•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Jaki design ma sens? Dwa wymiary praktyki projektowania (komunikacji)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-8830-189X Wszołek Mariusz

Abstract

John Thackara emphasised that 80% of the negative impact on the natural environment has its origin in design and the randomness of its application. Considering the entirety of design practices, one would have a hard time disputing this. In contemporary times, design understood as design practices has assumed a servile role in relation to big corporations. One can observe the consequences of such practices in real time: social exclusion, the lack of design consideration or consideration of end users, the failure of branding, and the polarisation of entire societies – these are only some dimensions of the current applications of design (including graphic design). Instead of the current applications, we need a change in the paradigm of both the theory of design and practical applications. Design needs a new code of application which would not only look good in social media, but would also be a clear point of reference in the design practice.

Polish Abstract

John Thackara podkreśla, że 80% negatywnego wpływu na środowisko naturalne ma podłoże w designie i jego dowolności zastosowań. Z oglądu praktyki projektowej nietrudno nie przyznać mu racji – współcześnie design w rozumieniu praktyki projektowej przyjął służalczą rolę wobec wielkiego biznesu. Konsekwencje takich praktyk możemy obserwować w czasie rzeczywistym: wykluczenie społeczne, brak refleksji projektowej i końcowych użytkowników, porażka brandingu czy polaryzacja całych społeczeństw – to tylko niektóre wymiary aktualnych zastosowań projektowania (również graficznego). W miejsce aktualnych zastosowań potrzebujemy zmiany paradygmatu zarówno w teorii projektowania, jak również w praktycznych zastosowaniach. Design potrzebuje nowego kodeksu zastosowań, który nie tylko będzie dobrze wyglądał w mediach społecznościowych, ale również będzie jasnym punktem odniesienia w praktyce projektowej.

Keywords

design, disruption, sustainable design, communication, irritation of the system

Polish Keywords

design, disruption, zrównoważone projektowanie, komunikacja, irytacja systemu

References

Dru Jean-Marie, Disruption: Overturning conventions and shaking up the marketplace, Vol. 1, Wiley 1996.

Fleischer Michael, Communication design, czyli Projektowanie komunikacji (lub odwrotnie), Primum Verbum, Łódź 2010.

http://www.tbwa.com/disruption [accessed on: 19.09.2014].

Lenk Krzysztof, Krótkie teksty o sztuce projektowania, Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Lois George, Damn Good Advice, Phaidon Press, London 2012, p. 136.

Siemes Anette, Normalność w komunikacjach – jej negocjowanie i badanie: na materiale komentarzy dotyczących architektury domów mieszkalnych, Primum Verbum, Łódź 2013.

Wszołek Mariusz, Reklama – operacjonalizacja pojęcia, Wydawnictwo Libron, Krakow 2015.

First Page

237

Last Page

248

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.