•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Czy emotikony zagrażają uczuciom? Wpływ komunikacji niewerbalnej na kompetencje interpersonalne młodzieży gimnazjalnej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8811-8377 Napieraj Urszula Izabela

Abstract

The topic of this article is the influence of non-verbal communication on interpersonal skills of learners at secondary level. The author states that among people of generation of the so-called digital natives a new negative language related phenomenon may be observed, including significant impoverishment of the lexical resources and lack of even basic skills on constructing oral and written expression. An important reason for this state of affairs is a specific displacement of verbal communication (direct conversations, telephone conversations, writing letters or even e-mails) by various kinds of non verbal communication, including the use of iconic and symbolic signs and gesture speech. Graphic way of expressing feelings (emoticons) and gestures more and more often replace real expression of emotions based on the key principles of interpersonal communication, which often leads to significant impoverishment of emotional expression in direct relations.

Polish Abstract

Tematem artykułu jest wpływ komunikacji niewerbalnej na kompetencje interpersonalne młodzieży gimnazjalnej. Autorka zauważa, że w przypadku młodego pokolenia tzw. cyfrowych tubylców coraz częściej można zaobserwować negatywne zjawiska związane z językiem, w tym znaczące zubożenie zasobu leksykalnego i brak choćby podstawowych umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ważną przyczyną takiego stanu rzeczy jest swoiste wypieranie komunikacji werbalnej (rozmów bezpośrednich, rozmów telefonicznych, pisania listów czy nawet mejli) przez różnego rodzaju odmiany komunikacji niewerbalnej, w tym posługiwanie się znakami ikonicznymi i symbolicznymi oraz mowę gestów. Graficzny sposób wyrażania uczuć (emotikony), a także gesty coraz częściej zastępują prawdziwe wyrażanie emocji oparte na kluczowych zasadach komunikacji interpersonalnej, co prowadzi do nierzadko znaczącego zubożenia przekazu emocjonalnego w relacjach bezpośrednich.

Keywords

emoticons, non-verbal communication, interpersonal skills, adolescents, social media, emotional intelligence, digital natives

Polish Keywords

emotikony, komunikacja niewerbalna, kompetencje interpersonalne, nastolatki, media społecznościowe, inteligencja emocjonalna, cyfrowi tubylcy

References

Brosch Anna, Interakcje pośrednie młodzieży w kontekście komunikacji społecznej, w: Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej, red. Stanisław Juszczyk, Marcin Musioł, Anna Watoł, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2007, s. 296–301.

Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo naukowe PWN , Warszawa 2006.

Handzel Agnieszka, Nowe technologie na lekcjach języka polskiego, „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 2, s. 205–217.

Miodek Elżbieta, Tworzenie się nowych kodów językowych w komunikacji społecznej na przykładzie wypowiedzi internautów, w: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Morbitzer Janusz, O istocie medialności młodego pokolenia, „Neodiagmata” 2011–2012, nr 33–34, s. 131–153.

Small Gary, Vorgan Gigi, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Vesper, Poznań 2011.

Wittgenstein Ludwig, Tractatus logico-philosophicu, przekł. Bogusław Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2000.

First Page

89

Last Page

97

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.