, przed-tekst, Poznań, archiwum pisarskie

References

Bereś Stanisław, Odojewski Włodzimierz, [interview], https://www.youtube.com/watch?v=9ELIcW12q-4 [accessed on: 3.11.2017]

Fabianowski Andrzej, Konwicki. Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Universitas, Krakow 1999.

Gennete Gèrard, Paratexts. Thresholds of interpretation, trans. Jane E. Lewin, Cambridge University Press, Cambridge 1997.

Lacoue-Labarthe Philippe, “Echo podmiotu”, in: Lacoue-Labarthe Philippe, Typografie, trans. Jakub Momro, Andrzej Zawadzki, Universitas, Krakow 2014, pp. 117–203.

Macksey Richrad, “Pausing on the threshold”, in: Gennete Gérard, Paratexts. Thresholds of interpretation, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 9–25.

Masłoń Kazimierz, “To samo dno. Wywiad z Włodzimierzem Odojewskim”, Wyspa 2007, nr 2 http://kwartalnikwyspa.pl/to-samo-dno-rozmowa-z-wlodzimierzem-odojewskim/ [accessed on: 10.11.2017]

Tomaszewska Wiesława, Metafizyczne i religijne. Problem subtematu w dziele literackim na przykładzie prozy kresowej Włodzimierza Odojewskiego, Wydawnictwo UKSW, Warsaw 2011.

First Page

131

Last Page

145

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.