•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Okołoliterackie gry komunikacyjne uczniów liceów ogólnokształcących

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-5524-3227 Ślósarz Anna

Abstract

Seven interviews with high school students were conducted in order to establish the relationship between their use of Internet resources and the level of their interpretation, communication and social skills. Respondents, who used the Internet as a source of information, comprehend literature factographically and its adaptations as distortions of the original texts. Their communication skills were poorly developed. They were passive in interpersonal contact. They made only superficial contact with the interviewer, in order to hide the way they really used Internet resources. They perceived the interview as a hierarchical relation, and were subordinated to the interviewer. Students who posted texts on the Internet were able to get the interviewer engaged in the topic they were discussing. They created their own image and influenced the environment. They assumed role of a node in the network, limiting the influence of social hierarchy. A small sample does not allow for generalization of findings. Nonetheless, it was found that students who posted texts on the Internet presented highly developed interpretation, communication and social skills.

Polish Abstract

Przeprowadzono siedem wywiadów z licealistami, aby analizować związek sposobu użytkowania zasobów Sieci oraz kompetencji interpretacyjnych, komunikacyjnych i społecznych. Respondenci, wykorzystujący Sieć jako źródło informacji, pojmowali literaturę faktograficznie, adaptacje jako zniekształcenie fabuł. Cechował ich niski poziom umiejętności komunikacyjnych. Byli w kontakcie bierni. Nawiązywali pozorny kontakt ukrywając rzeczywisty sposób korzystania z Sieci. Najczęściej mieli niskie kompetencje społeczne. Relację wywiadu postrzegali jako hierarchiczną, czuli się podporządkowani. Uczniowie, którzy zamieszczali w Sieci teksty, umieli zainteresować poruszonym przez siebie tematem. Kreowali wizerunek siebie i otoczenia. Przyjmowali rolę węzła w społeczeństwie Sieci, ograniczając zależności społecznej hierarchii. Mała liczba badanych nie upoważnia do wniosków, lecz zamieszczanie tekstów w Sieci korelowało z wysokim poziomem kompetencji interpretacyjnych, komunikacyjnych i społecznych.

Keywords

interview, Internet resources, communication skills, social skills, apparent contact, hierarchical society, interest, Internet society, correlation

Polish Keywords

wywiad, zasoby Internetu, kompetencje komunikacyjne, kompetencje społeczne, pozorny kontakt, społeczeństwo hierarchiczne, zainteresowanie, społeczeństwo Sieci, korelacja

References

Antos Gerd, Teksty jako formy konstytuowania wiedzy. Ewolucyjne fundamenty lingwistyki tekstu – tezy, trans. Zofia Berdychowska, in: Lingwistyka tekstu w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, ed. Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachura, Marta Smykała, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, pp. 171–195.

Biedrzycki Krzysztof, Justyna Jasiewicz, Radosław Kaczan, Tomasz Piechociński, Ludmiła Rycielska, Piotr Rycielski, Kamil Sijko, Maciej Marek Sysło, Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce. Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Castells, Manuel, The rise of the network society. The information age: economy, society and culture, vol. 1, Blackwell Publishing Ltd., Oxford 1996.

Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, transl. Mirosława Marody, Kamila Pawluś, Janusz Stawiński, Sebastian Szymański, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2013, ed. 2., print 2.

Czerski Piotr, My, dzieci sieci, “Dziennik Bałtycki” 11–12.02.2013, http://czerski.art.pl/my-dzieci-sieci/ [accessed on 8.09.2014].

Dyduchowa Anna, Metody kształcenia sprawności językowej. Projekt systemu, model podręcznika, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1988.

Engel-Bernatowicz Agata, Specyfika kontaktu w wywiadzie psychologicznym, in: Wywiad psychologiczny 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, eds. Katarzyna Stęplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005, pp. 54–80.

Grajewski Wincenty, Fenomen Freudenberg, in: Olga Michajłowna Freudenberg Semantyka kultury, ed. Danuta Ulicka, Universitas, Kraków 2005, pp. VII –XXXI.

Heck Dorota, Filologia i (jej) interepretacje, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012.

Jedliński Ryszard, Gatunki publicystyczne w szkole średniej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.

Krejtz Krzysztof & Cypryańska Marzena, Dlaczego korzystamy z Internetu? Determinanty psychologiczne i społeczne, in: Diagnoza Internetu 2009, ed. Krzysztof Krejtz, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, pp. 58–86.

Krug Steve, Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych, trans. Piotr Cieślak, Helion, Gliwice 2014, issue 3.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, transl. Agata Dziuban, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2010, issue 1 – 3 dodr.

Lanson Gustave, Histoire de la littérature française, Librairie Hachette et Cie, Paris 1893, troisieme edition revue et corrigee.

Lloyd Annemaree, Following the red thread of information in information literacy research: Recovering local knowledge through interview to the double, “Library & Information Science Research” 2014, vol. 36, issue 2, pp. 99–105.

Machul Rafał & Eryk Orłowski Analiza potrzeb użytkowników [internetu]. Raport z badań jakościowych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 30.04.2009, http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=73&from=pubindex&dirids=1&lp=13 [accessed on 31.12.2017].

Maslow Abraham, Motywacja i osobowość, transl. Józef Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2006, issue. 2 (PWN – 1).

“Niezatapialna Armada Kolonasa Wazona”, http://niezatapialna-armada.blogspot.com [accessed on 9.09.2015].

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Attachment no 4, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf [accessed on 4.06.2015].

Polakowski Jan, Badania odbioru prozy artystycznej w aspekcie dydaktycznym: zarys teorii – próby diagnozy, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1980.

“Poradnia Językowa” PWN , http://poradnia.pwn.pl [accessed on 31.12.2017].

“Przyczajona Logika Ukryty Słownik”, http://przyczajona-logika.blogspot.com [accessed on 30.12.2018].

Spitzer Manfred, Jak uczy się mózg, transl. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007.

Stemplewska-Żakowicz Katarzyna, Jak zrobić dobry wywiad (recepta metodologiczna), in: Wywiad psychologiczny. 1. Wywiad jako postępowanie badawcze eds. Anna Ślósarz, Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005, pp. 90–116.

Stemplewska-Żakowicz Katarzyna, Metoda wywiadu w psychologii, in: Wywiad psychologiczny. 1. Wywiad jako postępowanie badawcze, ed. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005, pp. 31–89.

Tripp David, Critical Incidents in teaching: Developing professional judgement, Routledge, London 2011.

Tripp David, Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu, transl. Krzysztof Kruszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.

Walas Teresa, Historia literatury w perspektywie kulturowej – dawniej i dziś, in: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, ed. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Kraków 2006, pp. 93–136.

Wojniak Justyna, Od podziału do nierówności – nowy wymiar cyfrowego wykluczenia, “Aequalitas” 2013, vol. 2, no. 1 (2), pp. 1–12.

First Page

163

Last Page

202

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.