•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

„Płomyczkowy” podręcznik dobrych manier jako przejaw strategii wychowawczych w socjalizmie

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5923-8086 Grzegorzewska Anita

Abstract

The article raises the topic of good manners and upbringing in the People’s Republic of Poland using the example of children’s and young adult press from the period. The author analysed 24 issues of Płomyczek from 1968 considering literature in education, upbringing strategies, and etiquette. Leaving aside the issues of propaganda and ideology, she enriched the analysis by considering the political history of Poland during the period of the “minor stabilisation”.

Polish Abstract

Artykuł podejmuje tematykę dobrych manier i wychowania w okresie PRL na przykładzie ówczesnej prasy dziecięcej i młodzieżowej. Autorka przeanalizowała 24 numery pisma Płomyczek z 1968 r. przy użyciu literatury z zakresu dydaktyki, strategii wychowawczych, a także etykiety i savoir-vivre. Abstrahując od zagadnień propagandy i ideologii, wzbogaciła swą analizę o historię polityczną Polski z okresu „małej stabilizacji”.

Keywords

good manners, upbringing, children’s press, the People’s Republic of Poland, Poland’s political history

Polish Keywords

dobre maniery, wychowanie, prasa dla dzieci, PRL, polityczna historia Polski

References

Barbasiewicz M., Dobre maniery w przedwojennej Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2012.

Gust W., Płomyczek, Płomyk i Świat Młodych jako środki dydaktyczne w procesie kształcenia językowego w szkole podstawowej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Poznań 1990.

Kunicki K., Ławecki T., Kronika PRL 1944–1989. Wychowanie w szkole i w domu, vol. 20, Bellona SA, Warsaw 2016.

Kuspys P., Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2012.

Miller R., Proces wychowania i jego wyniki, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warsaw 1966.

Olszewska B., Literatura na łamach „Płomyczka” (1945–1980), Uniwersytet Opolski, Opole 1996.

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw 2010.

Paprocki S.J., Oblicza ideowe młodzieży w kraju: referat wygłoszony 2 grudnia 1967 r., Federacja Światowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, London 1968.

Papuzińska J., Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1972.

Pomykało W., Socjalistyczna strategia wychowawcza, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warsaw 1973.

Radziwiłł A., Roszkowski W., Historia 1956–1997, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warsaw 2000.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2011.

Zaborowski Z., Podstawy wychowania zespołowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1967.

First Page

335

Last Page

357

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.