•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Propaganda w polskiej prasie sportowej lat 1950–1959

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0335-7166 Siekiera Rafał

Abstract

The article describes main forms of socialist propaganda in polish sports press of the 1950’s decade. As the analysis shows, sports magazines, despite their apparent thematic distance from political issues, had become tools of social impact. The main force of influence was concentrated in texts created typically for propaganda purposes, but also texts devoted to sports competitions (i.e. reports) contained political components. The most important manifestations of propaganda in the sports press were the mixing of sport with politics, promoting Soviet training and tactical patterns, over-emphasizing successes, informing about the socialist commitments made by athletes on public holidays, as well as criticizing social and political conditions in capitalist countries.

Polish Abstract

Artykuł opisuje najważniejsze postaci propagandy socjalistycznej występujące w polskiej prasie sportowej lat 1950–1959. Jak wynika z analizy materiału badawczego, pisma sportowe, mimo pozornej odległości tematycznej od kwestii politycznych, stały się narzędziami wpływu na społeczeństwo. Główna siła oddziaływania skupiała się w tekstach powstających typowo w celach propagandowych, jednak również wypowiedzi poświęcone samym zawodom sportowym (np. sprawozdania) zawierały elementy polityczne. Najważniejszymi przejawami propagandy w prasie sportowej były mieszanie sportu z polityką, promowanie radzieckich wzorów szkoleniowych i taktycznych, nadmierne podkreślanie sukcesów, informowanie o zobowiązaniach podejmowanych przez sportowców z okazji świąt państwowych oraz krytykowanie warunków społeczno-politycznych w krajach kapitalistycznych.

Keywords

propaganda, sport, socialism, totalitarianism, PRL press

Polish Keywords

propaganda, sport, socjalizm, totalitaryzm, prasa PRL

References

Espy Richard, “The Role and Importance of Sport in International Relations”, [in:] Sport politics: An Introduction, ed. J. Grix, Palgrave-Macmillan, London 2016, pp. 17–40.

Jasińska Maria, Bibliografia czasopism sportowych w Polsce 1881–1981, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warsaw 1983.

Moskalewicz Marcin, Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Pasko Artur, Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Wydawnictwo Avalon, Krakow 2012.

Siekiera Rafał, Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. „Przegląd Sportowy” w latach 1921–1925, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Szymański Leonard, Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944–1989, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Wrocław 2004.

Tuszyński Bogdan, Prasa i sport 1881–1981, Sport i Turystyka, Warsaw 1981.

First Page

435

Last Page

457

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.