•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Ukryty sens w sztuce

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9644-4682 Władyka-Łuczak Zofia

Abstract

The author discusses the notion of the interpretation of a work of art. Starting with the assumption that the expression “Art’s hidden meaning” should be understood as a search for narrative plots that can be detected between the perceived spatial-figurative motifs and the formal notions in works of art, she analyses two sculptures by Zbigniew Władyka, both entitled Matka Ziemia [Mother Earth]. In her interpretation she emphasises the fact that, on the one hand, the meaning layer, i.e. the presentation of the woman as a future mother, and, on the other, the material necessary for creating it, their combination and the composition applied in this context, and the applied means of expression, as well as the method of sculpting chosen by the artist.

Polish Abstract

Autorka pochyla się nad zagadnieniem interpretacji dzieła sztuki. Wychodząc z założenia, iż sformułowanie „ukryty sens w sztuce” należy rozumieć jako poszukiwanie wątków narracyjnych pomiędzy postrzeganymi motywami przedstawieniowo-figuratywnymi a zagadnieniami formalnymi w dziełach sztuki, dokonuje analizy dwóch rzeźb autorstwa Zbigniewa Władyki pt. Matka Ziemia. W procesie interpretacji zwraca uwagę na fakt, iż z jednej strony istotna jest warstwa znaczeniowa, czyli przedstawienie kobiety jako przyszłej matki, z drugiej strony ważne są materiały niezbędne do jej powstania, jak i ich zestawienie, a w tym kontekście zastosowana kompozycja oraz użyte środki wyrazu, a także obrana przeze artystę metoda rzeźbienia.

Keywords

art, sculpture, visual communication, interpreting works of art

Polish Keywords

sztuka, rzeźba, komunikacja wizualna, interpretacja dzieła sztuki

References

Kandynski Wasyl, Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1986.

Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, Muzeum Sztuki, Łódź 2016.

Strzemiński Władysław, Sztabiński Grzegorz, Wybór pism estetycznych, Universitas, Krakow 2006.

Witkiewicz Stanisław I., Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1974.

Władyka-Łuczak Zofia, “Rzeźby w łódzkiej przestrzeni miejskiej”, [in:] Badanie i projektowanie komunikacji 4, eds. A. Siemes, M. Grech, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2015, pp. 205–220.

Władyka Zofia, Koszaliński Henryk, Burchert-Perlińska Beata, Koszalińska Małgorzata, Brama sztuki Zbigniewa Władyki = Gate of art Zbigniew Władyka’s, Bilbo, Łódź 2000.

First Page

287

Last Page

299

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.