•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Polonistyka szkolna w świetle uczniowskich wypowiedzi ankietowych

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7852-650X Fiszbak Jolanta

Abstract

The article presents results of the research conducted in 2017. It aimed at estimating how important for students of primary and secondary schools are Polish language lessons, in comparison to other subjects. The results are not surprising, however, they evoke a serious concern, since the students present lack of interest in their native language and literature. They do not perceive Polish language classes as important, nor do they reckon that these classes have any impact on their personal development. Poor knowledge of the material discussed in class raises a question if students feel that they should learn it at all, or how important it is to them. It may surprise even more, since the Polish language is also one of the subjects at the Matura exam. The author sees a chance to positively counteract the current situation in broad and comprehensive researches concerning the students, their development, needs and interests. The results of such research should be treated as a base for all the changes and reforms.

Polish Abstract

Artykuł prezentuje wyniki badań, które zostały przeprowadzone w 2017 r. Ich celem było określenie pozycji języka polskiego jako przedmiotu wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Wyniki badań nie zaskakują, ale też budzą duży niepokój brakiem zainteresowania uczniów językiem i literaturą ojczystą. Uczniowie nie uznają języka polskiego za przedmiot ważny i rozwijający ich osobowość. Niska świadomość treści przedmiotowych każe zastanowić się, czy rzeczywiście uznają potrzebę ich poznawania i przywiązują do nich wagę. Może to dziwić tym bardziej, że język polski jest przedmiotem maturalnym. Możliwości pozytywnych zmian przeciwdziałających istniejącej sytuacji autorka upatruje w szeroko zakrojonych i kompleksowych badaniach uczniów, ich rozwoju, potrzeb i zainteresowań. Wyniki tych badań powinny stanowić podstawę wszelkich zmian i reform.

Keywords

Polish language studies at school, student, students’ interests, didactics

Polish Keywords

polonistyka szkolna, uczeń, zainteresowania uczniów, dydaktyka

References

Baley Stefan, Psychologia wychowawcza w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.

Dawid Jan Władysław, O duszy nauczycielstwa, wyd. 3., Nasza Księgarnia, Warszawa 1932,

Gajda Stanisław, Wychowanie językowe wobec ponowoczesności, w: Wychowanie językowe, red. Jolanta. Nocoń, Wydawnictwo UO, Opole 2015, s. 17–25.

Kompetencje współczesnego polonisty, red. Chrząstowska Bożena, WSiP, Warszawa 1997.

Kowalikowa Jadwiga, Składniki polonistycznej kompetencji nauczycielskiej, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie”, z. 44, Warszawa–Kraków 1982, s. 11–17.

Kuźma Józef, Nauczyciele przyszłej szkoły, Wydawnictwo UP, Kraków 2001.

Kwaśnica Robert, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II , red. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2003.

Mysłakowski Zygmunt, Pisma wybrane, PZW S, Warszawa 1971.

Plewka Czesław, Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, IBE , Warszawa 2009.

Profesjonalny coach, czyli kto?, http://www.competitiveskills.pl/aktualnosci/profesjonalny-coach-czyli-kto-226.html (dostęp 22.09.2016).

Schulz Roman, Nauczyciel jako innowator, WSiP, Warszawa 1989.

Szuman Stefan, Takt pedagogiczny, Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego, Katowice 1974.

Tutoring – poznaj innowacyjną metodę, http://tutoring.edu.pl/tutoring_definicja_innowacyjna_metoda,page,46 (dostęp 22.09.2016).

Urbaniak Kamila, Kim jest coach i co może dla Ciebie zrobić – wywiad z Adamem Gieniuszem, http://kreatorniazmian.pl/kim-jest-coach-co-to-jest-coaching/#sthash.uQrsU6oi.dpuf (dostęp 22.09.2016).

W kręgu danych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła – nauczyciel, red. Katarzyna Dormus, Ryszard Ślęczka, Wydawnictwo UP, Kraków 2012.

Zadroga Aneta, Coach, czyli kto?, wyborcza.pl 25.10.2010, http://wyborcza.pl/1,76842,8563661,Coach_czyli_kto_.html (dostęp 22.09.2016).

First Page

377

Last Page

397

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.