•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Czy istnieje interpretacja standardowa? Empiryczna weryfikacja wybranych założeń gramatyki komunikacyjnej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9447-1628 Filipczak-Białkowska Anita

Abstract

The article poses a major study question: “Does standard interpretation exist?” In the methodology of communicational grammar, to which the author refers, standard interpretation is defined as a generalised pattern of the analysis of a communication by a virtual recipient, which consists of constructing basic, mutually cooperating elements of meaning. An empirical test was applied to the assumption that, despite the fact that the reception of a communication is a subjective process, its course is to some extent pre-determined, since a recipient, at certain stages of interpretation, progresses through specific standard references, common for most speakers of a language, while the later subjective extension of the interpretation will not contradict those standards. The article presents the results, the aims, methods, and the results of a survey study conducted to verify the assumption about the existence of a standard interpretation, one of the major assumptions of communicational grammar being developed by A. Awdiejew and G. Habrajska.

Polish Abstract

W artykule postawione zostało główne pytanie badawcze: „czy istnieje interpretacja standardowa?”, która w metodologii gramatyki komunikacyjnej, do jakiej odwołuje się autorka, definiowana jest jako uogólniony schemat analizy komunikatu przez wirtualnego odbiorcę, polegającej na konstruowaniu podstawowych, współpracujących ze sobą, komponentów sensu. Empirycznej weryfikacji poddano założenie, że choć odbiór komunikatu jest procesem subiektywnym, to jego przebieg jest do pewnego stopnia zdeterminowany, gdyż odbiorca, na pewnych etapach interpretacji, przejdzie przez określone, standardowe odniesienia, wspólne dla większości mówiących w danych języku, a jego dalsze subiektywne rozwinięcie interpretacji nie będzie przeczyło tym standardom. Artykuł prezentuje wyniki cele, metody i wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na okoliczność weryfikacji założenia o istnieniu interpretacji standardowej, jednego z głównych założeń gramatyki komunikacyjnej w opracowaniu A. Awdiejewa i G. Habrajskiej.

Keywords

standard interpretation, cognitive pattern, communicational grammar, valuation

Polish Keywords

interpretacja standardowa, schemat poznawczy, gramatyka komunikacyjna, wartościowanie

References

Awdiejew Aleksy, Gramatyka interakcji werbalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2007.

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Primum Verbum, Łódź 2010.

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, Vol. 1, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2004.

Awdiejew Aleksy, Habrajska Grażyna, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, Vol. 2, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006.

Heywood Andrew, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, trans. M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak, (ed. scientific) T. Żyro, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2008.

First Page

171

Last Page

197

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.