•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

„Pamiętam, że w szkole …”. O znaczeniu wątków autobiograficznych nie tylko dla studentów polonistyki – ich autorów

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0930-0969 Łazarska Danuta

Abstract

The author of the article begins with a discussion of how specialists in the field understand the term “autobiography” and what its role is. Then, she presents the results of an analysis of autobiographical elements present in texts by 136 students starting Polish studies. In analysing the collected works, she diagnoses the places and attitudes of students who referred to stories from their own school lives, their considerations about their teachers’ ways of perceiving pupils, and the purpose of such texts. She also indicates the roles of emotions and the recollections of the personal past in creating school memories, and developing various ways of thinking about pupils, teachers, and literature. In treating those texts as diagnoses of the problems of school and school Polish education, she discusses the importance of such observations for their authors, readers and for school and university education.

Polish Abstract

Autorka artykułu wychodzi od rozważań na temat rozumienia terminu „autobiografia” przez znawców tematu i jej roli. Następnie przedstawia wyniki analizy wątków autobiograficznych, obecnych w pisemnych pracach 136 słuchaczy rozpoczynających studia polonistyczne. Analizując zebrane wytwory, podejmuje się próby zdiagnozowania m.in. miejsca, postaw słuchaczy nawiązujących do historii własnego życia szkolnego, ich namysłu nad nauczycielskimi sposobami postrzegania uczniów i celu takich zapisków. Zwraca też uwagę na rolę emocji oraz pamięci indywidualnej przeszłości w tworzeniu wspomnień szkolnych, rozwijaniu rozmaitych nawyków myślenia o uczniu, nauczycielu, literaturze. Traktując owe zapiski także jako diagnozę problemów szkoły i polonistyki szkolnej, pisze o dużym znaczeniu takich refleksji dla ich autorów, odbiorców oraz dla edukacji szkolnej i uniwersyteckiej.

Keywords

pupil/student, teacher, recollections and school problems, autobiographical memory, Polish philological education

Polish Keywords

uczeń/student, nauczyciel, wspomnienia i problemy szkolne, pamięć autobiograficzna, edukacja polonistyczna

References

Bortnowski Stanisław, “Nasz uczeń jako Inny”, in: Edukacja polonistyczna wobec Innego, Anna Janus-Sitarz (ed.), Universitas, Krakow 2014.

Czermińska Małgorzata, Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987.

Czermińska Małgorzata, Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Krakow 2000.

Fijałkowska Aleksandra, Gruszczyński Wojciech, “Organizacja wspomnień emocjonalnych w pamięci autobiograficznej”, Psychiatria Polska 2009, vol. XLIII , issue 3, p. 341, http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2009/Fijalkowska%20s341_Psychiatria%20Polska%203_2009.pdf [accessed on: 16.05.2016].

Flick Uwe, Jakość w badaniach jakościowych, trans. Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warsaw 2011.

Giddens Anthony, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, trans. Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PAN, 1st edition reprinted, Warsaw 2002.

Janus-Sitarz Anna, W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy. Inspiracje. Rekomendacje, Universitas, Krakow 2016.

Kasperski Edward, “Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy”, in: Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz (eds.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 2001.

Koc Krzysztof, “Filozofia nauczania”, in: Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki, Kwiatkowska-Ratajczak Maria, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011, pp. 47–73.

Lejeune Philippe, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Regina Lubas-Bartoszyńska, Universitas, trans. Aleksander Labuda et al., Krakow 2001.

Lubas-Bartoszyńska Regina, “Tożsamość i autobiografia”, Przestrzenie teorii 2, Poznań 2003. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9218/1/009_Regi-na_Lubas_Bartoszy%C5%84ska_To%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87_i_autobiografia_139_157.pdf [accessed on: 7.07.2017].

Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Krakow 2000.

Markowski Michał Paweł, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas, Krakow 2013.

Maruszewski Tomasz, Pamięć autobiograficzna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Myrdzik Barbara, “Wpływ doświadczenia na proces lektury czytelnika. Refleksje dydaktyczne”, in: Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, Krzysztof Biedrzycki, Anna Janus-Sitarz (eds.), Universitas, Krakow 2012, pp. 131–141.

Myrdzik Barbara, Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Nycz Ryszard, Poetyka doświadczenia. Teorie – nowoczesność – literatura, Universitas, Warsaw 2012.

Słownik terminów literackich, Janusz Sławiński, Ossolineum, Wrocław 1988.

Twórcze praktyki polonistyczne, Anna Janus-Sitarz (ed.), Universitas, Krakow 2015.

Walczak Aleksandra, Wiśniewska Barbara, “Pamięć autobiograficzna”, Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2011, issue 11 (1), p. 52; http://www.gazeta.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2011-vol-11-no-1/pamiec-autobiograficzna?aid=32 [accessed on: 16.05.2016].

Wnuk Agnieszka, “Powieść poetycka wobec autobiografii”, Świat Tekstów. Rocznik Słupski 2011, issue 9.

Wróblewski Maciej, Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne, Wydawnictwo UMK , Toruń 2014.

Zimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Ossolineum, Wrocław 1990.

First Page

359

Last Page

375

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.