•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Strategie retoryczne w propagandzie antyalkoholowej Polskiej Kroniki Filmowej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6862-1290 Grzegorzewski Krzysztof

Abstract

The core of the text is a rhetorical analysis of the anti-alcohol propaganda in the films by Polska Kronika Filmowa produced by WFDiF. The author selected four reports from the popular series: Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe and analysed them using three types of textual analysis: metaphorical analysis, neo-rhetorical analysis, and ideological analysis. The article was complemented with facts from the political history of the People’s Republic of Poland in some specific aspects, e.g. the history of drunkenness in that period. The author also included a media research study regarding PKF, as well as theories of propaganda, persuasion and manipulation.

Polish Abstract

Trzonem tekstu jest retoryczna analiza propagandy antyalkoholowej w przekazach Polskiej Kroniki Filmowej, produkowanej przez WFDiF. Autor wybrał cztery felietony z popularnej serii Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe i poddał je trzem typom analizy tekstu: metaforycznej, neoretorycznej oraz ideologicznej. Artykuł został wzbogacony o wiedzę w zakresie historii politycznej PRL, a także jej szczegółowe aspekty, jak historia pijaństwa w tej epoce. Autor uwzględnił również medioznawcze opracowanie na temat PKF, a także teorie w zakresie propagandy, perswazji i manipulacji.

Keywords

persuasion, manipulation, propaganda, film, newsreel, journalism, mass communication

Polish Keywords

perswazja, manipulacja, propaganda, film, kronika filmowa, dziennikarstwo, komunikacja masowa

References

Balcerzan Edward, “W stronę genologii multimedialnej”, [in:] Polska genologia literacka, eds. D. Ostaszewska, R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, pp. 269–287.

Bredemeier Karsten, Czarna retoryka. Siła i magia języka, trans. J. Miron, Wydawnictwo Studio Emka, Warsaw 2007.

Cieśliński Marek, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994, Wydawnictwo Trio, Warsaw 2006.

Dobek-Ostrowska Bogusława, Fras Janina, Ociepka Beata, Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Godzic Wiesław, Telewizja i jej gatunki. Po Wielkim Bracie, Universitas, Krakow 2004.

Grzegorzewski Krzysztof, Homo rhetoricus w telewizyjnym dziennikarstwie politycznym (programy z lat 2005–2007), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=OBdDIJSDliw&t=301s [accessed on: 2.01.2019].

https://www.youtube.com/watch?v=SmrwH7CVI8o&t=6s [accessed on: 2.01.2019].

Karwat Mirosław, Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Kochan Marek, Slogany w reklamie i polityce, Wydawnictwo Trio, Warsaw 2007.

Kosiński Krzysztof, Historia pijaństwa w czasach PRL, Wydawnictwo Neriton, Warsaw 2008.

Kowalski Lech, Jaruzelski. Generał ze skazą, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warsaw 2012.

Lichański Jakub Z., “Retoryka a/i media: próba określenia pól wspólnych”, [in:] Styl – dyskurs – media, eds. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2010, pp. 383–396.

Mechanizmy perswazji i manipulacji, eds. G. Habrajska, A. Obrębska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Montefiore Simon S., Stalin. Dwór czerwonego cara, trans. M. Antosiewicz, Wydawnictwo Magnum, Warsaw 2004.

Perelman Chaim, Imperium retoryki, trans. M. Chomicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004.

Piecuch Henryk, Byłem gorylem Jaruzelskiego, Oficyna Wydawnicza Reporter, Warsaw 1993.

Pratkanis Anthony R., Aronson Elliot, Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, trans. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2005.

Propaganda PRL-u. Najzabawniejsze polskie kroniki filmowe, Wydawnictwo Wprost i Grube Ryby 2006, discs 1–8.

Sowa Andrzej L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2011.

Szwajkowska Anita, “Wstęp do prozodii komunikacyjnej”, [in:] Rozmowy o komunikacji 6, ed. G. Habrajska, Łódź 2013, pp. 117–166.

Świda-Ziemba Hanna, Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2010.

Taubman William, Chruszczow. Człowiek i epoka, trans. Ł. Witczak, Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2012.

Zakrzewski Tadeusz, Byłem reporterem generała, Książka i Wiedza, Warsaw 2002.

First Page

359

Last Page

376

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.