•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Kultura w służbie polityki. Problem niemiecki a relacje NRD – PRL

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-7100-4226 Ostrowski Marek

Abstract

The politics of memory and culture of the Polish People’s Republic alludes to Ideologiekritik in its idiosyncratic way characterized by Marxist utopianism. In reality, this leads to reversing this theory. The causes of fascism are seen in “German imperialism”. For political and strategic reasons the German Democratic Republic becomes one of the main partners of the Polish People’s Republic, with regard to which it is capable of accomplishing the guidelines of its policy in the cultural dimension. This is accompanied by an intensive cultural exchange between the two countries. In the language of official politics manifested, for instance, in the strategy of publishing houses of the Polish People’s Republic the culture of the two countries develop in a parallel fashion, which is an obvious product of the propaganda.

Polish Abstract

Z przyczyn polityczno-strategicznych jednym z głównych partnerów PRL, wobec którego jest w stanie realizować wytyczne swej polityki w wymiarze kulturowym jest NRD. Następuje intensywna wymiana kulturalna między tymi krajami. Na podstawie strategii wydawnictw PRL publikujących niemal każdy utwór literacki napisany przez pisarzy NRD można by sądzić, że kultury obu krajów rozwijają się równolegle. Jest to jednak oczywisty wytwór propagandowy.

Keywords

Cultural policy, GDR – Polish People Republic relations, propaganda, literature studies

Polish Keywords

Polityka kulturalna, stosunki NRD – PRL, propaganda, literatura

References

Apitz Bruno, Nadzy wśród wilków, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.

Bartosz Julian, Fanatycy. Werwolf i podziemie zbrojne na Dolnym Śląsku 1945–1948, Agencja Wydawnicza CB, Warszawa 2012.

Beseler Horst, W ogrodzie królowej, Wydawnictwo Poznańskie, 1966.

Brecht Bertold, Dobry człowiek z Szeczuanu, PIW, Warszawa 1956.

Brecht Bertold, Matka Courage i jej dzieci. Kronika wojny trzydziestoletniej. transl. S.J. Lec, PIW, Warszawa 1967.

Brecht Bertold, Powieść za trzy grosze, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

Bredel Willi, Krewni i znajomi. Ojcowie, Synowie, Wnuki, Vol. 1, PIW, Warszawa 1950.

Bredel Willi, Krewni i znajomi. Ojcowie, Synowie, Wnuki, Vol. 2, PIW, Warszawa 1951.

Bredel Willi, Krewni i znajomi. Ojcowie, Synowie, Wnuki, Vol. 3, PIW, Warszawa 1955.

Brezhnev Leonid I., Otoczony dokłada CK KPSS XXIV Sjezdu KPSS, Moskwa 1971.

Chlebowczyk Józef, Kultura i naród. Studia i szkice, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.

Diederichs Eugen, Politik des Geistes, Jena 1920.

Erhard Ludwig E., “Demokratie heißt Freiheit, Recht und Ordnung“, [in:] Grenzen der Demokratie? Probleme und Konsequenzen der Demokratisierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, eds. von L. Erhard, K. Bruess, B. Hagemeyer, Econ-Verlag, Düsseldorf–Wien 1973, pp. 15–40.

Erpenbeck Fritz, Spekulanci, Czytelnik, Warszawa 1950.

Erpenbeck Fritz, Sprawa Fatimy, Czytelnik, Warszawa 1973.

Fiszer Józef, Niemiecka Republika Demokratyczna 1945–1949, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, Warszawa 1984.

Frelek Ryszard, Historia zimnej wojny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Gross Richard, Ucieczka, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.

Guz Eugeniusz, Łaba dzieli, Książka i Wiedza, Warszawa 1982.

Honsza Norbert, Światłowski Zbigniew, Wengerek Bernard, Profile współczesności. Literatura NRD, Wydawnictwo Ślask, Katowice 1979.

Kant Herman, Pobyt, transl. S. Błaut, Czytelnik, Warszawa 1983.

Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, vol. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Mader Julius, Śladami człowieka z blizną, transl. W. Piwowarczyk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1966.

Malinowski Marian, “Kilka uwag na temat ujmowania kwestii internacjonalizmu i patriotyzmu przez Lenina”, [in:] Współczesny kształt patriotyzmu i internacjonalizmu, ed. J. Kantyka, Warszawa 1976.

Mausoleum in Dachau (without author), Die Zeit 1979, 6 April. p. 4.

Mosse George L., Kryzys ideologii niemieckiej. Rodowód intelektualny III Rzeszy, Czytelnik, Warszawa 1972.

Noll Dieter, Przygody Wernera Holta, cz. 1: Historia pewnej młodości, MON, Warszawa 1962.

Noll Dieter, Przygody Wernera Holta, cz. 2: Historia pewnego powrotu, MON, Warszawa 1966.

Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945, ed. Cz. Pilichowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

Piecuch Henryk, W smudze śmierci, Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP, Warszawa 1989.

Połczyńska Edyta, Załubska Cecylia, Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski 1800–1990, vol. 3: 1945–1990, Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lat wojny 1939–1945, ed. Cz. Czubryt- Borkowski, 4th ed., Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1988.

Reimann Brigitte, Franciszka Linkerhand, Czytelnik, Warszawa 1978.

RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949–1982), ed. G. Bożek, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.

Seghers Anna, Bunt rybaków i inne opowiadania, transl. Z. Petersowa, A. Sowiński et al., Czytelnik, Warszawa 1953.

Seghers Anna, Siódmy krzyż, transl. M. Wołczacka, J. Marecka, Czytelnik, Warszawa 1950.

Sułek Jerzy, Hänisch Werner, PRL – NRD. Sojusz i współpraca, the Polish Institute of Foreign Affairs, Staatsverlag der DDR, Warszawa 1974.

Szczypiorski Andrzej, Za murami Sodomy, Czytelnik, Warszawa 1963.

Wiatr Jerzy J., Naród i państwo. Socjologiczne problemy kwestii narodowej, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.

Wolf Christa, Wzorce dzieciństwa, transl. S. Błaut, Czytelnik, Warszawa 1981.

Wolff-Powęska Anna, Polityczne i filozoficzne nurty konserwatyzmu w Republice Federalnej Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 1984.

Wuttke Henryk, RFN i NRD wobec problemu niemieckiego (1949–1982), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1987.

Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS, ed. Cz. Madajczyk, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977

First Page

399

Last Page

419

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.