•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Przypadek Beppego Grilla, czyli o (d)ewolucji komunikacji politycznej we Włoszech

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5312-5451 Berezowski Łukasz Jan

https://orcid.org/0000-0003-2471-0886 Gałkowski Artur

Abstract

The article aims at analyzing the case of Beppe Grillo and his Five Stars Movement in terms of social, cultural and linguistic phenomenon that – initially as a virtual party without a structured organization – seems to conquer both right-wing and left-wing Italian citizens notwithstanding generational and ideological differences. The success of grillini (Grillo’s supporters) in the parliamentary election of 2018 as a consequence of Matteo Renzi’s constitutional referendum failure, represents a clear sign of the leadership crisis as well as the drifting apart of the ruling class that ignored the problems of ordinary people for several years. The analysis is focused on both form and content: on the one hand, the artistic expression characteristic of Grillo, his gestures, mimicry and direct language plenty of verbal hyperboles, rhetorical figures, swearwords and blasphemous obscenities that build his uncompromising charisma, on the other modern technologies and social media (including blogs, forums, profiles) that are used to communicate efficiently with the electorate, create an image of an open-minded politician keeping up with the outer world. All the aforementioned circumstances demonstrate an innovative approach based on political communication that devolves some level of decision-making power to the party supporters being active web users: bloggers and influencers at the same time. Such paradigm is followed by other representatives of the Italian political scene nowadays.

Polish Abstract

Celem artykułu jest analiza przypadku Beppego Grilla jako fenomenu społecznego, kulturowego i językowego. Jego partia, Ruch Pięciu Gwiazd (Movimento 5 Stelle), zaczynając jako wirtualne ugrupowanie pozbawione zorganizowanych struktur, zdobyła poparcie Włochów o poglądach lewicowych i prawicowych bez względu na różnice pokoleniowe i spory ideologiczne między nimi. Sukces stronników Grilla w wyborach do parlamentu włoskiego w 2018 roku, osiągnięty w następstwie porażki referendum konstytucyjnego zwołanego przez Mattea Renziego, stanowi jasny wyraz kryzysu przywództwa politycznego, jak i oddalania się klasy rządzącej od zwykłych obywateli, których problemy są od lat ignorowane. Analiza koncentruje się zarówno na warstwie formalnej, jak i merytorycznej: z jednej strony typowa dla Grilla artystyczna ekspresja, której emanacją są gesty, mimika, jak również bezpośredni język pełen hiperboli, figur retorycznych, przekleństw i bluźnierczych sekwencji, przyczynia się do budowy jego bezkompromisowej charyzmy; z drugiej strony nowoczesne technologie i media społecznościowe (blogi, fora, profile) wykorzystywane do efektywnego komunikowania się z elektoratem, kreują obraz polityka otwartego, podążającego za otaczającym go światem. Wszystkie przywołane okoliczności świadczą o nowatorskim podejściu do polityki opartej na rozproszonym komunikowaniu podejmowanych decyzji ze zwolennikami partii, którzy są jednocześnie aktywnymi użytkownikami Internetu: blogerami i influencerami. Ten paradygmat powielany jest obecnie przez innych przedstawicieli włoskiej sceny politycznej.

Keywords

Beppe Grillo, Five Stars Movement, Italian political scene, political communication, verbal vs non-verbal, social media

Polish Keywords

Beppe Grillo, Ruch Pięciu Gwiazd, włoska scena polityczna, komunikowanie polityczne, werbalny/niewerbalny, media społecznościowe

References

Beppe Grillo’s Five Star Movement. Organisation, Communication and Ideology, ed. F. Tronconi, Ashgate, Farnham 2015.

Berezowski Łukasz J., “A Semiotic Analysis of Italy’s Political Discourse. Silvio Berlusconi’s Case”, [in]: Current Perspectives in Semiotics. Text, Genres, and Representation, eds. M. Kopytowska, A. Gałkowski, Peter Lang GmbH, Berlin 2018, pp. 157–174.

Berezowski Łukasz J., “Non solo Berlusconi: rassegna panoramica dei populisti italiani della «Seconda Repubblica». Una prospettiva storico-linguistica”, [in:] Populismo y propaganda: entre el presente y el pasado, eds. Ł. Szkopiński, A. Woch, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, pp. 175–188; https://doi.org/10.18778/8142-733-3.15

Berezowski Łukasz J., “Political communication in the post-representative Italian democracy: towards a digital era of populism”, Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon 2019, issue 31–32, pp. 69–98.

Cosenza Giovanna, Grillo’s communication style: from swear words to body language, 2013, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23248823.2014.886417?scroll=top&needAccess=true&journalCode=rita20 [accessed on: 1.05.2020].

Eco Umberto, “Sull’insulto”, L’Espresso 2015, 2.10, http://espresso.repubblica.it/opinioni/la-bustina-di-minerva/2015/09/30/news/sull-insulto-1.232015 [accessed on: 1.05.2020]; translated into Polish by: A. Gałkowski, „O zniewadze”, Tygiel Kultury 2015, issue 7–12(223–228), pp. 81–82.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MoVimento_5_Stelle_Logo_vettoriale.svg [accessed on: 29.06.2020].

https://www.britannica.com/topic/behaviourist-semantics [accessed on: 1.05.2020].

https://www.lastampa.it/blogs/2013/03/12/news/il-linguaggio-di-beppe-grillo-1.36972289 [accessed on: 1.05.2020].

Nencioni Giovanni, “Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato”, [in:] Di scritto e di parlato. Discorsi linguistici, Zanichelli, Bologna 1983, pp. 126–179, http://nencioni.sns.it/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni/1983/ScrittoParlato/ScrittoParlato_sette.pdf [accessed on: 1.05.2020].

De Rosa Rosanna, “The Five Stars Movement in the Italian Political Scenario. A Case for Cybercratic Centralism?”, JEDEM eJournal of eDemocracy and Open Government 2013, vol. 5, no. 2, http://www.jedem.org/index.php/jedem/article/view/218 [accessed on: 1.05.2020].

Gumkowska Anna, “Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach”, [in:] Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, ed. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2009, pp. 231–243.

Lenhart Amanda, Fox Susannah, Bloggers. A portrait of the internet’s new storytellers, Pew/Internet & American Life Project, Washington 2006, http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2006/PIP%20Bloggers%20Report%20July%2019%202006.pdf.pdf [accessed on: 1.05.2020].

Oggiano Francesco, Beppe Grillo parlante. Luci e ombre sotto le 5 stelle, Cairo Publishing, Milano 2013.

Santoro Giuliano, Breaking Beppe. Dal Grillo qualunque alla guerra civile simulata, Castelvecchi, Roma 2014.

Tarchi Marco, Italia populista. Dal qualunqismo a Beppe Grillo, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 333–364.

Witosz Bożena, Lingwistyczne koncepcje tekstu wobec wyzwań komunikacji wirtualnej, [in:] Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, ed. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, pp. 15–26.

Zając Jan M., Rakocy Kamil, Nowak Andrzej, “Interaktywne, choć osobiste blogi i blogowanie a komunikacja z otoczeniem”, [in:] Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, ed. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, pp. 219–229.

First Page

517

Last Page

528

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.