•  
  •  
 

Polish Title

Otoczony murem, hermetyczny język środowiska polskich graczy wideo? Czy język środowiska polskich graczy jest znany Polakom? – wyniki badań ankietowych

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-3905-9854 Maćkowiak Rafał

Abstract

The video game industry is today one of the most rapidly developing branches of the entertainment industry. Such corporations as Microsoft, Sony and Nintendo are increasing their investment engagement in the manufacture of gaming hardware (e.g. computers, consoles, and tablets), and in game development for various platforms. There has developed and continues to expand an extensive terminology which due to the increasing consolidation of the user base is progressing towards producing a sociolect. Linguists have not yet examined the lexis of gamers which is why it must be studied considering the extent of the phenomenon and the sheer size of the gamer community. Video gamers form a large group. At this point it must be stressed that the gamer community and the lexis specific for it does not exist in isolation. The lexis used by gamers continues to permeate outside the community, e.g. to other media or the colloquial language. The author of this article conducted a survey to check whether the lexis of video gamers is known to random respondents. This article presents the results of the survey.

Polish Abstract

Branża gier wideo to w dzisiejszych czasach jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu rozrywkowego. Korporacje takie jak: Microsoft, Sony czy Nintendo inwestują coraz większe środki pieniężne w produkcję sprzętu do gier (np. komputerów, konsol, tabletów) oraz w produkcję gier na różne platformy. Niewątpliwie powstał i prężnie się rozwija duży zbiór słownictwa, który ze względu na coraz bardziej spójną grupę użytkowników zmierza w kierunku wytworzenia socjolektu. Do tej pory językoznawcy nie przyjrzeli się dokładnie leksyce graczy z tego względu konieczne jest jej zbadanie, zważywszy na ogrom zjawiska i wielkość środowiska graczy. Gracze wideo stanowią bardzo dużą grupę. Warto tutaj pokreślić, że środowisko graczy, więc także i leksyka charakterystyczna dla tego środowiska, nie istnieje w izolacji. Leksyka używana przez nich coraz częściej przedostaje się poza pierwotne środowisko, np. do innych mediów czy języka potocznego. Autor przeprowadził ankietę i postanowił sprawdzić, czy leksyka graczy wideo jest znana wśród przypadkowych respondentów. W artykule zaprezentowane są wyniki ankiety.

Keywords

Video games, lexis, modern Polish language, sociolect, survey

Polish Keywords

Gry wideo, leksyka, współczesna polszczyzna, socjolekt, ankieta

References

Chmielewska-Łuczak Dorota, Smejlis Tomasz, “Komunikacja w świecie gier komputerowych”, [in:] Język@multimedia, Dytman-Stasieńko Agnieszka, Stasieńko Jan (eds.), Wrocław 2005.

Dovey John, Kennedy Helen, Kultura gier komputerowych, Kraków 2011.

Filiciak Mirosław, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warsaw 2006.

Gądek Kamila, “Metodologiczne podstawy opisu języka graczy komputerowych”, [in:] Biblioteka Lingvariów. Język z różnych stron widziany, Czelakowska Anna, Skarżyński Mirosław (eds.), Kraków 2009.

Grabarczyk Paweł, “O opozycji hardcore/casual”, Homo Ludens 7(1), Poznań 2015, pp. 89–109.

Inglot Krzysztof, “Nazwy własne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przekładu oraz wybranych tendencjach w tłumaczeniu gier anglojęzycznych na rynek polski i niemiecki”, Homo Ludens 1(5)/2013, Poznań.

Kochanowicz Rafał, Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej, Poznań 2012.

Kubiński Piotr, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków 2016.

Maćkowiak Rafał, “Soniaki, hardkorowcy i casuale, czyli o leksyce w komunikacji graczy konsolowych”, [in:] Język – człowiek – świat. Różne aspekty komunikacji międzyludzkiej, Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Sanderska (eds.), Kielce 2016.

Sapir Edward, Kultura, język, osobowość, trans. Barbara Stanosz and Roman Zimand, PIW, Warsaw 1978.

Urbańska-Galanciak Dominika, “Elementy socjolektu graczy komputerowych”, [in:] Język@multimedia, Dytman-Stasieńko Agnieszka, Stasieńko Jan (eds.), Wrocław 2005.

Urbańska-Galanciak Dominika, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Warsaw 2009.

Wileczek Anna, “O języku młodego Internetu”, Zeszyty Prasoznawcze, 3–4, Walery Pisarek (ed.), Kraków 2011.

http://polygamia.pl/Polygamia/1,96455,13530333,Streaming___ogladanie_zamiast_grania_czy_zaczatek.html?bo=1

http://www.gry-online.pl/S008.asp

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza.asp

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=105

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=17

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=177

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=199

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=20

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=318

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=342

http://www.gry-online.pl/slownik-gracza-pojecie.asp?ID=48

http://www.miejski.pl/slowo-cosplayer

http://www.miejski.pl/slowo-Headshot

http://www.miejski.pl/slowo-Nerd

http://www.miejski.pl/slowo-No+Lifer

http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie

http://www.sjp.pwn.pl/slowniki/konsoli.html

https://gamedot.pl/news,na-xbox-one-nagrasz-programy-z-tv-ale-to-nie-pierwsza-konsola-ktora-to-potrafi

First Page

81

Last Page

112

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.