•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Twórczość Henryka Sienkiewicza a cenzura literacka w NRD

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0194-8699 Rajch Marek

Abstract

Works by Henryk Sienkiewicz, a Polish writer and the winner of the 1905 Nobel Prize for Literature, were subjected to verification by the DDR’s censorship apparatus several times. Censors considered his novellas which discussed 19th-century social issues as desirable and worth promoting among East German readers. His novel Krzyżacy, which was set in the Middle Ages, was accepted eagerly both by publishing houses and the censorship office as it enabled national socialism in Germany to be viewed in critical terms, as the DDR distanced itself from the system. Reviewers did, however, find a major ideological threat for young readers in East Germany in a young adult novel entitled W pustyni i w puszczy, and for that reason it was withdrawn from the publishing procedure.

Polish Abstract

Utwory Henryka Sienkiewicza, polskiego pisarza i laureata literackiej nagrody Nobla z 1905 roku, zostały poddane kontroli aparatu cenzury w NRD kilkukrotnie. Za pozycje pożądane i godne przybliżenie wschodnioniemieckim czytelnikom uznano jego nowele, które poruszały dziewiętnastowieczną problematykę społeczną. Nawiązującą do tematyki średniowiecznej powieść Krzyżacy spotkała się z dużą aprobatą wydawnictw i urzędu cenzury z tego względu, iż pozwalała na krytyczne rozliczenie się z narodowym socjalizmem w Niemczech, od którego NRD się dystansowała. Sporego zagrożenia ideologicznego dla młodych czytelników wschodnioniemieckich dopatrywano się natomiast w powieści dla młodzieży W pustyni i w puszczy i z tego powodu została ona wycofana z procedury wydawniczej.

Keywords

literary censorship, Polish literature, cultural policy, the DDR

Polish Keywords

cenzura literacka, literatura polska, polityka kulturalna, NRD

References

BArch, DR 1/2423, Die Kreuzritter, Union Verlag, Berlin 1965.

BArch, DR 1/5077, Die Kreuzritter, Neues Leben, Berlin 1965.

BArch, DR 1/5077, Henryk Sienkiewicz, Durch Wildnis und Wüste, Verlag Neues Leben, Berlin 1956.

BArch, DR 1/5113, An einem Winterabend. Polnische Meistererzählungen, Volksverlag, Weimar 1959.

BArch, DR 1/5126a, Der Spielmann. Polnische Meistererzählungen, Aufbau-Verlag, Berlin 1958.

Die Kette: Polnische Meistererzählungen, eds. J.Z. Jakubowski, A. Milska, A. Hermann, Volksverlag, Weimar 1959.

Olschowsky Heinrich, “Das Ähnliche und das Andere. Polnische Literatur in der DDR”, [in:] Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschen in Polen 1945–1985, eds. H. Kneip, H. Orłowski, Deutsches Polen-Institut, Darmstadt 1989, pp. 41–76.

Polnische Meistererzählungen, K. Harrer, H. Loppe, Aufbau-Verlag, Berlin 1959.

Sienkiewicz Henryk, Die Kreuzritter, Bd. 1, 2, VOB Union Verlag, Berlin 1965.

Sienkiewicz Henryk, Die Kreuzritter, Neues Leben, Berlin 1965.

First Page

421

Last Page

434

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.