•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Sens aktywności w Okolicach Sztuki – działo się na Strychu

Abstract

The text is a commentary to the phenomena in Polish modern art in the final years of the 20th century. It constitutes a “first-hand” account by a participant of the events and the host of the location. The location was the author’s private workshop in the attic of a Łódź tenement house in the very centre of the city, in the circles of artists creating situations, meetings, events and objects, which established Kultura Zrzuty [the Whip-round Culture], a phenomenon which described the activities of artists independent of state institutions and officials patrons in the 1980s. The analysis of the events within the area of independent Okolice Sztuki inspired the author to discuss the form of other artists and his own, who created art in Strych [literally: attic] in an unchanging conflict between physical and social existence and freedom in art.

Polish Abstract

Tekst jest komentarzem do zjawisk w polskiej sztuce współczesnej końca dwudziestego wieku. Stanowi relację „z pierwszej ręki” współuczestnika wydarzeń i gospodarza miejsca. Miejscem tym była prywatna pracowania autora, na strychu łódzkiej kamienicy w centrum miasta, w kręgu artystów tworzących sytuacje, spotkania, wydarzenia i obiekty, które ustanowiły Kulturę Zrzuty – zjawiska opisującego działalność artystów niezależnych od struktur państwa i oficjalnych mecenatów w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Analiza zdarzeń z obszaru „Okolic Sztuki” niezależnej stała się inspiracją do przemyśleń autora na temat kondycji artystów tworzących na Strychu w niezmiennym konflikcie między fizyczną i społeczną egzystencją, a wolnością w sztuce.

Keywords

Okolice Sztuki, Kultura Zrzuty, Strych

Polish Keywords

Okolice Sztuki, Kultura Zrzuty, Strych

References

Ciesielska Jolanta, “Anioł w piekle (rzecz o Strychu)”, [in:] Co słychać: sztuka najnowsza, ed. M. Sitkowska, Warszawa 1989, pp. 203–208.

Guc Jarek, “Cele są bez sensu! Koniec kultury celów!”, Facetpo40.pl, https://facetpo40.pl/wolne-mysli/cele-sa-bez-sensu-koniec-kultury-celow/ [accessed on: 21.05.2019].

Kultura Zrzuty, http://www.kulturazrzuty.pl/ [accessed on: 21.05.2019].

“Łatwiej było działać w grupie. Rozmowa z Zofią Łuczkom”, Dwutygodnik.com, https://www.dwutygodnik.com/artykul/6135-latwiej-bylo-dzialac-w-grupie.html [accessed on: 21.05.2019]

Nowina-Sroczyńska Ewa, Mistrzowie ostentacyjnych transgresji: Łódź Kaliska z antropologiem w tle, Łódź 2018.

Nowina-Sroczyńska Ewa, “Uczty nomadów. Szkic do antropologicznej opowieści o Łodzi Kaliskiej”, Łódzkie Studia Etnograficzne 2007, vol. 46, pp. 167–179.

First Page

261

Last Page

286

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.