•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

The City of Man i krytyka faszyzmu: perspektywa Hermanna Brocha

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1943-5069 Lichański Jakub Z.

Abstract

The City of Man initiative, with a conscious reference to Saint Augustine’s De civitate Dei, wanted to build a system after the First World War that would ensure free and unfettered human development. This initiative was undertaken by emigrants from Europe and eminent American intellectuals: they all hoped that a realized democracy in the classical Greek sense of the word would not only give us peace, but also open a perspective that, among other things, would eliminate socialism in its fascist and Bolshevik variants.

Why do I open, however, an article devoted to this somewhat forgotten initiative with remarks on the subject of Hermann Broch, who, though he played an important role in the work of this group, was simply “one of many” (exactly one of the seventeen members of the group)? This is due to the fact that his voice was weighty. I also follow Paul Michael Lützeler’s suggestions; it must be remembered that the issues raised in the manifesto of the aforementioned group were taken up by the writer and philosopher, from the beginning of his activity, i.e. from his debut in 1931. It is worth looking at how the artist solved the same problems, which he then “tried” to describe and analyze as a philosopher and theoretician of economics.

Polish Abstract

Inicjatywa The City of Man, mimo świadomego odniesienia do dzieła Świętego Augustyn De civitate Dei, pragnęła, aby po wojnie zbudować system, który zapewniłby wolny i nieskrępowany rozwój ludzkości. Inicjatywę tę podjęli emigranci z Europy i wybitni amerykańscy intelektualiści: wszyscy mieli nadzieję, że urzeczywistniona demokracja w klasycznym greckim znaczeniu tego słowa nie tylko da nam pokój, ale otworzy także perspektywę, która, między innymi, zlikwiduje socjalizm w wersjach faszystowskich i bolszewickich.

Dlaczego jednak artykuł poświęcony tej, dzisiaj nieco zapomnianej inicjatywie, otwieram uwagami na temat Hermanna Brocha, który choć odegrał ważną rolę w pracy tej grupy, był po prostu „jednym z wielu” ( dokładnie jeden z siedemnastu członków grupy)? Wynika to z faktu, że jego głos był ważki. Podążam także za sugestiami Paula Michaela Lützelera; trzeba pamiętać, że kwestie poruszone w manifeście wspomnianej grupy, zostały podjęte przez pisarza i filozofa, od początku jego działalności, czyli od debiutu w 1931 roku. Warto przyjrzeć się, jak artysta rozwiązał te same problemy, które następnie „próbował” opisać i zanalizować jako filozof i teoretyk ekonomii.

Keywords

The City of Man, Hermann Broch, Paul Michael Lützeler, Ludwig von Mises, fascism

Polish Keywords

The City of Man, Hermann Broch, Paul Michael Lützeler, Ludwig von Mises, faszyzm

References

Arendt Hannah, “Einleitung”, [in:] H. Broch, Dichten und Erkennen. Essays, Band I, Rhein Verlag, Zürich 1955 (Gesammelte Werke, Vol. 6, pp. 5–42).

Broch Hermann, “Hofmannsthal i jego czasy. Studium”, [in:] Hermann Broch, Rozgrzeszenie. Z powietrza wzięte. Dramaty, translation and introduction by M. Ganczar, Wydawnictwo ADiT, Warsaw 2010, pp. 185–191 (transl. R. Turczyn).

Broch Hermann, Kilka uwag o kiczu i inne eseje, translation in collaboration, Czytelnik, Warszawa 1998 (selection from vol. 9.1–2, and 10.1 Kommentierte Werkausgabe).

Broch Hermann, Rozgrzeszenie. Z powietrza wzięte. Dramaty, translation and introduction by M. Ganczar, Wydawnictwo ADiT, Warsaw 2010.

Durzak Manfred, Hermann Broch, Rowohlt Verlag, Frankfurt am Main 1966.

Eicher Thomas, Lützeler Paul M., Steinecke Hartmut, Hermann Broch. Politik, Menschenrechte- und Literatur, Athena Verlag, Oberhausen 2005.

Foss Sonja K., Rhetorical Criticism: Exploration and Practice, Waveland Press Inc., Long Grove, Ill. 2004.

Hoppe Hans-Hermann, Democracy. The God that Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, transl. W. Falkowski, J. Jabłecki, Fijorr Publ., Warsaw 2005.

https://mfiles.pl/pl/index.php/New_Deal [accessed on: 17.02.2017].

Kwiecińska Grażyna, Hermann Brochs Engagement für die Demokratie, Literatur und Politik, Ekochem – Agencja Poligraficzno-Wydawnicza, Warszawa 1999.

Lichański Jakub Z., Hermann Broch, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warsaw 1994.

Lützeler Paul M., “Donkiszotożuaneria. Hermann Broch o sobie samym”, [in:] Paul M. Lützeler, Autobiografia duchowa, transl. S. Błaut, Czytelnik, Warsaw 2005.

Lützeler Paul M., Nur eine Weltdemokratie kann uns retten, http://www.tagesspiegel.de/kultur/nur-eine-weltdemokratie-kann-uns-retten/4453704.html [accessed on: 17.02.2017].

Mises Ludwig von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, transl. W. Falkowski, Instytut von Misesa, Warsaw 2007.

The City of Man. A Declaration on World Democracy, ed. G.A. Borgese, ed. 4, New York, The Viking Press 1941.

Wallace Donald L., The Death of Civilization. Ethics and Politics in the Work of Hermann Broch, University of California, San Diego 2006.

Welan Manfried, Das Menschenrecht Hermann Brochs, WPR, Wien 2004 (Disskusionpapier 2004, No. 102-R-04).

First Page

377

Last Page

397

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.