•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Jak „obudzić szkołę”? O nowych trendach w edukacji nie tylko polonistycznej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-2481-6683 Latoch-Zielińska Małgorzata

Abstract

The analysis of numerous studies of modern education clearly shows that it falls short of the expectations of the society as well as the demands of students, parents and teachers. Researchers are searching for ways to reform the school so that it will be suitable for contemporary times and prepare students for personal and professional development. The article discusses the most interesting ideas which aim at modernizing contemporary education. It focuses on a selection of solutions which can be adopted in general and Polish language education.

Polish Abstract

Analiza licznych badań poświęconych dzisiejszej edukacji wyraźnie pokazuje, iż nie spełnia ona oczekiwań społecznych, wymagań uczniów, rodziców oraz samych nauczycieli. Badacze poszukają dróg zreformowania szkoły tak, by odpowiadała ona współczesności, by przygotowywała uczniów do funkcjonowania w świecie zawodowym i osobistym. W artykule omówiono najciekawsze pomysły, których celem jest modernizacja współczesnej edukacji. Skupiono się na wybranych rozwiązaniach, mających zastosowanie w zarówno w kształceniu ogólnym, jak i polonistycznym.

Keywords

education, Polish language, contemporary, new technologies

Polish Keywords

edukacja, kształcenie polonistyczne, współczesność, nowe technologie

References

Akademia dla przyszłości. Akademia [Khan Akademy] w Polsce, http://www.edu-kacjaprzyszlosci.pl/index.php/projekty/akademia-w-polsce (dostęp 12.08.2017).

Antonovsky Aaron, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, przekł. Helena Grzegołowska Klarkowska, Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995.

Augustynek Andrzej, Uzależnienia komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia, Difin, Warszawa 2010.

Bauman Zygmunt, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, przekł. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Budząca się szkoła. Blogosfera, http://www.budzacasieszkola.pl/blogosfera/ (dostęp 12.07.2017).

Być nauczycielem - opiekunem – wychowawcą. Między teorią a praktyką, red. Grażyna Durka, Ewa Murawska, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2012.

Carr Nicholas, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, przekł. Katarzyna Rojek, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Delors Jacques, Cztery filary edukacji, w: Edukacja: jest w niej ukryty skarb, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf (dostęp 18.06.2017).

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej, red. Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Kraków 2013.

Dylak Stanisław, Architektura wiedzy w szkole, Difin SA, Warszawa 2013.

Facebook. Budząca się szkoła, https://pl-pl.facebook.com/budzacasieszkola/ (dostęp 12.07.2017).

Feibel Thomas, Zabójca w dziecinnym pokoju – przemoc i gry komputerowe, przekł. Anna Malinow, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006.

Gardner Howard, Pięć umysłów przyszłości, przekł. Dariusz Bakalarz, Wydawnictwo Laurum, Warszawa 2009.

Goban-Klas Tomasz, Edukacja wobec pokolenia SMS-u, w: Media i edukacja w dobie integracji, red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2002.

Hankała Andrzej, Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji, w: Pedagogika @ środki informatyczne i media, red. Maciej Tanaś, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Istota uczenia się. Wykorzystywanie wyników badań w praktyce, red. Hanna Dumont, David Istance, Francisco Benavides, wstęp Andrzej Janowski, przekł. Zofia Janowska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.

Jaka będzie Polska za 10 lat, 2015, http://mttp.pl/pobieranie/REWIZJE_2015.pdf (dostęp 18.06.2017).

Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła? Propozycje ekspertów, red. Lechosław Hojnacki, Marcin Polak, THINK GLOBAL sp. z o.o., Warszawa 2013.

Khan Academy, https://pl.khanacademy.org/about (dostęp 12.08.2017).

Kołodziejczyk Witold, Społeczeństwo informacyjne czy społeczeństwo wiedzy?, http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/2008/05/szkoa-jutra-gos-w-dyskusji.html (dostęp 18.06.2017).

Konieczniak Marek, Budzące się szkoły jutra, http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/3048-budzace-sie-szkoly-jutra (dostęp 12.07.2017).

Kozak Stanisław, Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa 2011.

Kulig-Kozłowska Agnieszka, Facebook w szkolnej ławce. Media społecznościowe a edukacja polonistyczna, Universitas, Kraków 2017.

Latoch-Zielińska Małgorzata, Uczeń i nauczyciel w cyfrowym świecie. Możliwości, szanse, ograniczenia, w: Edukacja a nowe media, red. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Mapa kompetencji społecznych, http://www.edunews.pl/images/pdf/umiejetno-scixxi_pl.pdf (dostęp 18.06.2017).

Mapa umiejętności XXI wieku, Nauki społeczne, http://www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf (dostęp 18.06.2017).

Misja Budzącej się szkoły, http://www.budzacasieszkola.pl/misja-budzacej-sie--szkoly/ (dostęp 12.07.2017).

Morbitzer Janusz, Szkoła w epoce płynnej rzeczywistości, http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1767-szkola-w-epoce-plynnej-nowoczesnosci-2 (dostęp 18.06.2017).

Murzyn Andrzej, Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Musiał Emilia, Nowe technologie a przyjazne środowisko uczenia, http://www.edu-news.pl/system-edukacji/szkoly/2908-nowe-technologie-a-przyjazne-srodowi-sko-uczenia-sie (dostęp 18.06.2017).

Pezda Aleksandra, Koniec epoki kredy [YouTube, Facebook, blogi, Wiki w klasie], Agora, Warszawa 2011.

Polak Marcin, Model SAMR, czyli o technologii w nauczaniu, http://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2736-model-samr-czyli-o-technologii-w-nauczaniu (dostęp 12.08.2017).

Rasfeld Margret, Breidenbach Stephan, Budząca się szkoła, przekł. Emilia Skowrońska, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015.

Robinson Ken, Aronica Lou, Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, przeł. Aleksander Baj, Wydawnictwo Element, Kraków 2015

Small Gary W., Vorgan Gigi, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, tłum. Sy Borg, Wydawnictwo Vesper, Poznań 2011.

Spitzer Manfred, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie, przekł. Małgorzata Guzowska, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2016.

Spitzer Manfred, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, przekł. Andrzej Lipiński, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013.

Strategia kształcenia wyprzedzającego, red. Stanisław Dylak, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej, Poznań 2013.

Taboł Sebastian, Niebezpieczny komputer i Internet, w: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, red. Małgorzata Suświłło, Wydawnictwo UWM , Olsztyn 2006.

Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red. Piotr Czekierda, Mariusz Budzyński, Jarosław Traczyński, Zbigniew Zalewski, Agnieszka Zambrzuska, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław 2009.

Uczyć (się) z pasją, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2017.

Wieczorek-Tomaszewska Małgorzata, Innowacyjne uczenie dla efektywnego uczenia się, w: Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej, red. Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Kraków 2013.

Wilkowski Marcin, Cyfrowi tubylcy i ich społeczny potencjał, http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/badania/1095 (dostęp 18.06.2017).

Wrzesień Witold, Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_307_09_Wrzesien.pdf (dostęp 18.06.2017).

Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, red. Piotr Plichta i Jacek Pyżalski, Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Łódź 2013.

Żylińska Marzena, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe UMK , Toruń 2013.

Żylińska Marzena, Wstęp do wydania polskiego, w: Rasfeld Margret, Breidenbach Stephan, Budząca się szkoła, przeł. Emilia Skowrońska, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015.

First Page

399

Last Page

419

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.