•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

„Coś na wzór budowanego plastra miodu” – o archiwum i metodzie pisarskiej Władysława Terleckiego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9698-9076 Kramkowska-Dąbrowska Agnieszka

Abstract

The article is devoted to the Władysław Terlecki archives stored in Ossolineum. It presents a cross-section of their content as well as the meaning of the drafts of printed texts and unpublished works of the author within the meaning of his creative imagination. The author taps into the metaphor of writing as building a honeycomb, which she found in his drafts and with it, she explains Terlecki’s creative method on selected examples from the archives. In the case of his works, recreation of the technical side of writing is extremely important as it casts a light onto poetics of the published material. The analyses of individual typescripts as well as published texts also show Terlecki’s self-awareness connected with creative processes.

Polish Abstract

Artykuł opowiada o archiwum Władysława Terleckiego przechowywanym w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Przekrojowo prezentuje jego zawartość oraz wskazuje znaczenie, jakie mają bruliony tekstów drukowanych i niepublikowane utwory pisarza w rozumieniu jego wyobraźni twórczej. Autorka rozważań podejmuje odnalezioną w brulionie pisarza metaforę pisania jako budowania plastra miodu i za jej pomocą, na wybranych przykładach z archiwum, przybliża metodę twórczą Terleckiego. Odtworzenie technicznej strony procesu pisania jest w przypadku tej twórczości niezwykle istotne, ponieważ rzuca światło na poetykę publikowanych utworów. Analizy poszczególnych maszynopisów, a także tekstów publikowanych pokazują także samoświadomość Terleckiego związaną z procesami twórczymi.

Keywords

Władysław Terlecki archives, writing method

Polish Keywords

archiwum Władysława Terleckiego, metoda pisarska

References

Dobrowolska Danuta, Płomień rodzi się z iskry. Twórczość Władysława Terleckiego, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 2002.

Grabowska-Kuniczuk Agata, Parnowska Marta, “Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst”, Napis 2015, issue 21, pp. 235–249.

Hendrykowski Marek, Scenariusz filmowy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017.

Izdebska Agnieszka, Forma, ciało i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.

Izdebska Agnieszka, “Powieściopisarz w świecie dramatu – wokół ‘Idź na brzeg, widać ogień’ Władysława L. Terleckiego”, in: Zapomniany dramat, Marta Jolanta Olszewska, Krystyna Ruta-Rutkowska (eds.), Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2010, pp. 250–260.

Krasiński Janusz, “Leszek. Wspomnienie o Władysławie Lechu Terleckim”, Dialog 1999, issue 8, p. 134–139.

Panas Paweł, “‘Balon’ Zygmunt Haupta. Z archiwum pisarza”, in: Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, Maria Prussak, Paweł Bem, Łukasz Cybulski (eds.), Wydawnictwo IBL, Warsaw 2017, pp. 203–215.

Trzynadlowski Jan, “Teatr ‘prawdziwy’ a teatr telewizji”, in: Trzynadlowski Jan, Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie, Ossolineum, Wrocław 1982, pp. 316–335.

Viollet Catherine, “Ecriture mécanique, espaces de frappe. Quelques préalables à une sémiologie du dactylogramme”, Genesis 1997 , https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00079732/document [accessed on: 31.10.2017]

First Page

147

Last Page

164

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.