•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Wizerunkowy sens energicznej gestykulacji youtubera. Przykład Wojtka Drewniaka z Historii bez cenzury

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0359-0638 Barańska-Szmitko Anna

Abstract

The aim of the article is to verify the importance of gesticulation on one’s image in the popular science discourse based on YouTube videos by Wojciech Drewniak, a historian. The study employed the formula of an experiment in which subjects watched a video and defined the image-related characteristics of the YouTuber, and then were asked to write on what bases they assigned individual characteristics. Gesticulation became key for the construction of such image-related characteristics as: “energiczny” (energetic), “pasjonat” (enthusiast), “charyzmatyczny” (charismatic), “o wyrazistej mowie ciała” (with expressive body language), “ciekawie opowiada” (talks in an interesting manner), “chaotyczny” (chaotic), “szalony” (mad), “irytujący” (irritating), “pewny siebie” (confident), and “wyluzowany” (chill). Apart from gesticulation also tone and the pace of talking as well as expressive facial expressions had a major significance. It is necessary to conduct other studies to check to what extent the achieved results are typical for this type of YouTube communication and to what extent they are specific for Wojciech Drewniak only.

Polish Abstract

Celem artykułu jest zweryfikowanie, jakie znaczenie wizerunkowe ma gestykulacja w dyskursie popularnonaukowym na przykładzie filmów historyka Wojciecha Drewniaka, umieszczanych w serwisie YouTube. Posłużono się formułą eksperymentu, w którym uczestnicy badania oglądali film, by potem określić cechy wizerunkowe youtubera, a następnie wypisać, co stało się podstawą wyłonienia poszczególnych cech. Gestykulacja stała się kluczowa dla konstrukcji takich cech wizerunkowych, jak: „energiczny”, „pasjonat”, „charyzmatyczny”, „o wyrazistej mowie ciała”, „ciekawie opowiada”, „chaotyczny”, „szalony”, „irytujący”, „pewny siebie”, „wyluzowany”. Oprócz gestykulacji, duże znaczenie wizerunkowe ma także ton i tempo mówienia oraz ekspresywna mimika. Potrzebne są kolejne badania, by zweryfikować, na ile uzyskane wyniki są typowe dla tego typu komunikacji na YouTube, a na ile jest to specyficzne wyłącznie dla Wojciecha Drewniaka.

Keywords

image, popular science discourse, YouTube, body language, image-related communication

Polish Keywords

wizerunek, dyskurs popularnonaukowy, YouTube, mowa ciała, komunikacja wizerunkowa

References

Antas Jolanta, O kłamstwie i kłamaniu, Universitas, Krakow 2008.

Antas Jolanta, Kozień Michał, “Gesty i rytuały niewerbalne oraz ich znaczenie w obecnej polityce polskiej”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2018, issue 2(48), pp. 113–128.

Antas Jolanta, Załazińska Aneta, “Niewerbalne środki i strategie przekonywania stosowane w telewizyjnych debatach polityków”, [in:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, eds. R. Garpiel, K. Leszczyńska, Wydawnictwo „Nomos”, Krakow 2008, pp. 183–194.

Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004.

Boniecki Arkadiusz, “Pozajęzykowe środki kreowania wizerunku polityka”, [in:] Język w komunikacji, ed. G. Markowski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, pp. 31–42.

Caradec François, Dictionary of Gestures. Expressive Comportments and Movements in Use around the World, illustrated by P. Cousin, trans. Chris Clarke, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2018.

Cienki Alan, Müller Cornelia, Metaphor and Gesture, John Benjamin Publishing Company, Amsterdam–Philadeplphia, 2010.

Fleischer Michael, „Rozsądny konstruktywizm”, [in:] Michael Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, pp. 86–173.

Fleischer Michael, Typologia komunikacji, Primum Verbum, Łódź 2012.

Gajda Stanisław, “Teoria stylu i stylistyka”, [in:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, eds. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Krakow 2013, pp. 15–33.

Gibbs Graham, Analizowanie danych jakościowych, trans. M. Brzozowska-Brywczyńska, series: Niezbędnik Badacza, Warsaw 2011.

Grove Theodore G., “Niewerbalne elementy interakcji”, [in:] Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, ed. J. Steward, trans. J. Suchecki, P. Kostyło, J. Kowalczewska et al., 4th ed., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2005, pp. 122–134.

Íñigo-Mora Isabel, Álvarez-Benito Gloria, “Gestures and words in political discourse: a case study of the Obama-McCain encounter”, Respectus Philologicus 2010, issue 18(23), pp. 11–25.

Jarząbek Krystyna, Słownik mowy ciała Polaków, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Komendarczyk Agnieszka, “Pozawerbalna ekspresja polityków w debacie telewizyjnej”, [in:] Język w komunikacji, ed. G. Markowski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, pp. 43–53.

Leathers Dale G., “Rozmowa kwalifikacyjna”, [in:] Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, przeł. M. Trzcińska, (ed. scientific) Z. Nęcki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, pp. 345–352.

Leathers Dale G., “Wykrywanie oszustwa”, [in:] Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, trans. M. Trzcińska, ed. Z. Nęcki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009, pp. 299–324.

Leathers Dale G., “Zarzadzanie wrażeniem w praktyce”, [in:] Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, przeł. M. Trzcińska, (ed. scientific) Z. Nęcki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, pp. 254–264.

Majkowska Aneta, “O komunikowaniu parawerbalnym i niewerbalnym w dyskusji sejmowej”, [in:] Język w komunikacji, ed. G. Markowski, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, pp. 21–29.

Rossini Nicla, Reinterpreting Gestures as Language. Language “in Action”, IOS Press, Amsterdam–Berlin–Tokyo–Washington DC 2012.

Sikorski Wiesław, “Gesty kłamstwa”, [in:] Wiesław Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, 2nd ed., Difin, Warsaw 2018, pp. 204–212.

Sikorski Wiesław, “Komunikacja niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej”, [in:] Wiesław Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, 2nd ed., Difin, Warsaw 2018, pp. 128–156.

Sikorski Wiesław, “Tworzenie pozytywnego wrażenia w polityce”, [in:] Wiesław Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, 2nd ed., Difin, Warszawa 2018, pp. 156–185.

Szczepaniak Agnieszka, Gesty emblematyczne w międzykulturowej komunikacji niewerbalnej. Polsko-grecko-brytyjskie studium porównawcze i gestownik, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Uniwersytet Wrocławski, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny, Kalisz–Wrocław 2017.

Szymczyk Jan, “Funkcje mowy ciała w procesie kreowania wizerunku publicznego polityków”, Roczniki Nauk Społecznych 2018, vol. 10(46), no. 2, pp. 131–161, https://doi.org/10.18290/rns.2018.46.2-7A

First Page

199

Last Page

216

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.