•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Tajemnice ASMR – perspektywa ogólna i lingwistyczna

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5633-8954 Ozga Krzysztof

Abstract

The article presents the concept of ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) from a general and a linguistic perspective. The definition of the notion and a review on the state of research is followed by a classification of ASMR triggers based on the senses which constitute the source of experiencing the ASMR effect. The author argues that touch and smell be included in the classification of the triggers. The linguistic analysis focuses on the following issues: the phonetic properties of the voice triggers, onomastics – a grammatical and conceptual study of the 17 classes of medionyms (names of ASMR channels) which were distinguished in the present research, and the ASMR discourse as the space where phatic and social functions are carried out on the part of ASMRtists as factors developing bonds within the ASMR community and where evaluative and persuasive functions are prominent in the comments of the recipients.

Polish Abstract

Artykuł prezentuje zjawisko ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response, tłum. pol. samoistna odpowiedź meridianow czuciowych) z perspektywy ogólnej i lingwistycznej. Definicja pojęcia i zreferowanie stanu badań stanowią wprowadzenie do klasyfikacji wyzwalaczy ASMR ze względu na zmysły stanowiące źródło doświadczania tzw. efektu ASMR. Autor przedstawia argumenty za włączeniem dotyku i zapachu do klasyfikacji wyzwalaczy. Lingwistyczna analiza zjawiska koncentruje się wokół fonetycznych właściwości wyzwalaczy głosowych, aspektów onomastycznych – analiza gramatyczna i konceptualna wyodrębnionych 17 klas medionimów (nazw kanałów ASMR) oraz dyskursu jako przestrzeni, w której realizowane są funkcje – fatyczna i socjalizująca (budujące więź w obrębie społeczności ASMR; ich realizacja leży po stronie artysty ASMR) oraz ewaluatywna i perswazyjna (ich realizacja leży po stronie odbiorców nagrań).

Keywords

ASMR, neurobiology, senses, synesthesia, phonetics, onomastics, medionym, conceptualisation, discourse, language functions

Polish Keywords

ASMR, neurobiologia, zmysły, synestezja, fonetyka, onomastyka, medionimy, konceptualizacja, dyskurs, funkcje języka

References

Ahuja A., Ahuja N.K., „Clinical Role-Play in Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) Videos Performance and Placebo in the Digital Era”, JAMA 2019, nr 321(14), s. 1336–1337, https://doi.org/10.1001/jama.2019.2302

Ahuja N.K., „‘It feels good to be measured’: clinical role-play, Walker Percy, and the tingles”, Perspectives in Biology and Medicine 2013, nr 56(3), s. 442–451, https://doi.org/10.1353/pbm.2013.0022

Awdiejew A., Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004.

Awdiejew A., Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1987.

Barratt E.L., Davis N.J., „Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental state”, PeerJ 3 2015, e851, https://doi.org/10.7717/peerj.851

Chudzicka A., „Potrzeba afiliacji i otrzymywane wsparcie społeczne u osób bezrobotnych”, Chowanna 1998, nr 1, s. 60–68.

Cruttenden A., Gimson’s Pronunciation of English, London and New York 2013.

Drabik B., Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia, Kraków 2004.

Fredborg B., Clark J., Smith S.D., „An Examination of Personality Traits Associated with Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR)”, Front. Psychol., 23.02.2017, 8:247, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00247201

Garro D., „Autonomous Meridian Sensory Response – from Internet subculture to audiovisual therapy”, [w:] Proceedings of the Electronic Visualisation and the Art. Conference, 2017, s. 395–402, https://dx.doi.org/10.14236/ewic/EVA2017.79

Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2010.

Grzegorczykowa R. et. al., Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia, Warszawa 1999.

Gut M., Marchewka A., „Funkcjonalny rezonans magnetyczny – nieinwazyjna metoda obrazowania aktywności ludzkiego mózgu”, [w:] Konferencja „Nowe metody w neurobiologii”, Warszawa 2004, s. 35–40.

Harpaz Y., Levkovitz Y., Lavidor M., „Lexical ambiguity resolution in Wernicke’s area and its right homologue”, Cortex 2009, nr 45(9), s. 1097–1103.

Hill-Bator A., Pyziak A., „Znaczenie filtra światła niebieskiego w soczewkach wewnątrzgałkowych stosowanych w chirurgii zaćmy”, Ophtatherapy 2015, nr 2(2), s. 143–147.

Janik McErlean A.B., Banissy M.J., „Assessing Individual Variation in Personality and Empathy Traits in Self-Reported Autonomous Sensory Meridian Response”, Multisensory Research 2017, nr 30(6), https://doi.org/10.1163/22134808-00002571

Knill Ch., Dotyk i komunikacja. Wyd. 2 zm., Warszawa 2009.

Kołomyjski D., „Fenomen zabijania w grach komputerowych”, [w:] Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, red. A. Andrzejewska, J. Bednarek, S. Ćmiel, Józefów 2013, s. 251–263.

Komorowska E., Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku polskim, Szczecin–Rostock 2008.

Kress G., van Leeuwen T., Reading Images: The Grammar of Visual Design, 2nd ed. London–New York 2006.

Langacker R., Concept, image, and symbol. The cognitive basis of grammar, Berlin–New York 1991.

Lochte B.C., Guillory S.A., Richard C.A.H., Kelley W.H., „An fMRI investigation of the neural correlates underlying the autonomous sensory meridian response (ASMR)”, Bioimpacts 2018, nr 8(4), s. 295–304.

Naruszewicz-Duchlińska A., „Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autoreklamy”, Prace Językoznawcze 2003, nr 5, s. 85–98.

Naruszewicz-Duchlińska A., „Pseudonimy internetowe (nicknames) jako forma autocharakterystyki”, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015, s. 427–436.

Needham J. et al., Science and Civilisation in China. Vol. VI: Biology and Biological Technology. Part 6: Medicine, Ch. Cullen (red.), Cambridge 2004.

Ponsonby M., How now brown cow? A course in the pronunciation of English with exercises and dialogues, New York–London–Toronto–Sydney–Tokyo–Singapore 1987.

Richard C., Brain Tingles: The Secret to Triggering Autonomous Sensory Meridian Response for Improved Sleep, Stress Relief, and Head-to-Toe Euphoria, Avon MA: Adams Media 2019.

Rogowska A., „U źródeł synestezji: podstawy fizjologiczne i funkcjonalne”, Przegląd Psychologiczny 2002, nr 45(4), s. 465–474.

Rutkowski M., „Medioonomastyka w ramach mediolingwistyki”, Prace Językoznawcze 2016, nr 18(3), s. 171–180.

Searle J. R., Umysł – język – społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość, Warszawa 1999.

Smith N., Snider A.-M., „ASMR, affect and digitally-mediated intimacy”, Emotion, Space and Society 2019, t. 30, s. 41–48, https://doi.org/10.1016/j.emospa.2018.11.002

Smith S.D., Fredborg B.K., Kornelsen J., „An examination of the default mode network in individuals with autonomous sensory meridian response (ASMR)”, Social Neuroscience 2017, nr 12(4), s. 361–365.

Szymanek B., Introduction to morphological analysis, Warszawa 1998.

Williams P.G., Johnson K.T., Curtis B.J., King J.B., Anderson, J.S., „Individual differences in aesthetic engagement are reflected in resting-state fMRI connectivity: Implications for stress resilience”, NeuroImage 2018, t. 179, s. 156–165, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.06.042

Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001.

Witalisz A., Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. Kraków 2007.

First Page

301

Last Page

334

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.