•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Polonistyczna dydaktyka ery cyfrowej – wielka (nie) obecna w polskich szkołach i uczelniach?

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5291-5785 Wierzbicka Agnieszka

Abstract

This article is an analysis of the use of digital education in Polish philological education, both at schools and at public universities. The author presents how Polish lessons and classes are fulfilled using technology, which electronic resources are worth using in education, and identifies the needs of schoolteachers and lecturers. She also answers the question whether the Polish-language virtual landscape is a natural extension of the social-communication environment to which the young generation is accustomed, and whether education platforms are eagerly used in Polish education.

Polish Abstract

Niniejszy artykuł jest próbą analizy udziału dydaktyki cyfrowej w kształceniu polonistycznym, zarówno w szkołach (oświacie), jak i na uczelniach publicznych. Autorka prezentuje, w jaki sposób realizuje się zajęcia polonistyczne z użyciem technologii, jakie zasoby elektroniczne warto wykorzystywać do kształcenia, jakie są potrzeby nauczycieli uczących w szkołach i na uczelniach wyższych. Odpowiada także na pytanie, czy polskojęzyczna przestrzeń wirtualna jest naturalnym przedłużeniem środowiska społeczno-komunikacyjnego, do którego przyzwyczajone jest młode pokolenie oraz czy platformy edukacyjne są chętnie wykorzystywane do kształcenia polonistycznego.

Keywords

digital education, ICT, Polish philological education, e-learning, digital competences of Polish teachers

Polish Keywords

edukacja cyfrowa, TiK, filologia polska, e-edukacja, kompetencje cyfrowe polskich nauczycieli

References

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej. Raport ekspercki, M. Wieczorek-Tomaszewska (ed.), Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, 29, http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf [accessed on: 15.12.2017].

Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie małopolskim, headed by M. Jackowska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, 2013, http://mwi.pl/uploads/filemanager/publikacje/innowacyjne%20zastosowania.pdf [accessed on: 15.12.2017].

Piecuch Aleksander, Dokąd zmierza cyfrowa edukacja?, Edukacja – Technika – Informatyka, 2015, vol. 3, no. 6, pp. 81–88.

Prensky Mark, “Digital Natives, Digital Immigrants”, From On the Horizon, 2001, vol. 9, no. 5, pp. 1–6.

Siadak Goretta, “Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli – kierunek zmian”, Ogrody Nauk i Sztuk, 2016, issue 6, pp. 368–381.

Statistics Poland, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2016 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2016-roku,2,6.html [accessed on: 15.12.2017].

Szczepaniak-Sobczyk Laura, E-learning w edukacji humanistycznej, Wydawnictwo UG, Gdańska 2016.

Wobalis Mirosław, Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Biblioteka Cyfrowa Polona, http://www.polona.pl/dlibra [accessed on: 15.12.2017].

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego, http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra [accessed on: 15.12.2017].

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, http://literat.ug.edu.pl [accessed on: 15.12.2017].

Biblioteka Wolne Lektury, https://wolnelektury.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

Centrum Edukacji Obywatelskiej, http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteka-materialow/jezyk-polski

Edux.pl, http://www.edukacja.edux.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

E-podręczniki.pl, http://www.epodreczniki.pl/front/education/2 [accessed on: 15.12.2017].

Instytut Badań Edukacyjnych – Entuzjaści Edukacji, http://bnd.ibe.edu.pl/subject-page/4 [accessed on: 15.12.2017].

Interklasa. Polski Portal Edukacyjny, http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=jpolski&page=subjectpage&item=-1 [accessed on: 15.12.2017].

Platforma Akademii Orange, http://www.akademiaorange.pl [accessed on: 15.12.2017].

Scholaris. Portal Wiedzy dla Nauczycieli, http://www.scholaris.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

Serwis Język polski, http://język-polski.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

Bandtkie Jerzy Samuel, Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego do podoręcznego używania dla Polaków i Niemców, vol. 1–2, Wrocław 1806, scanned http://www.pbi.edu.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

Knapski Grzegorz, Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae, vol. 1–2, Krakow 1643–1644 (2nd edition, corrected and complemented), scanned http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/Knapski/Knap-ski_DjVu/ (works upon installation of the DjVu suite to be downloaded at http://www.djvu.com.pl/download.php) [accessed on: 15.12.2017].

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warsaw 1967, http://www.slownik-online.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

Linde Samuel Bogumił, Słownik języka polskiego, vol. 1–6, Lviv 1807–1814, scanned http://kpbc.umk.pl/publication/8173 [accessed on: 15.12.2017].

Słownik języka polskiego, W. Doroszewski (ed.), vol. 1–11, Warsaw 1958–1969, http://sjp.pwn.pl/doroszewski/ [accessed on: 15.12.2017].

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

Słownik staropolski online (compilation), http://www.staropolska.gimnazjum.com.pl/slownik [accessed on: 15.12.2017].

Wielki słownik języka polskiego, P. Żmigrodzki (ed.), Kraków 2007, http://www.wsjp.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, E. Polański (ed.), Warsaw 2003, http://so.pwn.pl/ [accessed on: 15.12.2017].

First Page

127

Last Page

141

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.