•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Nauczyciele uczniów z doświadczeniem migracji – problemy i potrzeby

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4809-7185 Pamuła-Behrens Małgorzata

https://orcid.org/0000-0002-7881-0957 Szymańska Marta

Abstract

As a result of the growing number of migrants in Poland, schools accept increasing numbers of learners with a migrant background (immigrants and reimmigrants), and they are not always able to successfully help the newcomers in their integration. Therefore, it is necessary to undertake specific support activities. Related shortcomings result in many school failures among many migrants, their dropping out of schools and as a result gaining little if any qualifications. At the same time, the researchers indicated the role of teachers in the education of children with a migrant background. The level of their training and the quality of the support they can offer determines the success or lack thereof of their pupils. In the article the researchers discussed a study (Stage 2 in particular) the purpose of which was to diagnose and analyse the needs of the education community in terms of migrant education and integration. The following question was the starting point: What do schools need to be able to better teach and integrate learners with a migrant background? The study of needs organised as a focus group gathered teachers teaching pupils with a migrant background with various levels of training, and a headmaster of a school attended by migrants. The analysis of the collected material indicated three areas where teachers need particular support: systemic organisation of accepting and educating learners with a migrant background, access to materials, and the ability to participate in additional training courses and acquire new competences.

Polish Abstract

Wzrastająca liczba migrantów w Polsce powoduje, że szkoły przyjmują coraz więcej uczniów z doświadczeniem migracji (imigrantów jak i reemigrantów) i nie zawsze mogą skutecznie pomóc nowoprzybyłym w dobrej integracji. Konieczne jest zatem podejmowanie konkretnych działań wspierających. Niedobory w tym zakresie są przyczyną wielu porażek szkolnych, przedwczesnego opuszczania edukacji i w rezultacie bardzo niskich kwalifikacji wielu migrantów. Jednocześnie badacze zwracają uwagę na rolę nauczycieli w procesie edukacji dzieci z doświadczeniami migracji. Od ich przygotowania i jakości wsparcia, jakie mogą zaoferować, zależy sukces uczniów. W artykule zaprezentowane zostały badania (szczególnie ich II etap), których celem była diagnoza i analiza potrzeb środowiska oświatowego w zakresie edukacji i integracji migrantów. Punktem wyjścia było pytanie: Czego potrzebuje szkoła, aby mogła lepiej uczyć i integrować uczniów z doświadczeniem migracji? W badaniu potrzeb, zorganizowanym jako grupa fokusowa, wzięli udział nauczyciele uczący uczniów z doświadczeniem migracji o różnym stopniu przygotowania, a także dyrektor szkoły przyjmującej migrantów. Analiza zebranego materiału pokazała trzy główne obszary, w których nauczyciele potrzebują szczególnego wsparcia: systemowa organizacja przyjmowania i kształcenia uczniów z doświadczeniem migracji, dostęp do materiałów, możliwość szkolenia się i zdobywania nowych kompetencji.

Keywords

teacher needs, teaching migrants, teacher education

Polish Keywords

potrzeby nauczycieli, nauczanie migrantów, kształcenie nauczycieli

References

August Diane, Shanahan Timothy, Developing Literacy in Second-Language Learners, Lawrence Erlbaum Associates and the Center for Applied Linguistics, Washington DC 2006.

August Diane, Shanahan Timothy, Developing Reading and Writing in Second-Language Learners, Routledge 2008.

Badowska Mariola, “Różnorodność kulturowa uczniów wyzwaniem dla współczesnej szkoły”, Kultura–Społeczeństwo–Edukacja 2015, issue 1 (7), pp. 179–192.

Bilingual and multilingual education, García Ofelia, Lin Angel, May Stephen (eds.), Springer International Publishing 2017.

Błeszyńska Krystyna M., Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych − perspektywa szkoły. Raport z badań, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warsaw 2009.

Gawlicz Katarzyna, Rudnicki Paweł, Starnawski Marcin. Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warsaw 2015.

Jennings F., Collins Brian A., Preparing All Teachers to Meet the Needs of English Language Learners. Applying Research to Policy and Practice for Teacher Effectiveness, 2012. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535608.pdf

Majcher-Legawiec Urszula, “Prawne aspekty pobytu i nauczania języka polskiego ucznia z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia 2016, vol. 7, col. 223, pp. 110‒125.

Nikitorowicz Jerzy, Kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Pakulski Jan, “Zróżnicowanie językowe – wielojęzyczność – języki narodowe. Refleksje z perspektywy europejskiej”, Annales Universitatis Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2017, vol. 8, col. 227, pp. 18–25.

Pamuła-Behrens Małgorzata, Hennel-Brzozowska Agnieszka, “Osobowość nauczycieli a ich praca z dziećmi migrantami w szkole podstawowej”, Studia Edukacyjne 2017, issue 46, pp. 169–192.

Polakowski Michał, Szelewa Dorota, Polityka społeczna a problemy migracji, 2011. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/10685.pdf

Stańkowski Bogdan, Wychowanie w duchu wielokulturowości. Raport z badań empirycznych wśród nauczycieli na Podhalu, Wydawnictwo WAM, Krakow 2007.

Tellez Kip, Waxman Hersh C., Quality Teachers for English Language Learners, The Mid-Atlantic Regional Educational Laboratory at Temple University Center for Research in Human Development and Education, 2005. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED508447.pdf

Timperley Helen, “Teacher professional learning and development”, Educational Practiices, 2007, Series 18. http://edu.aru.ac.th/childedu/images/PDF/benjamaporn/EdPractices_18.pdf

First Page

53

Last Page

70

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.