•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Uniwersytecka filozoficzna formacja dziennikarska w polskich uczelniach wyższych a poszukiwanie sensu – kilka uwag do dyskusji

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0099-4327 Leśniczak Rafał

Abstract

The article refers to the issue of journalism education at university, in terms of the philosophical categories of meaning and truth. The author analyses the curricula of selected Polish higher education institutions in the majors of journalism and social communication, and refers to studies on education in journalism ethics in Poland conducted in 2015–2016. In his academic reflection, he indicates the inadequacy of university education for the proper preparation of journalists for fulfilling their profession when faced with the challenges of the modern era.

Polish Abstract

Tekst artykułu odnosi się do zagadnienia uniwersyteckiej formacji dziennikarskiej w kontekście filozoficznych kategorii sensu i prawdy. Autor analizuje programy wybranych polskich ośrodków akademickich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz odwołuje się do badań dotyczących kształcenia w zakresie etyki dziennikarskiej w Polsce, przeprowadzonych w latach 2015–2016. W refleksji naukowej wskazuje niewystarczalność formacji akademickiej we właściwym przygotowaniu dziennikarzy do wykonywania profesji zawodowej wobec wyzwań epoki współczesnej.

Keywords

journalist education, meaning, truth, philosophy, ethics, university

Polish Keywords

formacja dziennikarska, sens, prawda, filozofia, etyka, uniwersytet

References

Baczyński Andrzej, “Uczciwość dziennikarska, czyli o potrzebie etyki zawodowej w mediach”, Studia Socialia Cracoviensia 2012, issue 4(1), pp. 35–51, https://doi.org/10.15633/ssc.388

Benadusi Marco, “Il falso nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, Mondooperaio 2017, issue 4, p. 5–9 .

Colombo Furio, Post giornalismo. Notizie sulla fine delle notizie, Editori Riuniti, Rome 2007.

Dobek-Ostrowska Bogusława, Barczyszyn Paulina, Michel Adam, “Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy (badania ilościowe)”, Studia Medioznawcze 2013, issue 52(1), pp. 11–27.

Drożdż Michał, “Etos dziennikarski bez etyki…?”, [in:] Etyka dziennikarstwa. Edukacja. Teoria. Praktyka, eds. E. Pawlak-Hejno, J. Pleszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, pp. 41–49.

Drożdż Michał, “Etyczne aspekty mediów integralną częścią nauk o mediach”, Studia Medioznawcze 2013, issue 55(4), pp. 11–23.

Drożdż Michał, “Medialna produkcja i dekonstrukcja sensu”, Media i Społeczeństwo 2012, issue 2, pp. 15–28.

Drożdż Michał, “W poszukiwaniu antropologicznych kontekstów wykluczenia społecznego. Inspiracje personalistyczne”, Studia Socialia Cracoviensia 2014, issue 6(2), pp. 83–95, https://doi.org/10.15633/ssc.777

Gadamer Hans-Georg, Verità e metodo, Bompiani, Milan 1983.

Guzik Aldona, “Postmodernizm, postprawda, posteksperci w mediach mainstreamowych”, [in:] Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, eds. T. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświecimski, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Krakow 2018, pp. 143–162.

Hofman Iwona, “Dziennikarstwo poważne – wartość w mediach na przykładzie Polski”, Communication Today 2012, issue 2, pp. 95–102.

Hofman Iwona, “Media w warunkach kryzysu demokracji liberalnej”, [in:] Zmierzch demokracji liberalnej?, eds. K. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Aspra JR, Warsaw 2018, pp. 253–270.

Judycki Stanisław, “O klasycznym pojęciu prawdy”, Roczniki Filozoficzne 2001, issue 49(1), pp. 25–62.

Krasnodębski Mikołaj, “Kultura klasyczna podstawą suwerenności duchowej uniwersytetu”, Człowiek w Kulturze 2014, issue 24, pp. 345–359.

Laskowska Małgorzata, Kształcenie w zakresie etyki dziennikarskiej w kontekście mediów społecznościowych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2018.

Leśniczak Rafał, “Dziennikarz i informacja – integralny model formacji dziennikarskiej”, Łódzkie Studia Teologiczne 2011, issue 20, pp. 181–205.

Leśniczak Rafał, “Komunikowanie polityczne w epoce postmodernizmu i postprawdy. Analiza debaty przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w 2015 r.”, Łódzkie Studia Teologiczne 2018, issue 2, pp. 182–184.

Leśniczak Rafał, I principali doveri professionali nella formazione di giornalisti: un’analisi della formazione accademica e professionale nei diversi paesi dell’Europa. unpublished doctoral dissertation, Rome 2010.

Lyotard Jean-François, La condizione postmoderna, Milan 2014.

Mancini Simona, Chi me lo fa fare, Kimerik, Patti 2015.

Maryniarczyk Andrzej, “O zapomnianej misji uniwersytetów”, Człowiek w Kulturze 2004, issue 16, pp. 49–57.

Ojcewicz Dominika A., “O konsekwencjach nieprzestrzegania etyki dziennikarskiej w dobie nowych mediów”, Civitas et Lex 2014, issue 4, pp. 7–19, https://doi.org/10.31648/cetl.2022

Olejnik Stanisław, “Etos i etyka pracy zawodowej”, Collectanea Theologica 1957, issue 28(3–4), pp. 540–561.

Pleszczyński Jan, “Jaka etyka dziennikarska jest potrzebna i możliwa?”, [in:] Etyka dziennikarstwa. Edukacja. Teoria. Praktyka, eds. E. Pawlak-Hejno, J. Pleszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, pp. 67–88.

Puzynina Jadwiga, “Co się dzieje z prawdą dziś?”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Język a Kultura 2008, issue 20, pp. 35–49.

Rorty Richard, La filosofia e lo specchio della natura, Feltrinelli, Milan 2004.

Sienkiewicz Edward, “Zagadnienie prawdy w filozofii”, Poznańskie Studia Teologiczne 2006, issue 20, pp. 309–325.

Szot Lucyna, “Profesjonalizm dziennikarzy w Polsce”, [in:] Współczesne media. Status. Aksjologia. Funkcjonowanie, eds. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, pp. 192–205.

Śnieżyński Krzysztof, “Filozofia sensu jako odpowiedź na kryzys metafizyki. W stronę nowej «filozofii pierwszej»”, Poznańskie Studia Teologiczne 2008, issue 22, pp. 215–234, https://doi.org/10.14746/pst.2008.22.15

Tischner Józef, Myślenie w żywiole piękna, Wydawnictwo Znak, Krakow 2013.

Wąsicka Maria, “Idealny model dziennikarza w zderzeniu z rzeczywistością”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2013, issue 2, pp. 295–310, https://doi.org/10.14746/ssp.2013.2.16

Chair of Journalism and Social Communication, Faculty of Philology, University of Lodz, https://katedradziennikarstwa.wordpress.com/ [accessed on: 24.03.2019].

Faculty of Administration and Social Sciences, University of Information Technology and Management in Rzeszow, https://wsiz.rzeszow.pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-administracji-i-nauk-spolecznych/ [accessed on: 24.03.2019].

Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw, https://www.wdib.uw.edu.pl/ [accessed on: 24.03.2019].

Faculty of Journalism, Information and Book Studies. University of Warsaw. Faculty Structure, https://www.wdib.uw.edu.pl/wydzial/struktura-wydzialu [accessed on: 24.03.2019].

Faculty of Political Science and International Studies, Nicolaus Copernicus University in Toruń, https://www.wpism.umk.pl/ [accessed on: 24.03.2019].

Faculty of Political Science and Journalism, Adam Mickiewicz University Poznań, https://wnpid.amu.edu.pl/ [accessed on: 24.03.2019].

Faculty of Social Sciences, the John Paul II Catholic University of Lublin, http://www.kul.pl/aktualnosci,11044.html [accessed on: 24.03.2019].

Institute of Journalism and Social Communication, University of Wrocław, http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl/ [accessed on: 24.03.2019].

Institute of Journalism, Media and Social Communication, Jagiellonian University in Kraków, https://media.uj.edu.pl/ [accessed on: 24.03.2019].

Institute of Media Education and Journalism, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, http://media.uksw.edu.pl/ [accessed on: 24.03.2019].

Institute of Political Science and Journalism, University of Silesia in Katowice, http://www.inpidz.us.edu.pl/index.php [accessed on: 24.03.2019].

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witamy na stronach Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, http://www.kul.pl/o-instytucie,12156.html [accessed on: 24.03.2019].

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Historia Instytutu, http://media.uksw.edu.pl/?mod=my&id=7084 [accessed on: 24.03.2019].

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, O Katedrze, https://katedradziennikarstwa.wordpress.com/katedra/o-katedrze/ [accessed on: 24.03.2019].

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego. Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, https://www.wdib.uw.edu.pl/images/Zarzdzenie-Rektora-Regulamin-WDIB.pdf [accessed on: 24.03.2019].

Perspektywy. Dziennikarstwo i komunikacja 2018, https://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/dziennikarstwo-i-komunikacja [accessed on: 24.03.2019].

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. History, https://uksw.edu.pl/pl/23-uniwersytet/historia-i-patron?start=4 [accessed on: 24.03.2019].

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych. Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, https://www.wpism.umk.pl/katedra-dziennikarstwa-i-komunikacji-spolecznej/ [accessed on: 24.03.2019].

First Page

217

Last Page

235

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.